Op vrijdag 28 december verscheen het verwachte slotinterview met Elias de Haan. Als betrokkene ben ik het niet eens met het in het interview gestelde. Het is m.i. niet factfull. Er is sprake van een rijdende trein en zonder risico’s te nemen zou nooit iets tot stand gebracht worden in Hoogeveen…!

Hierbij mijn (uitgebreide) reactie op het interview. Elias is een de voorzitter van de rekenkamercommissie (RKC) van Hoogeveen. Ik ben, niet alleen beroepshalve, maar ook politiek voorstander van goede RKC. Sterker nog ik mocht meehelpen de opvolgers van de heer De Haan te kiezen heb gezien dat we als Hoogeveen ook vanaf 2019 met een mooie en stevige RKC aan de slag zullen gaan. Toch heb ik bedenkingen bij het RKC-onderzoek rondom de IJZ-combi. Het begrip Factfullness komt bij mij bovendrijven. Het IJsbaanrapport is geen afrekening zo is de titel van het artikel in Dagblad. Het is ook geen feitelijk compleet onderzoek. Het is m.i. niet factfull en trapt op z’n minst zo’n 30 open deuren in.

Factfullness
Op 8 december hoorde ik het begrip voor het eerst. Wopke Hoekstra vertelde dat het voor hem hét boek van het jaar was. Ik kocht het boek meteen. In tijden van fake news is een uitspraak van Bill Gates op de cover: ‘one of the most important books i’ve ever read-an indispensable guide to thinking clearly about the world’ imponerend. Het boek is resultaat van 18 jaar werken aan de missie het tegen gaan van verwoestende onwetendheid door een op feiten gebaseerd wereldbeeld. Factfullness zouden we kunnen vertalen met feitenvolledigheid. Voor mij mist dat in het RKC-onderzoek.

Hoor & Wederhoor
Het is een goed gebruik dat daar gebruik van gemaakt wordt. Ik ben zelf onderdeel geweest van een collectief interview van krap 45 minuten. In commissiekamer 2 werden bij mijn weten 11 personen min of meer geïnterviewd over dit traject. Ik heb 2 keer inbreng kunnen hebben en dus niet voldoende op het punt van de feitenvolledigheid. Toen ik hoorde van het komende interview heb ik direct met journalist en voorzitter RKC gebeld. En aangeboden deze onvolledigheid te herstellen door mijn visie toe te voegen aan het interview RKC-onderzoek. Natuurlijk is dat politiek verwoord door mijn gewaardeerde college Peter Koekoek in het debat over dit onderzoek. Zoals het ons past zo volledig (en dus genuanceerd) mogelijk. Kritisch naar RKC, naar wethouder en college en naar onszelf. En ook nu is deze grondwaarde van het publieke debat geschonden. Wederhoor heeft vermoedelijk onvoldoende nieuwswaarde. De afgelopen maanden ben ik als fractievoorzitter meer vooraan in de nieuwsgaring komen te zitten. Zowel Dagblad als de Hoogeveensche heb ik aangeboden meer wederhoor toe te passen. Dat geeft me in tijden van grote behoefte aan factfullness een unheimisch gevoel…

Wat is unheimisch?
Unheimlich, dat in het Duits als een van de betekenissen ‘beklemmend, onbehaaglijk, onheilspellend’ heeft, is in het Nederlands met die betekenis overgenomen. Hoe en wanneer het woord unheimisch in het Nederlands is terechtgekomen, is niet helemaal duidelijk. Unheimisch betekende in het Duits ‘niet thuis’, maar het woord is in de brontaal in onbruik geraakt. In het Nederlands heeft unheimisch, net als unheimlich, de betekenis ‘beklemmend, onbehaaglijk, onheilspellend’ gekregen. Beide woorden zijn correct in het Nederlands.

Waarom unheimisch en niet feitelijk volledig?
Voor dit artikel is ‘onbehaaglijk’ het meest op mijn gemoedstoestand van toepassing. Als praktiserend registeraccountant en actief raadslid strijdend voor de belangen van Heel Hoogeveen heb ik me erg ingespannen in de kwestie van IJZ-combi. Met het huidige onderzoek voel ik me tamelijk onbehaaglijk omdat dit niet is wat wij als CDA in onze afweging van 12 juli 2018 hebben bedoeld. Wij hadden na weken onderzoek, rekenwerk, rapporten lezen en cumulatief zeker 1 (werk-) dag afstemming met projectambtenaren een conclusie geformuleerd: Ja, mits. En deze mits sloeg erop dat wij graag antwoord wilden hebben op diverse vragen. We hebben aan de ambtenaren ruim 60 vragen voorgelegd. Deze zijn beantwoord en besproken. Kortom we wisten op 12 juli 2018 precies waar we stonden. Wij hebben geen overhaast of ondoordacht besluit genomen. Ook hebben we er meerdere fractievergaderingen over gesproken. We kwamen daarin in alle vrijheid tot discussie en goede afweging. Altijd ons realiserend dat wij in een traject bezig waren en dat er daarom gewerkt moest worden met onzekerheden. Dat was bij de beantwoording van de ruim 60 vragen duidelijk geworden. Bepaalde zaken waren nog niet duidelijk. Wij hebben als CDA (in meerderheid) gekozen voor ‘op naar het volgende station’, maar ‘we zouden dan wel graag meer duidelijkheid hebben over….’. Zie onze 10 punten (met diverse subvragen) die wij in debat hebben ingebracht. Letterlijk hebben we gezegd: de trein kan wat ons betreft doorrijden naar het volgende station: de begroting 2019. Bij dat station kijken we opnieuw of we nog op (de juiste) koers zijn. Voor in het traject van de IJZ-combi is meer risicobereidheid bij de CDA-fractie (in meerderheid) dan verderop in het traject…

Factfullness en de opdracht aan de RKC
CDA heeft duidelijk in debat en vooral binnenskamers aangegeven waar het onderzoek naar zou moeten gaan. Wij hebben daar concrete onderzoeksvragen voor geformuleerd. Op 4 juli 2018 stelde CDA het document ‘wat moet door wie onderzocht worden’ op daarin zitten 27 vragen die verdeeld zijn over:
1. College van B&W
2. Deskundigen (bouw, energie, etc.) mogelijk via RKC
3. Antea
4. Accountant
Helaas is in het gezamenlijk overleg van de raad gekozen voor 3 algemene en meer procesgerichte vragen. Daarbij is helaas niet gekozen voor gebruikmaking van gewenste deskundigen. CDA had behoefte aan inhoudelijk antwoorden. Het proces is ons al volkomen duidelijk. Het is een traject met afnemende onzekerheden en afnemende risico’s. Er zijn altijd risico’s geweest. Het college heeft tot heden geen antwoord op de 27 vragen gegeven, sterker nog er is nog 2 maanden later geen klankbordgroep (we schijnen te wachten op de laatste partij die nog een vertegenwoordiger moet aanmelden). Antea is niet eens geïnterviewd en de accountant geeft in de eerste auditcommissie van 2018/2019 aan nooit gevraagd te zijn om in de zomer iets uit te zoeken. En dat terwijl er budget beschikbaar binnen ons contract om PWC in te schakelen. Hoezo factfullness?  De 27 vragen zijn in de bijlage van dit document opgenomen. Daarin is duidelijk aangegeven waarop wij graag een second opinion wensen voordat de IJZ-trein in volgende station is aangekomen.

Factfullness en het rapport van RKC
Nu bestaat het rapport van de RKC uit (als optelsom van alle sub-rapporten vooral Unravelling) 40 bevindingen. Wij hebben deze bevindingen stuk voor stuk doorgenomen en geanalyseerd. We nemen dit op als bijlage 2 van dit document. Tot welke conclusie komen we dan? Dat 75% of ¾ van de bevindingen ook al door de CDA-fractie in het debat van 1 juli en besluiten van 12 juli zijn ingebracht. Kortom dat is een herhaling van onzekerheden. Onzekerheden waarvan de CDA-fractie in haar afweging van 12 juli al heeft aangegeven, de trein mag doorrijden maar los nu onze vragen tijdig op. Feitelijk is onze motie van 1 november 2018 niets anders. College laat de trein, qua RKC-onderzoek, doorrijden maar los nu z.s.m. de onzekerheden op.
Even ‘factfull’ over het RKC-onderzoek:

  1. Van de 40 bevindingen zijn 13 positief. Is 33%. Daar horen we niemand over.
  2. Van de 40 bevindingen zijn 10 bevindingen voor ons nieuw 25%. Dus 75% wordt herhaald.
  3. Van de 13 positieve bevindingen zijn er volgens mij 3 compleet nieuw.
  4. Van de 13 positieve bevindingen zijn wij het met 13 van de 13 eens.
  5. Van de negatieve bevindingen (27) zijn wij het 8 ONEENS. Dat is 30%. En 3 zijn achterhaald (schieten rijdend doel). Samen 41% van de negatieve bevindingen.
  6. Belangrijk: de negatieve bevindingen die NIEUW zijn waar mee wij het eens zijn. Daar ligt de toegevoegde waarde van RKC onderzoek. Er zijn 27 negatieve bevindingen. Daarvan zijn voor ons 9 NIEUW, van die 9 zijn wij het met 8 eens. Wat zijn deze 8? Want die kunnen wij noemen als verbetering door onderzoek van Unravelling: bevinding 1, 2, 4, 6, 8, 25, 35 en 36.
  7. Deze 8 hebben wij nader geanalyseerd en dan willen we op 3 bevindingen nog nader ingaan:
  • Bevindingen 6 en 25 (feitelijk eenzelfde bevinding). De haalbaarheid van de subsidietermijn. Had men dit afgelopen zomer verkeerd inschat? Daarmee onjuist of onvolledig? Men was optimistisch en heeft in aug/sept ook ingezien. Daarop heeft men ingegrepen en is men naar Assen gegaan. Een uitstelverzoek ligt klaar. Voortschrijdend inzicht. Wat je zelf niet weet kun je ook niet delen met de raad. Maar had men het moeten weten? De bouwtijd van Elfstedenhal is steeds genoemd. Deze wordt door Unravelling anders berekend. Kortom dit had zorgvuldiger gekund. Maar er is naar onze mening geen sprake van moedwillig onjuist of onvolledig inlichten.
  • Bevinding 12. De verwerking van de uitkomsten van het niet doorgaan van de BAM-deal. Het was op 12 juli door CDA onderkend en wethouder heeft voorbehoud gemaakt. Daar wordt zorgvuldig onderzoek naar gedaan. Kost wel tijd in de periode sept-oktober-november van 2017. Als rapport en alternatief zijn gezocht, behandeld dan moet het nog op agenda college. Als college definitief beslist wordt binnen 1 week de raad ingelicht en wel op 7 dec. Dus dat is echt kort. Had het sneller gekund? Zeer de vraag. Wij waarderen zorgvuldigheid college op dit punt. CDA fractie én wethouder hadden immers op 31 maart 2017 al aangegeven dat er bedenkingen waren jegens de BAM-deal. College en raad zijn op 31 maart 2017 opportunistisch met deze 4 miljoen aan de slag gegaan? Ja en nee. Het is opgenomen, maar met duidelijk voorbehoud.
  • Bevinding 35. De exploitatie. Hier zitten we echt op een risicobereidheidspunt. Gaan we dit halen? Dat is de vraag. Hoe hard zijn de toeschouwers aantallen. Zorg voor iedereen. Maar wel een theoretisch onderbouwd aantal is opgenomen. Vergelijk van Unravelling met 5 andere ijsbanen is ook niet keihard. Zeggen ze zelf (zie bijlage 4). Wel zit er een harde fout in de exploitatie van de horeca. Dit is op 20 juni 2018 (11.10 uur) aan het CDA bevestigd. Wij hebben dit geweten en dit intern gecommuniceerd. Het is onjuist in het plan, maar niet onvolledig. CDA wist het door technische vragen netjes beantwoord te krijgen, dus iedereen had dit kunnen weten. Had dit zorgvuldiger gekund. Ja. Moedwillig onvolledig? Nee.

Conclusie RKC-onderzoek
Kortom is de conclusie van de RKC dat ‘informatie voor de raad op diverse onderdelen onvolledig was’ is het intrappen van een open deur. Zoals aangegeven is dit het omdraaien van de kip ei discussie in een ei kip discussie. Het hele eier-eten was namelijk dat de RKC in gehuurd was om de onzekerheden te verlagen niet om deze te herhalen. En ja, natuurlijk CDA heeft RKC bedankt voor de nieuwe (positieve) punten en voor het neerzetten van de 3 pijnpunten. Maar dat is geen reden om de IJZ-trein te stoppen. Het was wel een reden om de motie ‘Duidelijkheid IJZ’ in te dienen en niet geheel onverwacht is deze dan ook rond 02.00 uur op 2 november met slechts 3 tegenstemmen (VVD-ers Bruin, Steenbergen en Strolenberg) aangenomen. Na al deze commotie is het zaak om dit niet weer te laten gebeuren. Ook het college heeft van dit traject geleerd en de RKC wijt dit alles aan het hoge tempo, daar hebben zij duidelijk een punt. Liever goed dan snel. Hopelijk kunnen we in 2019 met de klankbordgroep een goede start maken.


Gaat het nu door of niet?
De bouw van IJZ gaat door tot dat blijkt dat het niet kan doorgaan. Dit is geen card blanche, maar een trajectafspraak. De trajectafspraak is met de motie ‘Duidelijkheid IJZ’ (slechts 3 tegenstemmen) door de raad van Hoogeveen dus rond 02.00 uur op 2 november 2018 nogmaals duidelijk vastgesteld. Zelfs als je tegen de IJZ-combi was in 2017 of 2018 kon je deze motie steunen omdat iedereen gebaat was bij meer duidelijkheid over de IJZ-traject! Gezien de snelheid van werken was het op 12 juli en op 2 november ook niets anders mogelijk dan trajectafspraken te maken. De trein rijdt door!

Waarom is de IJZ-combi goed voor Hoogeveen?
We zouden het bijna vergeten, maar de IJZ-combi met al haar (exploitatie-) risico’s kan ook wat goeds brengen voor Hoogeveen. Op 26 maart 2015 vond een voltallige raad dat een ijsbaan goed zou zijn. Kijk maar eens naar die motie. Als we de pluspunten uit die motie naar 2018 vertalen:

1. Er is veel draagvlak voor zwembad en er was altijd flink draagvlak voor een Ijsbaan
2. Het is goed voor werkgelegenheid
3. Goed voor aanvullen van sportvoorzieningen, sport ambitie voor Hoogeveen en Drenthe. Jeugd en ouderen komen in beweging
4. Goed als sportieve recreatieve attractie. Regionale wervingskracht van Hoogeveen neemt toe.
5. Schaatssport past bij het DNA van Hoogeveen.
6. Een combinatie maakt een actueel en duurzame sportvoorziening mogelijk met nieuw zwembad.

 

Bijlage 1 ‘wat moet door wie onderzocht worden’.

No. Verder uitwerken etc. Second opinion Wie?
1 Opzet en structuur obligatielening College + Ambtelijke staf +
Bestuur Stg. O.L.IJ.H.
2 Voorinschrijving obligatielening starten Bestuur Stg. O.L.IJ.H.
3a Juridische structuur Zwembad en Ijsbaan (en daarin betrekken positie gemeente en m.n. raad). Notaris of (externe) juridisch adviseur gemeente
3b Second opinion op onderzoek Kentfort tevens beoordelen wijze van samenwerking met deze adviseur. Door PwC.
4 Programma van eisen rondom combinatie opstellen en afstemmen College + Ambtelijke staf +
Antea
5 ANTEA (van 15-12-2017) bijlage 4 bouwkosten complex in het licht van actuele bouwindexen.
Idem Convisie. Bouwkundig adviseur

6 Bezoekersaantallen ijsbaan volgens Mulier rekening houdend met sluiting ijsbaan vanaf 13-3-2016 en opening grofweg 4 jaar later. Misschien Mulier vragen of ze nog steeds achter hun opvattingen staan. Anders Mulier vergelijkbare partij
7 Begroting exploitatie combinatie bijlage 5 Antea opnieuw beoordelen. Bouwkundige zaken bouwkundig adviseur/rekenkundige zaken PWC
8 Wat zijn de personele consequenties en wat zijn de transitie-vergoedingen die daarbij komen kijken Arbeidsrechtdeskundige
9 Bedrijfsplan nieuwe ijsbaan uitwerken en met informatie uit stap 7 opstellen nieuwe exploitatie begroting. College + Ambtelijke staf + Antea

10a Wat gaat men doen met Terp in het plan. College + Ambtelijke staf

10b Moet aankoop de Terp en Maxx meegenomen worden in begroting. Idem sloopkosten Maxx. Bouwkundig adviseur, PwC rekenkundig
10c Wijze van verkrijging en prijsbepaling en onderhandlingen Maxx n.v.t.
11 Welke waarde (boek- of actuele waarde) moet meegenomen worden in begroting (vlgns BBV). Pwc
12 Onderzoeken of consortium van Hoogeveense bedrijven de bouw zou kunnen oppakken. College + Ambtelijke staf

13 Laat sportfunctionarissen gemeente als de blik….aan de slag gaan met zachte kant; start met groei ijshazen c.q. vorming vereniging. Laat deze nu al samensporten en meedenken met bouw. College + Ambtelijke staf
14 Werk een definitieve oplossing voor HHC, Thrianta en Caps uit. Neem dit mee in begrotingsaanvraag College + Ambtelijke staf
15 Zoek aanvullende middelen bij provincie en rijk. Mogelijk andere partijen (fondsen of institutionele beleggers). College + Ambtelijke staf + tijdelijke lobbyist inzetten?

16A Stel integrale begroting op voor komende jaren. College + Ambtelijke staf. Laat stress-test uitvoeren zodat verschillende scenario’s duidelijk zijn. PwC of zelfs VNG

17 Onderzoek delen van risico’s door samenwerking met Sportfondsen. College + Ambtelijke staf18 Laten onderzoek kansen op BTW-compensatiefonds voor deze investering. College + Ambtelijke staf + mogelijk uitbesteding dus Caraad

19a Als de 5 mln. van de provincie niet haalbaar is, kan dan geld uit ander (rijks-) potje of investeerder worden verkregen? Familie Wessels zit ook in de ijsbaan van Enschede….. College + Ambtelijke staf

19b Onderzoek de opleverdatum op basis van snelle aanbesteding en realistische bouwtermijn. Bouwkundig adviseur
20 Onderzoek of binnen de huidige raming een 50 meter baan geen meerkosten met zich meebrengt. Bouwkundig adviseur zwembaden
21 Maak toezeggingen van WMD en Rendo z.s.m. hard. Dring aan op grotere bijdrage van bijv. Rendo of Re-net (leg ook glasvezel aan naar ijsbaan!) Onderzoek het energieconcept met de WKK’s. Is de 400k energielasten realistisch? Kan hier nog meer meeverdient worden? Technische installaties inregelen is cruciaal! Energiespecialist (koude-expert) die verstand heeft van inregelen van ijsbaan-installaties. Zeer specialistisch werk! Advies: Sam Onder van Drijver & Partners
22 Onderzoek alternatieven die minder geld kosten voor ‘oude Dolfijn’. College + Ambtelijke staf

23 Stel vast wat de gevolgen zijn voor Nieuwe wetgeving (WHVBZ en BHVBZ) Antea
24 Toegangscontrolesysteem noodzakelijkheid vaststellen. Kan mogelijk met oogtoezicht. Antea
25 Waterglijbaan en speelelementen zwembad moeten worden toegevoegd aan de exploitatie begroting. College + Ambtelijke staf + Antea

26 Onderzoek of dit nog moet worden toegevoegd: Drenkelingensysteem zwembad
Antea
27 Duurzame maatregelen zwemwaterzuivering (Cleardrum en UV technology) nodig? Wat zijn de extra kosten Antea

Bijlage 2 Bevindingen feit voor feit
In onderstaande tabel worden de bevindingen van RKC gecategoriseerd en geanalyseerd. In deze tabel is sprak van R&O. Dat staat voor risico’s en onzekerheden. Dat die er steeds waren is niet betwist. Wie kan er wel besluiten nemen met 100% zekerheid?
Bevinding Unravelling Nega-tief? NIEUW voor ONS? Eens? Onjuist? Onvolledig?
1. Het projectmanagement verloopt niet volgens de interne richtlijnen en is niet toegesneden op de realisatie van dit grote project: een projectplan ontbreekt, verslaglegging van besluiten ontbreekt en er is geen mijlpalenplan waardoor er geen zicht is op de oplevering van deelproducten. Ja Ja Ja Niet over voorgelicht dus is dat onjuist. Nee Niet over voorgelicht. Maar is dat een verplichting. U vindt het logisch.
2. Er is geen planning van de nog te nemen college- en raadsbesluiten. Ja Ja Ja Niet over voorgelicht dus is dat onjuist. Nee Niet over voorgelicht. Maar is dat een verplichting. U vindt het logisch.
3. De gemeente wint extern advies in en vraagt op bepaalde momenten een second opinion. Nee Nee Ja Nee Nee
4. Het tijdpad om vóór 1 januari 2020 de kunstijsbaan in gebruik te hebben genomen is niet haalbaar. Daarmee voldoet de gemeente niet aan de subsidievoorwaarden en is de provinciale subsidie onzeker. Ja Ja Ja, inmiddels onderkent en actie is ondernomen. Nee Nee
5. Los van het bovengenoemde is de toezegging van de wethouder dat de schop pas in de grond gaat als de financiën zijn geregeld, niet realiseerbaar voor wat betreft de provinciale subsidie. Deze subsidie is weliswaar verleend, maar wordt echter pas vastgesteld als de kunstijsbaan daadwerkelijk vóór 1 januari 2020 in gebruik is genomen. Tot het moment van opening van de kunstijsbaan is het onzeker of de provincie de subsidie zal vaststellen. Ja Nee Nee, als je aan subsidie-voorwaarden voldoet en dat is je eigen verantwoordelijkheid dan krijg je de subsidie. Dit zijn normale procedures. Dus als je de datum haalt heb je geen zorgen. Met uitstelverzoek is pijn punt weggenomen. Nee Nee
6. Het politiek-bestuurlijke streven naar oplevering vóór 1 januari 2020 creëert onduidelijkheid en heeft daarmee een negatieve invloed op het projectmanagement. Ja Nee Inmiddels achterhaald Ja/nee, naar onze mening niet verwijtbaar Is meer onjuist dan onvolledig
7. Door de informatie van de Antea Group was de gemeente Hoogeveen ervan op de hoogte dat een Europese aanbesteding noodzakelijk was. Ja Nee Ja, maar was al duidelijk! Nee Nee
8. Het is moeilijk voorstelbaar dat BAM – als professionele bouwmaatschappij – niet van de noodzaak van een Europese aanbesteding op de hoogte was.43 Ja Ja, maar niet erg Feitelijk juist. Maar ondervangen. Gaat over BAM, Bam
9. Een Europese aanbesteding is onverenigbaar met een één op één gunning aan BAM. Hoe deze onverenigbaarheid tot na het raadsbesluit kon blijven bestaan, is onduidelijk. Ja NEE Ja Geaccepteerd risico, was bekend! Is steeds onderkend. Nee
10. Of de bijzondere constructie juridisch mogelijk was, is pas na besluitvorming door de raad onderzocht. Ja Nee Ja, Zie 9. Niet onjuist, is onderkend Nee
11. Er was geen onderbouwing voor de bijdrage van € 4 mln. Ja Nee, was er wel NIET EENS Was er wel. Met mits en maren Met aannames en kanttekeningen volledig.
12. Het college informeerde de raad ruim twee maanden nadat zij zelf op de hoogte was over het wegvallen van de BAM-deal. Ja Nee Feitelijk juist. Geen issue, zie tijdpad en daarin verrichte handelingen. Eerst advies, dan besluit college dan binnen 1 week naar raad. Ja/nee, naar onze mening niet verwijtbaar wel zorgvuldig Nee
13. De juridische en fiscale haalbaarheid van de obligatielening is niet onderzocht. College en raad gaan uit van haalbaarheid, maar daarvoor ontbreekt de onderbouwing. Ja Nee, zie geen probleem Wat is precies het probleem? Obligatielening kan gewoon…. Niet onjuist, geen informatie Had men dit moeten aangeven?
14. Zowel opzet van de obligatielening als ook de relatie tussen de obligatielening en de gemeente zijn niet duidelijk. Hierdoor bestaan er verschillende beelden over waarvoor de gemeente garant staat, over de zekerheid van de rentebetalingen en over het rentepercentage. Ja Nee, niet bij CDA Niet eens Zeker niet onjuist had duidelijker gekund Nee, rol van de raad!
15. De ambassadeurs van het bedrijfsleven geven aan dat er binnen de Hoogeveense gemeenschap veel animo is om te investeren in obligaties, maar er is geen zekerheid over. Ja Nee Eens Gaat over ambassadeurs Nvt
16. De constructie met de obligatielening is voor de gemeente duurder dan het aangaan van een lening bij de BNG. Ja JA DIT IS NIEUW maar ook juist? Niet eens. Onderbouwing….??? NIEUW Nvt
17. De duurzaamheids-ambities bij dit project zijn onveranderd hoog. Met het voortschrijden van de tijd ontstaat ook zicht op nieuwe mogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid en kostenbesparingen. Nee Nee Eens, vreemde bevinding. Open deur Nvt
18. Vooralsnog zijn RENDO en WMD de partijen waarmee de gemeente werkt aan de keuze voor het uiteindelijke energieconcept. Nee Nee Eens, maar positieve bevinding. Bekend, juist Bekend voll.
19. De gemeente overweegt ook andere opties, zoals het aangaan van een contract met een ESCo. Is toegelicht in rapport.. Nee Ja Eens NIEUW Nvt
20. Afhankelijk van de gekozen contractvorm kan ook hier een Europese aanbesteding aan de orde zijn. Nee Ja Eens Logisch NIEUW Punt Nvt
21. Met de twee strategische grondaankopen heeft het college risico’s van toekomstige vertragingen of belemmeringen geminimaliseerd. Nee Nee Ok Niet onjuist Nee
22. De gemeente heeft in beide gevallen minder betaald dan de getaxeerde waarden en heeft daarmee niet ‘teveel’ betaald. Nee Nee Ok Niet Nee
23. Indien de voormalig eigenaar van Maxx Sports een juridische procedure start, dan volgt hieruit een juridisch en mogelijk financieel risico voor de gemeente. Ja Nee Ok Niet onjuist Nee
24. Er zijn vanuit het bestemmingsplan geen fundamentele belemmeringen voor de combinatie kunstijsbaan-zwembad te verwachten. Nee Ja Ok NIEUW NIET onjuist nvt
25. Het bestemmingsplan-traject zal naar verwachting minimaal zes maanden tot een jaar in beslag nemen. Dit betekent dat de bouw op zijn vroegst halverwege 2019 kan starten. In geval van een Raad van State-procedure kan dat ook eind 2019 worden. De bouw kan pas starten na afronding van het bestemmingsplantraject. Ja Ja Eens Ja/nee, naar onze mening niet verwijtbaar, had duidelijker gekund maar wist men dat op 12 juli 2018. Ja/nee, naar onze mening niet verwijtbaar, had duidelijker gekund maar wist men dat op 12 juli 2018.
26. Het programma van eisen voor de kunstijsbaan is duidelijk en biedt een goede basis voor de aanbesteding. Nee Nee Eens Niet Nee
27. Er is nog geen definitief vastgesteld programma van eisen voor het zwembad. Ja Nee, zeker bekend Eens Niet Nee, Was bekend
28. De kunstijsbaan-zwembad is een geïntegreerd gebouw met meerdere gemeenschappelijke voorzieningen (toegang, installatietechniek, horeca et cetera). Er was ten tijde van de besluitvorming in juli 2018 nog geen definitief integraal programma van eisen voor de combinatie kunstijsbaan-zwembad. Ja Zeker bekend Eens Bekend Nee
29. De voorbereidingskosten bedragen naar verwachting € 1,85 mln. Tot en met juli 2018 heeft de gemeente hiervan ongeveer € 273 duizend aan uitgaven gehad. Dit is exclusief ambtelijke uren en investeringen zoals de strategische grondaankopen. Nee Nee Eens Bij CDA bekend, dus niet onjuist Nee
30. Door een Engineering, Build & Maintain-contract in combinatie met een plafondbudget beperkt de gemeente het risico op hogere bouwkosten. Nee Nee Eens Niet onjuist Nee
31. Zorgpunt is de bouwkostenindexering. De laatste jaren zijn de bouwkosten sterk gestegen als gevolg van een toenemende vraag naar bouwcapaciteit. Ja NEE Eens, onderkent, toezegging schop Niet Nee, risico gedeeld
32. De huidige marktsituatie in combinatie met het hanteren van een plafondbudget kan leiden tot weinig geïnteresseerde marktpartijen of tegenvallende inschrijvingen. Nee Nee Eens Niet Nee risico gedeeld
33. Er is een fiscaal risico ten aanzien van de BTW op investeringen in sportaccommodaties. Het kan ertoe leiden dat hierdoor de bouwkosten voor de gemeente hoger uitpakken. Ja Nee, genoemd Antea Eens Niet Nee, wat bekend was is gedeeld
34. De beheervorm is nog niet duidelijk. Daardoor zijn ook de sturing en het toezicht (governance) nog niet duidelijk. Ja Nee Eens Niet is onderkend Nee, wat bekend was is gedeeld
35. De exploitatie is bij de besluitvorming (te) rooskleuring voorgesteld. Het totaal van geïdentificeerde risicoposten kan het resultaat van het zwem-/schaats-complex met € 50.000 tot € 417.000 per jaar doen verslechteren. Ja Ja, we vermoeden dit al.
Nee, 217k hadden wij gemeld zie vragen aan MS Mening. Geen feit.
Deels mee eens. Ja was onjuist, door CDA onderkend. Dus niet nieuw. En is n.a.v. vragen bevestigd. Ook onvolledig
36. Een systematische risico-inventarisatie met benoeming van beheersmaatregelen ontbreekt. Ja Ja, Is nieuw. Eens Niet, is geen taak of verplichting
37. De gemeente gaat in de meerjarenbegroting uit van het meest gunstige scenario, namelijk het scenario dat het project binnen het financiële kader blijft, de garanties niet worden aangesproken en de diverse risico’s niet tot uitgaven leiden. Nee Nee, was helder Eens Niet onjuist Nee, wat bekend was is gedeeld
38. De besluitvorming in Hoogeveen vertoont kenmerken van escalatie van commitment. Daarbij speelt dat menselijke eigenschappen van volharding en doorzettingsvermogen zowel negatief als positief kunnen uitpakken zeggen de schrijvers. Er is sprake van escalatie van commitment wanneer er voorbij wordt gegaan aan ‘objectieve’ feiten van een bepaalde situatie. Er blijft dus een overtuiging bestaan dat de eerder gestelde doelen haalbaar zijn, ook als er feiten naar voren komen die dit in twijfel trekken. De vraag is niet zozeer of het handelen goed of fout is, maar of er sprake is van begrijpelijk handelen. Van belang is dat er voldoende checks & balances in besluitvormingsprocessen zijn ingebouwd om te voorkomen dat doorzettingsvermogen en volharding eindigen als escalatie van commitment. Ja? Ja Oneens! Groeiende risico-vermindering n.v.t. Nvt
39. De kaderstellende besluitvorming verloopt gefragmenteerd. Over essentiële planelementen zoals de beheervorm en de verantwoordelijkheid voor de exploitatie, is nog geen duidelijkheid. Het is daardoor voor de raad niet mogelijk zich een integraal beeld te vormen van de lange termijn consequenties van de besluitvorming. Ja Nee Eens Niet onjuist Nee, niet onvolledig
40. De besluitvorming vond plaats op basis van niet onderbouwde aannames. Ja Nee Oneens. !!! Op basis van onderkende R&O’s. Mening, niet onjuist. Aannames zijn vermeld in onderzoek mn. Antea. Wel obv onderkende R&O’s