Vaak wordt mij gevraagd waar is de C van het CDA. De C die staat voor Christen, dus Christelijke politiek, maar die C is volgens sommigen te flets geworden. Maar is dat zo? Waar staat het CDA voor? Interessant als u de C belangrijk vindt zonder al té dogmatisch te worden. In het CDA van Hoogeveen is een duidelijk plek voor de Christelijke opdracht in de politiek. Wel moeten we heel duidelijk zijn dat het CDA een toepassingspartij is. Anders gezegd een ‘doe-partij’. Aan het werk met de boodschap! Daarbij is de Bijbel een toetssteen voor handelen. Dat staat dus niet los van elkaar. We moeten handelen en zowel vooraf als achteraf dat toetsen aan de Bijbelse waarden en daaruit afgeleide uitgangspunten. In Hoogeveen zie ik bij het CDA een partij die op de volgende manier de Christelijke politiek in praktijk proberen te brengen:  Wij gebruiken Bijbelteksten dus om ons handelen aan te toetsen en niet als communicatiemiddel. Iedere CDA vergadering wordt gebeden voor steun van de Heer. Om de goede beslissingen te nemen in de ogen van de Heer.  Iedere vergadering wordt met een overdenking afgesloten. Maar we willen vooral ook met de opdracht aan de slag. Voor mij is in dit kader de volgende Bijbeltekst een goede ‘richtingaanwijzer’ voor handelen:

1 Johannes 3 17-18: 

Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar met daden.

gwmd

CDA houdt dus van daden naast woorden. CDA  is een toepassingspartij, meer dan een belijdenispartij. Daarbij moeten we wel opmerken dat zij haar leden alle ruimte geeft om hun Evangelische inspiratie te belijden en daarnaast op roept om het  ‘politiek handelen’, via ‘politieke overtuiging’ te toetsen aan de Boodschap van het Evangelie! In schema weergegeven ziet dat er zo uit:

overzicht brug

 

Er is sprake van voortdurende bezinning op: De politieke betekenis vanuit de Evangelische Getuigenis, opdat de inspiratie vanuit de Heilige Schrift werkelijk in ons politiek handelen gestalte zal krijgen. Willem Aantjes (ooit lid ARP en mede-oprichter van het CDA) heeft op het eerste CDA-congres in Den Haag op 23-8-1975 de volgende woorden gesproken: ‘Het evangelie geeft geen rechtstreekse richtlijnen voor het politieke handelen, maar het geeft wel richtlijnen voor het rechtstreekse politieke handelen, en soms wel degelijk heel concreet. Leest u er Mattheüs 25 maar eens op na: hongerige voeden, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen huisvesten, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken.’ De wereld hunkert naar christelijke politiek! Een politiek, die spreekt voor wie geen stem hebben; die handelt voor wie geen handen hebben; die een weg baant voor wie geen voeten hebben; die helpt wie geen helper hebben.’

In de statuten van het CDA staat in artikel 3 een belangrijk grondslag:

art 3 van statutenBij de start van het CDA in 1981 zijn van daaruit vier uitgangspunten geformuleerd:

  1. Rentmeesterschap [R]

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.

We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

  1. Gespreide verantwoordelijkheid [G]

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.

De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

  1. Publieke gerechtigheid [G]

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid.

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

  1. Solidariteit [S]

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.

Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. Selectie meest aansprekende/onderscheidende speerpunten

Ook is het van belang te vermelden dat het CDA een open houding heeft ten opzichte van lidmaatschap van een kerk. Direct daarop aansluitend  heeft zij wel een duidelijke opvatting over aanspreekbaar zijn:

  1. CDA acht zichtzelf niet bevoegd te vragen naar de persoonlijke geloofsovertuiging van haar leden;
  2. Leden zijn wel persoonlijk aanspreekbaar op onze politieke overtuiging waarvan het hart wordt gevormd door de inspiratie van en de toetsing aan de grondslag van het CDA

C van het CDA moet via ‘de brug’ van 4 uitgangspunten concreet gemaakt worden.

Dus antwoord op de C van CDA-vraag moet altijd geplaatst worden in het kader van de RGGS (zie hiervoor). Vandaar uit zullen we steeds proberen dat concreet te maken. Dat heb ik gepoogd met behulp de 18 speerpunten van het CDA Hoogeveen voor 2018-2022 een link te leggen met de RGGS.  Sommige speerpunten kunnen in verschillende vakjes in gedeeld worden. Sommige speerpunten zijn ook met de nodige moeite te koppelen aan een ‘uitgangspunt’… Dus inderdaad is een koppeling soms wat gezocht…het blijft dus voor een lokaal speerpunt lastig om de link met de uitgangspunten te leggen. Hierbij een poging:

Grondbeginselen (RGGS) naar kernboodschap en mijn korte omschrijving:

No. Grondbeginselen CDA Kernboodschap Toelichting (frisse omschrijving in moderne taal)[1]
1 Rentmees-terschap Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Duurzaamheid en cultuur bewaken.Meer dan eigen belang op korte termijn.

 

Voor een land wat je door wilt geven.

 

 

2 Gespreide verantwoordelijkheid Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. Meer samendoen als samenleving, minder overheid
3 Publieke gerechtig-heid Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. Betrouwbare en rechtvaardige overheid die mensen beschermd. Dus een veilige samenleving.
4 Solidariteit Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Je leeft niet alleen voor je zelf en de overheid hebt bij zorg voor mensen. Stimuleren van betrokken inwoners

[1] Vertaalpoging van EJK

En dan nu de koppeling van RGGS met 18 speerpunten (vetgedrukt is wat m.i. duidelijker te koppelen):

No. Grondbeginselen CDA Concrete voorbeeld uit verkiezingsprogramma van CDA Hoogeveen[1]
1 Rentmees-terschap 1.       De beloning voor het opruimen van zwerfafval uitbreiden.2.       Voor elke doelgroep voldoende koop- en huurwoningen en kavels. In Noordscheschut zo snel mogelijk woningbouwlocatie ontwikkelen.3.       Samen veilig: stimulering oplettendheid inwoners, verbetering cameratoezicht op onveilige plaatsen en een helder lik-op-stukbeleid.

4.       Inzetten op komst van een poppodium naar de gemeente.

5.       Samen een duurzame samenleving bouwen: meer duurzame energie, ruimte voor openbare moestuinen in openbaar groen en voorbereiden op extremer weer.

6.       Een concreet plan voor een kanaal en haven in de Alteveerstraat.

7.       De gemeente let op uw centen: de schulden worden niet hoger dan de inkomsten en de woonlasten behoren tot de 3 laagste in Drenthe

 

 

 

2 Gespreide verantwoordelijkheid 8.       Sportverenigingen versterken: sport en bewegen blijven promoten, clubs ruimte geven om meer zelf te organiseren en project Bentinckspark afronden.9.       Lokale economie versterken: meedenken en coachen van MKB, regels schrappen, inzet op gunning aan lokale bedrijven en inzet op samenwerking in Zuid-Drenthe.10.   Ontwikkeling van een Actieplan Levendig Stadscentrum met maatregelen om leegstand tegen te gaan en wonen boven/achter winkels aan te moedigen.

11.   Starten lobby voor vierbaans snelweg naar Twente.

12.   Van Schutstraat shop-en-go-gebied maken met 30 km/u-limiet en blauwe zone

 

3 Publieke gerechtig-heid 13.   Omzien naar elkaar, vooral naar diegenen die extra hulp nodig hebben. Inzet op verbinding en samenwerking, bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening.14.   Betaalbaar begraafbeleid, goede communicatie en realisatie natuurbegraafplaats om eeuwige grafrust mogelijk te maken.15.   Bij vragen aan de gemeente wordt de best passende hulp geboden. Niet de organisaties, regels en structuren zijn leidend, maar de hulpvraag.

16.   Een goed en compleet netwerk van fietspaden die goed zijn belijnd en verlicht, zoveel mogelijk zijn gescheiden van autoverkeer en zoveel mogelijk zijn geasfalteerd.

 

 

4 Solidariteit 17.   Goede zorg: behoud Bethesda, ondersteuning van jonge mantelzorgers en bestrijding misbruik zorggeld. 18.   Betere afstemming onderwijs en arbeidsmarkt: inzet op leerling-gezelprincipe, associate degree-opleidingen binnen halen en uitbreiding mobiliteitscentrum. 

[1] Vet gedrukt zijn die thema’s genoemd die wellicht op straat behandeld kunnen worden

Naast deze punten heb ik ook een analyse van alle gerealiseerde punten van 2014-2018 gekoppeld aan de 4 uitgangspunten. Via de replybutton kun je dat opvragen.

EJK