Uit de gemeenteraad van 23 april 2015. Hoogtepunt in de jaaragenda: de jaarrekening van de gemeente wordt besproken.

Op deze donderdagavond verwelkomt de raad Peter Koekoek. Hoge verwachtingen van deze collega! Hij gaat het in de politiek nog ver schoppen. Natuurlijk komt Marry nu ook mee doen. Een ondernemer extra, met veel kennis van zorg en midden in de samenleving vanuit een een christelijke beschouwing. We verliezen en winnen Henk Reinders. Verliezen omdat hij niet meer bij ons aan tafel zit. Winnen omdat hij onze man in Assen wordt. Met zijn ervaring en doorzettingsvermogen een aanwinst op staten-niveau. Wij zullen goed letten op zijn aandachtspunten: de WOZ (burgerlasten) en het functioneren van de SP.

Spekers over de jaarrekening volgen. Naast enkele commentaren over het verantwoordingsverslag worden toch vooral politieke stokpaardjes bereden. Zo komt de SP weer met opmerkingen over kosten van zout-strooien. PvdA over CO-2-monitor, D’66 over zonnepanelen, CU over de watertap, anderen over lichtplannen, afval apart, 3D’s enzovoort.

Echt over de jaarrekening op zich ging het niet zoveel. Opmerkingen uit hoofde van de management letter van de accountant worden eigenlijk al helemaal niet gemaakt. Dit terwijl de accountant toch een paar leuke punten heeft genoemd: bijvoorbeeld de voorziening op de waarschijnlijk niet te incasseren lening van 386.000 van de Tamboer. We pakken er toch een paar uit. Ik snap dat met de jaarrekening ook politiek bedreven moet worden, maar toch als accountant kom je ook niet los van de begrippen als verantwoording, rentmeesterschap en degelijk financieel beleid.

De VVD gaf aan dat we nu weer 2,7 mln overschot hebben. VVD memoreerde dat door de overschotten in de afgelopen jaren de gemeente Hoogeveen maar liefst 8 mln plus cumulatief resultaat heeft behaald. Dat klopt in die zin dat we bij een gemeente rekening moet houden met de via begrotingswijzigingen voorgestelde onttrekkingen uit de reserves. In de jaren 2012-2013-2014 is om te komen tot een positief resultaat wel ruim 9 mln uit de reserves gehaald. Inmiddels weten wij, mede dankzij collega Verhoef, dat dit is toegestaan. Dus voor onttrekking uit de reserves was er een resultaat van 1 mln negatief. Daarbij zijn veel resultaten beïnvloed door niet verwachte ontwikkelingen. Over 2014 zijn dat veel kleine posten. Meevaller dankzij TVM is de verkoop van Spaarbankbos (650k +), meevaller op de brandweer, meevaller op volkshuisvesting en minder uitgaven op bijstand. Tussen de laatste gemrap en jaarrekening zit 2,2 mln. Tussen begroting en jaarrekening maar 1,3 mln. FInancieel moeten we dus in het laatste kwartaal van het jaar goed opletten. Den Haag gooit er dan vanuit politieke overwegingen nog maar eens een paar centen in en zo komt de gemeente met een overschot te zitten. En dat terwijl wij bij voorjaarsnota en vaak bij begrotingen grote moeiten hebben met bezuinigingen. Bezuinigingen die mensen in bijzonder onderwijs, gepensioneerden met kleine beurs en andere inwoners pijn doen. Niet alleen in de portemonnee, maar ook in het dagelijks leven.  Daarom is het ook leuk de verhouding ten opzichte van de begrotingen vast te stellen. Dit zou iets kunnen zeggen over de voorspelbaarheid van de Hoogeveense uitgaven of zelfs de kwaliteit van het voorspellend vermogen van onze gemeente. Het is in dat verband leuk om de opmerking van collega Slomp (GB) mee te nemen: 2014 heeft volgende beeld:
Q1 1,4 mln +
Q2 0,3 mln +
Q3 0,5 mln +
Q4 2,7 mln +
Kortom ook in 2014 is de gemeente weer verrast met de nodige meevallers.

Politiek bedrijven, ondergetekende probeerde het ook nog even: Strolenberg (Mark dus) gaf in zijn speech een paar duidelijke VVD-geluiden mee: afvalstoffen onterecht verhoogd, WOZ hoefde niet omhoog en de daling van de parkeerbaten was duidelijk te wijten aan de slechte parkeerautomaten. Nu vind ik dat ook een leuk stokpaardje. Dus aan de interruptiemicrofoon. Of wij van de heer Strolenberg ook even de onderbouwing op dat punt konden krijgen.  Hij counterde ‘heeft u dan aanwijzingen dat dit niet zo is’….’nee dat niet, maar het CDA wilde graag de onderbouwing van deze stelling zien’…in de jaarrekening staat duidelijk dat de daling voor 50% (193.000) veroorzaakt wordt door minder boetes. De Hoogeveners parkeren minder (- 192.000), maar als ze dan parkeren betalen ze beter…is dat zo? Of zijn de handhavers te druk? Even gebeld met handhaving/ondersteuning….ja, meneer het raadslid we worden helemaal vervelend van de vele telefoontjes die we krijgen over ‘hij doet het niet’ omdat er op ieder plein maar 1 machine is waar geld in kan….Lucas houdt het vast leuk bij: het aantal transacties met dig&go moet nog wel toenemen….Dus geen relatie tussen boetes en nieuwe machines…

Nog een leuke uitsmijter van GroenLinks. Gerard Fidom is daar vaak toe bereid. Van mij krijgt hij ook vaak ‘prijs voor de interruptie of opmerking van de avond’  (deze avond ging deze prijs overigens naar het duo Bianca Behr en Arjan van der Haar – liefkozend werd Bianca door een van haar steunfractieleden ‘Beertje’ genoemd-. Bianca gaf aan dat het met het vervoer in Hoogeveen hard achteruit gaat. Op zondag kan er niemand met de bus naar ziekenhuis of Kerk. Van der Haar zag zijn kans waar om daarop in te gaan: hoewel hij de laatste jaren geen kerk meer van binnen had gezien, reden er volgens hem altijd nog kerkleden anderen naar de kerk. Dus geen probleem…) . Terug naar Gerard Fidom: hij stelde ‘is ons eigen vermogen niet iets te hoog’. Daar komen we aan een leuke discussie. Een discussie waar je zonder uitgangspunten nooit uit kunt komen. Hij gaf aan: ‘dat zouden we eens moeten onderzoeken’. En dat terwijl de solvabiliteit zo’n 22% (38 mln op 172 mln) bedraagt. Dat is niet slecht. Hoogeveen heeft er voor gekozen om te werken met een mandje van ratio’s.  Ook wel door het CDA de ‘ Big 6’  genoemd.

De vermogensstructuur van ondernemingen wordt dikwijls bekeken in termen van solvabiliteit: het aandeel van het eigen vermogen in het balanstotaal. Deze maatstaf kan ook voor overheden worden toegepast. De solvabiliteit geeft een goed beeld van de mate waarin een gemeente zijn bezittingen financiert met eigen vermogen of vreemd vermogen. Voor andere doeleinden heeft deze maatstaf echter beperkingen. Neem bijvoorbeeld twee instellingen die precies dezelfde activiteiten ontplooien. De ene huurt echter alle benodigde activa, terwijl de andere alle activa in eigen bezit heeft. De balansen verschillen aanzienlijk, terwijl  de risico’s van beide instellingen elkaar weinig ontlopen. Gegeven dezelfde hoeveelheid aan eigen vermogen, zal de ene gemeente een lage solvabiliteit hebben en de andere een hoge. Decentrale overheden vergelijken op basis van solvabiliteit kan dus een misleidend beeld geven van de mate waarin een buffer voor risico’s aanwezig is. We moeten dus wel kijken naar de hele balans als we via vergelijking iets willen zeggen over onze solvabiliteit. Daarnaast heeft eigen vermogen nog meer  doelstellingen.  Dus is het goed om te blijven kijken naar het gehele ‘ratio-mandje’. De Big 6. En dat zijn er nog niet eens zo veel. Er wordt in de financiële stresstest van gemeente spelen nog meer factoren een rol. Zullen we deze maar eens weer opvragen voor Hoogeveen? Dan is GL vast weer even rustig….we weten wij als CDA weer dat wij als goed rentmeester op de gemeente Hoogeveen passen…!

geld en riem geldlenen