Op de ALV van HZVV van 10 november 2014 is ingestemd met de aanpassing van de oprichtingdatum van HZVV. Hierbij de tekst van het voorstel gemaakt door Jan Klein en Erik-Jan Kreuze!

VOORSTEL WIJZIGING OPRICHTINGSDATUM HZVV
(t.b.v. de ledenvergadering 10 november 2014)
Aanleiding

De huidige oprichtingsdatum is 20 mei 1940. Zeker is dat dit niet klopt, omdat het oudste in ons bezit zijnde notulenboek van de afdeling Voetbal van de gymnastiekvereniging Olympia begint met een vergadering op 7 april 1937. Daarnaast zijn diverse documenten en getuigenissen waaruit blijkt dat Olympia Voetbal al ver voor 20 mei 1940 actief was. Onder anderen blijkt dit uit de medaille uit het seizoen 1930/1931. De ledenvergadering, gehouden op 14 mei 2014 heeft toestemming gegeven om met een voorstel tot wijziging van de oprichtingsdatum te komen.

Uitkomsten uit het onderzoek

a. Op 5 december 1929 treedt de vereniging HVV uit Hoogeveen toe tot de C.N.V.B. (Christelijke nationale Voetbal Bond) Dit is gebleken uit onderzoek van Historici.nl, ondersteunt door het Nederlands Historisch genootschap en het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis. [Bewijs volgt uit de mededelingen over de CNVB werden opgenomen in het blad Lichaamsoefening, uitgave van de christelijke organisaties voor lichamelijke opvoeding, originele gegevens van CNVB zijn in de tweede wereldoorlog vernietigd].
b. In de bestuursvergadering van Olympia, gehouden op 31 juli 1933, stellen bestuursleden Koster en Hilberdink voor tot toenadering te komen met de voetbalvereniging HVV (Hoogeveensche Voetbal Vereeniging) , om samen te werken met Olympia betreffende de afdeling voetbal [originele notulen in bezit HZVV].
c. In de bestuursvergadering van Olympia, gehouden op 15 september 1933, wordt het rapport van de commissie van drie in grote lijnen aangenomen. Deze commissie bestond uit de heren Koster en Hilberdink van Olympia en Rozeman van HVV. [Origineel en ondertekent rapport is in bezit van HZVV].
d. In de notulen van 8 januari 1934 staat vermeld dat dhr. A.J. Rozeman lid wordt van Olympia en dat een aantal zaken van HVV worden overgedragen aan Olympia. [originele notulen in bezit HZVV].
e. O.a. in de bestuursvergadering van Olympia op 21 november 1935 wordt door secretaris Rozeman verslag gedaan over de afd. voetbal. Er is een goede harmonie. [originele notulen in bezit HZVV].
f. In de eerste bekende notulen van een bestuursvergadering van de afdeling voetbal van Olympia, gehouden op 26 april 1940 wordt op geen enkele wijze gesproken over verzelfstandiging of iets dergelijks van de afd. voetbal. [originele notulen in bezit HZVV].
g. Op 8 januari 1949 wordt HZVV een zelfstandige vereniging en neemt het afscheid van haar moedervereniging Olympia.
Conclusie van het onderzoek

a. HZVV is een voortzetting van de afdeling voetbal van de gymnastiekvereniging OLYMPIA
b. OLYMPIA heeft de voetbalvereniging HVV overgenomen.
c. HVV is op 5 december 1929 toegetreden tot de C.N.V.B.

Voorstel

De oprichtingsdatum van HZVV wijzigen in 5 december 1929
Vervolg

Als de huidige ALV in 2/3 meerderheid voor dit voorstel is en aangezien vermoedelijk onvoldoende aantal leden aanwezig zal zijn, kan in een tweede ALV (gecombineerd met een bestuursvergadering van HZVV) opnieuw gestemd worden en zal vastgelegd worden dat de oprichting plaats vond op een datum die geschiedkundig de juiste is.
Jan Klein, Erik-Jan Kreuze en Reinier de Boer

opeenrij rapportvandrie