Blog over de grote verantwoording van de kiezer op 14-15-16 maart in Hoogeveen. Nadere analyse van FvD als nieuwe partij in Hoogeveen.  Alles op persoonlijke titel en zorgvuldig…

Inleiding 

Komende 14-15-16 maart ligt er mijns inziens een grote verantwoordelijkheid bij de kiezer. Nu eindelijk duidelijk is waar alle partijen voor staan kunnen we op inhoud kijken waar u uw stem op kunt uitbrengen. En denk erom de keuze voor de gemeenteraad heeft invloed op wat in Hoogeveen gaat gebeuren. En dus zal het uw situatie raken.

De gematigde Hoogevener

Zoals u wellicht weet ben ik lid van de groep ‘de gematigde Hoogevener’.  Juist die Hoogevener kon medio maart nog wel eens de sleutel tot politieke stabiliteit in handen hebben. We weten dat er in Hoogeveen op partijen met ingrijpende standpunten gestemd kan gaan worden. Het is in mijn ogen zaak de kiezer zich goed verdiept in de rol van de partijen in het verleden en in de standpunten voor de toekomst, in de achtergronden van de partij en in de rol die een partij kan spelen in het goed besturen van Hoogeveen in de komende 4 jaar en de jaren daarna. Het is al maanden duidelijk waar partijen voor staan, maar inmiddels is ook de nieuwste partij met haar programma naar buiten gekomen. En ik heb het gelezen, er zijn best interessante punten, maar ook heel veel punten die m.i. onrealistisch zijn. Onrealistisch omdat de gemeenteraad er niets over te zeggen heeft en omdat we er het geld niet voor hebben of omdat we gebonden zijn aan nationale en regionale afspraken/contracten. Omdat ik iedereen op inhoud wil beoordelen doe ik dat ook met de FvD.

Anti-forum?

Ik ben geen forum-hater. Sterker nog toen men in 2019 in de provinciale staten met een grote overwinning binnen kwam en later 17 januari 2020  in Hoogeveen een bijeenkomst hield ben ik ook op inhoud naar deze partij gaan kijken. Ik schreef er dit verslag over: FvD is in de stad – Kreuzeman. Toen was mijn conclusie: de inhoud van Forum past niet bij mij. We zijn 2 jaar verder en ik ga er nogmaals naar kijken.

Onrust

De eerst uiting die ik de afgelopen week te zien krijg (anderen houden voor mij twitter in de gaten) was de tweet van één van de kandidaten die aangaf dat hij er naar uit keek om de gevestigde politieke cultuur flink op te schudden en de samenleving een stem te geven. Hierbij de tekst:

Als gematigde Hoogevener wordt ik een beetje onrustig van dit soort teksten. De gevestigde cultuur opschudden en de samenleving een stem te geven…. ?

Eerst dat tweede punt: de samenleving een stem te geven? Ik ben lid van een partij met een grote trouwe aanhang. ALV’s met grote, inhoudelijke debatten zijn daar niet vreemd. Leden weten mij goed te vinden en ook niet-leden hebben vaak de weg naar deze politici gemakkelijk gevonden.  Wij voelen ons echt volksvertegenwoordigers van alle Hoogeveners. En willen daarmee ook de stem van de genuanceerde, gematigde Hoogevener zijn. Iemand die hecht aan Christelijke en democratische principes en liefst ook aan de 4 grondwaarden van mijn partij. Aan realistische en afgewogen politiek. Aan ideeën die Hoogeveen verder helpen. Er is in de afgelopen 30 jaar heel veel gerealiseerd in Hoogeveen. Er ligt zeker nog veel werk, maar het is ook niet zo dat er niets is om trots op te zijn!

Dan dat eerste punt, dat opschudden, is dat iets wat Hoogeveen verder helpt?  We hebben net zo’n 3 jaar ervaren wat het is om in de gemeenteraad vooral de boel op te schudden. Veel spijt hebben, denk ik bijna alle partijen, in de raad van al het ruziën wat we gedaan hebben in de periode 2018-2021. Pas vanaf voorjaar 2021 werd het weer wat rustiger en konden we inhoudelijk zaken gezamenlijk tot een goed einde brengen. Ik noem één voorbeeld ‘het akkoord over de jeugdhulp’ op initiatief van Peter Koekoek. Ook nu bij ‘herontwerp sociaal domein’ hebben we goed en inhoudelijk van gedachten gewisseld. Debat gevoerd over inhoud en ook met het (zaken-) college.

Lokale tot internationale crises

Dus na IJZ-crisis, financiële crisis en bestuurlijke crisis denk ik niet dat Hoogeveen geholpen is met flink op schudden. En de afgelopen 2 jaar was er de corona-crisis. Velen kwamen emotioneel, financieel of medisch in de problemen. We kunnen denk ik allemaal zo 10 mensen opnoemen in onze naast omgeving die aan corona zijn overleden. Mijn grote, sterke en gezonde fitnesscoach Hans is zo iemand. Kortom de kop d’r bij houden en samenwerken is waar ik eerder aan denk, in plaats van de boel flink opschudden.  En dan schuiven we vanuit de corona-crisis zo de Oekraïne-crisis in. Een humanitaire ramp iets ten oosten van de EU. Met een autocratisch geleid Rusland die, onder leiding van een dictator, een broedervolk moeten bevrijden van Nazi’s. Het doet het goed blijkbaar om de WO II d’r bij te halen. Op basis van betrouwbare media zoals het Dagblad Trouw probeer ik een mening te vormen over deze inval en over het optreden van Poetin. Dat er dan één partij is die daar geheel anders over denkt, roept bij mij veel vragen op. Ik citeer twee artikelen uit Trouw van deze week:

 

Dat roept dus veel vragen bij mij op. Ik ga echter eerst nog in op de inhoud voordat ik een eindconclusie trek.

De inhoud van FvD-Hoogeveen

Ik ben het programma helemaal door geweest en heb gekeken of het op verschillende criteria bij mij zou passen. Namelijk is het realistisch, haalbaar, lokaal en passend (principieel) bij mij?

Het is een leesbaar document en je kunt gemakkelijk de 138 speerpunten d’r uit halen. In bijlage 1 heb ik alle punten opgenomen en mijn afwegingen d’r achter gezet. Wel in korte bewoordingen en mijn conclusie per speerpunt.  Het overall beeld:

  • 42 punten zijn wel ok, vaak niet uitgewerkt, zonder dekking en ongenuanceerd, maar wel te doen voor mij, ik zal dat verderop nader analyseren;
  • 25 punten ben ik zeker op tegen, sommige heel praktisch (doen we al, is geen taak gemeente) en sommige heel principieel;
  • Dan zijn er nog 71 punten die onduidelijk, onnodig, onrealistisch zijn. En ook punten die helemaal niet spelen in Hoogeveen of die al lang bestaan/gerealiseerd zijn. Neem punt van geen opening nieuwe moskee. Is helemaal geen punt in Hoogeveen, populisme ten top. Kortom toch beetje copy paste uit andere gemeenten? Ik neem deze 71 punten voor kennisgeving aan…

In totalen ziet dat d’r dan zo uit;

  • Voor: 42 (30%, na analyse nog 11 over, dus 8% is voor mij akkoord)
  • Tegen: 31 (18%, verschillende redenen, zie hierna)
  • Onduidelijk: 71 (51%)
  • Totaal 138 (100%)

Nadere analyse punten waar ik tegen ben

De redenen waar om ik tegen zo’n punt ben zijn verschillend. Soms suggereert een punt dat er veel mis is, maar is dat volgens mij helemaal niet onderzocht (bijvoorbeeld tunnelvisie ambtenaren). Ook zijn er punten die ik zeker niet tot de taak van de overheid of de gemeente vind behoren (bijvoorbeeld open houden kerken, als FvD dat graag wil dan zou ik zeggen wordt lid van een kerk en werk aan de kerk binnen uit, is toch geen gemeentelijke taak in een land als Nederland in 2022, populair speerpunt) of rechtstreeks bij boer kopen…taak gemeente? Ook zijn er punten waar ik principieel niet voor ben. Bindende referendum.  Neem Oekraïne-referendum…..daar kijken velen nu heel anders na. De gekozen politici doen er veel aan om goede beslissingen te nemen, ik denk dat dat beter werkt. En alle punten rondom asiel en statushouders gaan ervanuit dat deze mensen hier onwenselijk zijn. Voor mij is het opvangen van vluchtelingen een Christelijke opdracht. Dat botst met mijn principes. De verhouding ‘openhouden kerken’ maar niet werken aan Jezus opdracht de vluchteling  op te vangen lijkt me op een vorm populair doen naar kerkgangers, maar niet verder kijken dan in standhouden van (oude) tradities of historische gebouwen. Christen zijn gaat meer over het hart dan over de stenen.

Er zijn dus diverse vreemde of voor mij onwenselijke punten in het programma, hierbij de gehele lijst van deze punten met conclusie en reactie:

No Hoofdstuk Speerpunt FvD Conclusie  Reactie 
2 Bestuur De lokale democratie versterken met een bindend referendum; tegen Niet lokaal
5 Bestuur Een systeem van akkoorden op hoofdlijnen; geen dichtgetimmerde coalitieakkoorden; tegen Stabiel bestuur
7 Bestuur Financiële meevallers bij gemeentelijke projecten direct vertalen in lastenverlichting; geld terug naar de burger; tegen Integraal afwegen
14 Eco en sociale zaken Betere doorlichting van het ambtenarenapparaat om tunnelvisie of schandalen te voorkomen; tegen Suggestief
16 Eco en sociale zaken Extra steun voor ondernemers die willen starten met het aanbieden van lokale producten; tegen Afhankelijk
18 Eco en sociale zaken Gemeentelijke voorzieningen voor minima-inkomens behouden; tegen Afhankelijk
19 Eco en sociale zaken Het beschikbaar stellen van gratis advertentieruimte voor lokale ondernemers in lokale media (buurtbladen etc.) tegen Niet reëel
23 Eco en sociale zaken Meer mogelijkheden voor lokale ondernemers en boeren voor een direct afzetmarkt in samenwerking met supermarkten; tegen Geen taak gemeente
26 Lokale identiteit Een huizenmarkt waar lokale inwoners voorrang hebben op een sociale huur- of koopwoning; geen voorrang voor statushouders; tegen Principieel onjuist
28 Lokale identiteit Bij nieuwe woningbouwprojecten starters voorrang verlenen; tegen Niet juridisch reëel
29 Lokale identiteit De (thuis)verkoop van lokale producten vergemakkelijken en stimuleren; tegen Geen taak gemeente
31 Lokale identiteit De handhaving van buurtketen versoepelen en voor zover mogelijk loslaten tegen Niet verstandig
32 Lokale identiteit De Hoogeveense kerken behouden; tegen Geen taak overheid
35 Lokale identiteit De traditionele Sinterklaasintocht behouden; tegen Principieel onjuist
37 Lokale identiteit Een stop op het opnemen van statushouders in de gemeente; tegen Principieel onjuist
38 Lokale identiteit Een verbod op “progressieve” toe-eigening van gemeentelijke gebouwen in de vorm van vlaggen; ook onzinnige symbool-regenboogzebrapaden horen niet thuis in onze gemeente; tegen Mag juist wel
43 Lokale identiteit Herziening van gemeentesubsidies; schrappen van modernistische kunstprojecten en andere oikofobe aangelegenheden; tegen Niet aan de orde
69 Natuur en landbouw Zorgen dat een aansluiting op het gasnetwerk mogelijk is; tegen Hoeft niet perse
84 Onderwijs en sport Ontmoetingsplekken creëren voor jongeren; tegen Zijn die er niet genoeg?
106 Veiligheid Het AZC in Hoogeveen op termijn sluiten; tegen Principieel onjuist, wij dragen bij
112 Vervoer Fors investeren in wegen, openbaar vervoer en inzetten op een fijnmazig OV-netwerk; alle dorpen en woonkernen moeten goed bereikbaar zijn; tegen Geen taak gemeente
113 Vervoer Geen investeringen in laadpunten voor elektrische auto’s die reguliere parkeerplekken verdringen; rijden op fossiele brandstof moet de norm blijven; tegen Landelijke verplichting-en
115 Vervoer Inwoners laten meebeslissen over het OV-netwerk; onderzoek naar de mogelijkheid om openbaar vervoer 24/7 te laten rijden; tegen Hoe? 24/7 onbetaal-baar. OV is niet taak gemeente
117 Vervoer Parkeren in de binnenstad gratis maken tegen Onbetaal-baar
122 Wonen Geen DIFTAR systeem in Hoogeveen; de huidige wijze van het verzamelen van afval behouden tegen Mogelijk wel nodig

 

Positieve punten nader geanalyseerd

Er zijn 42 positieve punten. Echter daarvan zijn er in mij beleving maar 11 die ik zo zou toepassen. Daarnaast zijn er bij de andere 31 opmerkingen te maken. Vragen te stellen.  Hierbij de samenvatting van de nadere analyse (zie bijlage 2) van alle positieve punten.

Wensdenken 6
Afhankelijk van voorwaarden 6
Goed, maar geen lokaal issue 3
Goed, maar hoe kun je dit realiseren? 10
loopt al een initiatief of traject 6
Prima, kan ik me bij aansluiten 11
42

Eindconclusie

In het programma van FvD zitten voor 30% goede punten, daarvan wil ik d’r 8% zo overnemen. Met 70% kunnen we eigenlijk niet veel of niets en bij 92% zijn vragen/problemen/bezwaren. Daarbij zitten ronduit tendentieuze, suggestieve punten. Rondom asielzoekers, AZC, statushouders zijn ze negatief en voor mij onwenselijk. Diverse punten passen niet bij de taak van de gemeente of hebben we geen middelen voor. Het gratis parkeren doorvoeren zou bijvoorbeeld moeten kunnen doordat we stoppen met alle nutteloze duurzaamheidsmaatregelen.  Maar de gemeente Hoogeveen geeft geen 2,5 mln uit aan duurzaamheid (ongeacht of het nuttig of niet nuttig is).  De 11 mln van paragraaf duurzaamheid gaat op aan riolering, afvalverwijdering en milieubeheer. In 2020 is 300.000 uitgegeven aan verduurzaming van gemeente zelf. Ledverlichting in gebouwen met name.  Zeer nuttig. Kortom volkomen onrealistisch plan gratis parkeren. Met ook negatieve effecten voor centrum-bewoners en centrum-bezoekers.

Kortom van de 138 punten zijn er 11 die ik zo zou overnemen (8%). Er zijn er maar liefst 25 waar ik om verschillende redenen echt tegen ben. Er zijn er (71 + 31) 102 die allerlei vragen bij mij oproepen. Daarbij opgemerkt dat het vaak wel erg ‘kort-door-de-bocht’ standpunten zijn. Zaken die al lopen, die tot landelijke beleid behoren of achterhaald zijn.

Als ik uitspraken als ‘opschudden’, de houding in landelijke debatten (zeker rondom vergelijk met Jodenvervolging en nu Rusland) en de geringe hoeveelheid realistische, betaalbare en principieel door mij als Christendemocraat te verdragen punten uit hun programma optel kom ik wel tot de conclusie dat ik samenwerking met FvD niet zie zitten.  Dat wil niet zeggen dat ik punten van hun kant (stel ze dienen een motie van één van die 11 punten in) niet zou kunnen steunen.

Bijlage 1 Alle punten op een rij gezet

No Hoofdstuk Speerpunt FvD Conclusie
1 Bestuur Burgers raadplegen over en betrekken bij lokale problematiek; Bestaat al
2 Bestuur De lokale democratie versterken met een bindend referendum; tegen
3 Bestuur Een bestuur dat zich focust op haar kerntaken en de behoeften van de bewoners, in plaats van geldverslindende prestigeprojecten en kansloze experimenten; Bestaat al
4 Bestuur Een gekozen burgemeester invoeren; Niet mogelijk
5 Bestuur Een systeem van akkoorden op hoofdlijnen; geen dichtgetimmerde coalitieakkoorden; tegen
6 Bestuur Eigen projecten van burgers in de gemeente zoveel mogelijk ondersteunen; Ok
7 Bestuur Financiële meevallers bij gemeentelijke projecten direct vertalen in lastenverlichting; geld terug naar de burger; tegen
8 Bestuur Jaarlijkse lokale enquêtes naar het functioneren van de lokale ambtenarij; Bestaat al
9 Bestuur Kijken naar de toekomstbestendigheid van de Smederijen van Hoogeveen Ok
10 Bestuur Laagdrempelige toegang tot gemeentelijke informatievoorziening en gemeentelijke diensten; deze moeten altijd zowel digitaal als fysiek mogelijk zijn; Ok
11 Bestuur Strenge, korte deadlines en termijnen voor gemeenteprojecten, vergunningsaanvragen en andere bestuurlijke processen; Ok
12 Bestuur Terughoudend zijn met het inhuren van dure bureaus en andere externe partijen om onderzoekjes en analyses over de gemeente Hoogeveen te doen; Ok
13 Bestuur Zorgen dat betalen met contant geld bij de gemeente mogelijk blijft; Ok
14 Eco en sociale zaken Betere doorlichting van het ambtenarenapparaat om tunnelvisie of schandalen te voorkomen; tegen
15 Eco en sociale zaken Een tegenprestatie als voorwaarde voor het ontvangen van een bijstandsuitkering, mits een persoon deze tegenprestatie kan leveren en er niet van arbeidsplaatsverdringing sprake is; Niet concreet
16 Eco en sociale zaken Extra steun voor ondernemers die willen starten met het aanbieden van lokale producten; tegen
17 Eco en sociale zaken Gemeentelijke aanbestedingen zoveel mogelijk doen bij regionale bedrijven; Bestaat al
18 Eco en sociale zaken Gemeentelijke voorzieningen voor minima-inkomens behouden; tegen
19 Eco en sociale zaken Het beschikbaar stellen van gratis advertentieruimte voor lokale ondernemers in lokale media (buurtbladen etc.) tegen
20 Eco en sociale zaken Het MKB steunen in de vorm van financiële voordelen en een steunfonds; vooral voor de door corona geraakte bedrijven; Ok
21 Eco en sociale zaken Kleinschalige detailhandel niet laten wegconcurreren door grote bedrijven; niet realistisch
22 Eco en sociale zaken Lagere gemeentelijke belastingen; niet realistisch
23 Eco en sociale zaken Meer mogelijkheden voor lokale ondernemers en boeren voor een direct afzetmarkt in samenwerking met supermarkten; tegen
24 Eco en sociale zaken Ondernemers faciliteren en niet tegenzitten met nodeloze regels; ok
25 Eco en sociale zaken Openheid van zaken aangaande kleine aanbestedingen; niet realistisch
26 Lokale identiteit Een huizenmarkt waar lokale inwoners voorrang hebben op een sociale huur- of koopwoning; geen voorrang voor statushouders; tegen
27 Lokale identiteit Bij het bouwen van nieuwe woonwijken oog hebben voor natuur, lokale identiteit en de menselijke maat; ok
28 Lokale identiteit Bij nieuwe woningbouwprojecten starters voorrang verlenen; tegen
29 Lokale identiteit De (thuis)verkoop van lokale producten vergemakkelijken en stimuleren; tegen
30 Lokale identiteit De grond die momenteel is bestemd voor het plaatsen van windturbines en zonnevelden gebruiken voor bestemmingen die de inwoners wenselijk achten; niet realistisch
31 Lokale identiteit De handhaving van buurtketen versoepelen en voor zover mogelijk loslaten tegen
32 Lokale identiteit De Hoogeveense kerken behouden; tegen
33 Lokale identiteit De namen van straten, musea en historische monumenten behouden, wij zijn trots op ons verleden; hoeft niet
34 Lokale identiteit De traditionele oud-en-nieuwviering behouden; geen vuurwerkverboden; ok
35 Lokale identiteit De traditionele Sinterklaasintocht behouden; tegen
36 Lokale identiteit Een sterkere gemeenschapscultuur door te investeren in dorps- en wijkhuizen en lokale initiatieven; hoeft niet
37 Lokale identiteit Een stop op het opnemen van statushouders in de gemeente; tegen
38 Lokale identiteit Een verbod op “progressieve” toe-eigening van gemeentelijke gebouwen in de vorm van vlaggen; ook onzinnige symbool-regenboogzebrapaden horen niet thuis in onze gemeente; tegen
39 Lokale identiteit Geen horizonvervuilende hoogbouw en lelijke architectuur; niet aan de orde
40 Lokale identiteit Geen nieuwe moskee; dit past niet bij het karakter van de gemeente; niet aan de orde
41 Lokale identiteit Geen ongewenste en onnodige gemeentelijke fusies; de gemeente blijft zichzelf; niet aan de orde
42 Lokale identiteit Geen politiek geladen vlaggen en ander beeldmateriaal plaatsen op of bij gemeentelijke gebouwen/eigendommen; niet aan de orde
43 Lokale identiteit Herziening van gemeentesubsidies; schrappen van modernistische kunstprojecten en andere oikofobe aangelegenheden; tegen
44 Lokale identiteit Het contact tussen boeren en burgers stimuleren; haal je voedsel direct van de boer; hoeft niet
45 Lokale identiteit Historische Hoogeveense panden behouden ok
46 Lokale identiteit In gesprek gaan met Plaatselijk Belang Elim ter bevordering van de woningbouw; open deur
47 Lokale identiteit Inwoners betrekken bij de vormgeving van nieuwbouwprojecten; open deur
48 Lokale identiteit Inzetten op gezinswoningen en generatiewoningen om gezinsleven, sociale cohesie en gemeenschapsgevoel te bevorderen open deur
49 Lokale identiteit Lokale burgerinitiatieven promoten en stimuleren; ok
50 Lokale identiteit Stoppen met het subsidiëren van lokale media; nieuwsmedia horen onafhankelijk te zijn, geen spreekbuis van de gemeente; niet aan de orde
51 Lokale identiteit Van de Erflanden geen waterstofwijk maken; geen oordeel
52 Lokale identiteit Voldoende geld voor behoud en onderhoud van lokale monumenten en evenementen; ok
53 Lokale identiteit Zo snel mogelijk meer betaalbare woningen bouwen; ok
54 Natuur en landbouw  Een betaalbare energievoorziening garanderen; ok
55 Natuur en landbouw Boeren betrekken bij natuurbehoud en –onderhoud ok
56 Natuur en landbouw Boerenbedrijven uit de gemeente beschermen tegen absurde plannen uit Den Haag; geen onzinnige ‘duurzaamheidsmaatregelen’ ok
57 Natuur en landbouw De lokale boer voorrang geven bij lokale landbouwsubsidies; niet aan de orde
58 Natuur en landbouw Geen natuurverwoestende windturbines, zonnevelden of biomassacentrales bouwen; niet aan de orde
59 Natuur en landbouw Geen onnodige bomenkap; wij stimuleren juist het aanplanten van bomen; ok
60 Natuur en landbouw Geen regels of subsidies om particuliere houtstook te ontmoedigen; ok
61 Natuur en landbouw Geen verplichting voor inwoners om een warmtepomp, stadsverwarming of zonnepanelen te nemen, van het gas af te gaan of dure isolatie te installeren; niet aan de orde
62 Natuur en landbouw Het makkelijker maken voor boeren om wijzigingen aan te vragen van het bestemmingsplan van boeren gebieden; ok
63 Natuur en landbouw Het verwijderen van zonnevelden en windturbines die niet rendabel blijken te zijn; Niet mogelijk
64 Natuur en landbouw Investeren in natuurbehoud en -ontwikkeling, zonder anti-agrarische Natura-2000 status; ok
65 Natuur en landbouw Onderzoek doen naar wat mogelijk is voor boeren met betrekking tot biovergisters en boer-naar-boer verbindingen; hoeft niet
66 Natuur en landbouw Ons verzetten tegen het landelijke plan om de veestapel te halveren; Niet mogelijk
67 Natuur en landbouw Stoppen met het zgn. “klimaatbeleid”; geen beperkingen op basis van CO2- of stikstof- reductiedoelen; Niet mogelijk
68 Natuur en landbouw Voorlichtingsevenementen op basisscholen door boeren over onze voedselvoorziening en hoe belangrijk boeren hierin zijn; de boer in de klas en de klas bij de boer; Bestaat al
69 Natuur en landbouw Zorgen dat een aansluiting op het gasnetwerk mogelijk is; tegen
70 Onderwijs en sport Cultuuronderwijs meer onderstrepen, met een focus op de nationale en lokale identiteit; Niet mogelijk
71 Onderwijs en sport De aanleg van nieuwe sportgelegenheden altijd stimuleren en faciliteren; niet realistisch
72 Onderwijs en sport De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bevorderen door het aanmoedigen van vrijwilligerswerk en projecten bij lokale organisaties en bedrijven; ok
73 Onderwijs en sport Drentse fietsvierdaagse stimuleren; Hoogeveen moet weer het startpunt van Lokale sportactiviteiten zoals de Ronde van Drenthe, de Cascaderun en de de fietsvierdaagse worden; hoeft niet
74 Onderwijs en sport Een winterdienstregeling voor betere bereikbaarheid van scholen vanuit het buitengebied; Niet mogelijk
75 Onderwijs en sport Handwerkslieden en praktische opleidingen lokaal herwaarderen; ok
76 Onderwijs en sport Het lerarentekort aanpakken door hogere beloningen en stimuleren fulltime arbeidsverbanden; niet realistisch
77 Onderwijs en sport Het schoolzwemmen weer invoeren niet realistisch
78 Onderwijs en sport Investeren in de vroegtijdige signalering van kindermishandeling door leraren hierin ondersteuning te bieden en op te leiden niet realistisch
79 Onderwijs en sport Kleinere klassen; focus op individuele begeleiding door leraren; niet realistisch
80 Onderwijs en sport Lokale initiatieven tussen bedrijven en scholen steunen; ok
81 Onderwijs en sport Lokale sportverenigingen behouden, aantrekkelijk maken en lidmaatschap stimuleren en toegankelijk maken; Niet concreet
82 Onderwijs en sport Meer ruimte bieden voor hoog presterende leerlingen op scholen en deze excellentie faciliteren; niet realistisch
83 Onderwijs en sport Natuuronderwijs meer onderstrepen, door het faciliteren van schooltuinen of rondleidingen door boswachters; Bestaat al
84 Onderwijs en sport Ontmoetingsplekken creëren voor jongeren; tegen
85 Onderwijs en sport Overgewicht tegengaan door sport en een gezonde leefwijze te stimuleren; beweging, dans, uitstapjes naar lokale sportverenigingen en proefabonne menten voor scholieren stimuleren; geen taak gemeente
86 Onderwijs en sport Scholen niet verder laten fuseren; niet realistisch
87 Onderwijs en sport Verenigingen die getroffen zijn door het coronabeleid ondersteunen; ok / open deur
88 Onderwijs en sport Voldoende ruimte om binnen en buiten te sporten; ok / open deur
89 Onderwijs en sport Voorkomen dat radicaal-progressieve ideeën omtrent klimaat, ‘gender’, etniciteit en identiteit geen toegang vinden in het lokale onderwijs; niet realistisch
90 QR en corona Corona- en vaccinatie-propaganda uit de publieke ruimte verwijderen; niet realistisch
91 QR en corona De gemeente nooit laten handhaven op coronabeleid, op alle terreinen; niet realistisch
92 QR en corona De vertrouwelijkheid van het medische dossier beschermen niet realistisch
93 QR en corona Garanderen dat religieuze bijeenkomsten altijd doorgang kunnen vinden; niet realistisch
94 QR en corona Geen testverplichtingen of QR-codes voor scholen, kerken, winkels, horeca, etc.; niet realistisch
95 QR en corona Nooit “prikbussen” of aparte ruimtes inrichten die bij scholen en evenementen vaccinaties moeten promoten; niet realistisch
96 QR en corona Nooit meewerken aan een QR-samenleving, ook op lokaal niveau; niet realistisch
97 QR en corona Ondernemers de ruimte geven zelf te bepalen hoe zij met corona omgaan; niet realistisch
98 QR en corona Steun bieden aan ondernemers die getroffen zijn door de beleidskeuzes ten aanzien corona; Bestaat al
99 Veiligheid Aangiftebereidheid vergroten door de aangifteprocedure te vereenvoudigen, en in te zetten op informatievoorziening en bereikbaarheid; niet realistisch
100 Veiligheid Agenten en handhaving zichtbaar maken op straat; zowel in stadscentra en woonwijken als in dorpskernen; niet realistisch
101 Veiligheid Beroepsvoorlichting stimuleren op middelbare scholen over werken bij politie en justitie; niet realistisch
102 Veiligheid BOA’s niet langer inzetten als boetemachines niet realistisch
103 Veiligheid De administratieve last op agenten verlichten; ok
104 Veiligheid Een 24-uurse beschikbaarheid van politie door middel van politieposten in drukke gebieden en ruimtes met een vergroot risico op criminaliteit en in drukke gebieden en ruimtes met een vergroot risico op vandalisme;criminaliteit en niet realistisch
105 Veiligheid Hard optreden tegen drugscriminaliteit en de geluidsoverlast en vernielingen die hiermee gepaard gaan ok
106 Veiligheid Het AZC in Hoogeveen op termijn sluiten; tegen
107 Veiligheid Investeren in de politie om criminaliteit en overlast tegen te gaan; volwaardige agenten boven gemeentelijke handhavers (BOA’s); niet realistisch
108 Veiligheid Inzetten op buurtpreventie om criminaliteit terug te dringen; ok
109 Veiligheid Verbeterde samenwerking tussen de gemeente, politie en zorginstellingen bevorderen om overlast en criminaliteit terug te dringen; ok
110 Veiligheid Wijkcentra waar nodig invoeren of versterken; hier kunnen jongeren aan motiverende activiteiten meedoen; niet realistisch
111 Vervoer De verkeerssituatie uit alle wijken en dorpen doorlichten om mogelijk gevaarlijke situaties te verhelpen; ok
112 Vervoer Fors investeren in wegen, openbaar vervoer en inzetten op een fijnmazig OV-netwerk; alle dorpen en woonkernen moeten goed bereikbaar zijn; tegen
113 Vervoer Geen investeringen in laadpunten voor elektrische auto’s die reguliere parkeerplekken verdringen; rijden op fossiele brandstof moet de norm blijven; tegen
114 Vervoer Investeren in het lokale en regionale fietsnetwerk; goed onderhoud, fietssnelwegen, voldoende fietsenstallingen en uitbreiding van goedkope fietsverhuur zoals de OV-fiets; dit mag niet ten koste gaan van het autoverkeer; ok
115 Vervoer Inwoners laten meebeslissen over het OV-netwerk; onderzoek naar de mogelijkheid om openbaar vervoer 24/7 te laten rijden; tegen
116 Vervoer Inwoners van Hoogeveen meer betrekken bij de verbetering van de lokale infrastructuur; ok
117 Vervoer Parkeren in de binnenstad gratis maken tegen
118 Vervoer Wijken met veel ouderen en mindervaliden voorzien van een goede verbinding met openbaar vervoer en/of buurtbussen; hoeft niet
119 Wonen Bij nieuwbouwprojecten aandacht voor hofjes om het gemeenschapsgevoel te bevorderen; ook meer aandacht voor starterswoningen; ok
120 Wonen De buurthuizen in de gemeente Hoogeveen behouden; ok, mits
121 Wonen Een gezonde en groenere bebouwde kom met meer bomen, struiken, prullenbakken en zitplekken; ok
122 Wonen Geen DIFTAR systeem in Hoogeveen; de huidige wijze van het verzamelen van afval behouden tegen
123 Wonen Groene tuinen aanmoedigen om wateroverlast tegen te gaan en het straatbeeld te bevorderen; ok
124 Wonen Het hebben van een volkstuin in Hoogeveen aanmoedigen; ok (a.g.a.)
125 Wonen Inzetten op natuurspeeltuinen; kinderen verdienen het om op te kunnen groeien in een groene omgeving; ok
126 Wonen Losloopvelden voor honden in of nabij woonkernen; ok
127 Wonen Stoppen met overal de nieuwe, blauw-witte straatverlichting te plaatsen en teruggaan naar meer natuurlijk oranje licht waar mogelijk; niet aan de orde
128 Zorg Aandacht voor de problemen in de zorg, zoals personeelstekorten, het stimuleren van vrijwilligerswerk en het terugdringen van bureaucratie; niet aan de orde
129 Zorg De groeiende eenzaamheid binnen de maatschappij tegengaan, voornamelijk bij jongeren en ouderen; ok
130 Zorg Een reorganisatie van de jeugdzorg en GGZ; weg met ellenlange wachtlijsten; niet realistisch
131 Zorg Het decentraliseren van de ziekenhuiszorg; niet realistisch
132 Zorg Het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en jongeren door deze aan elkaar te koppelen met verschillende projecten; ok
133 Zorg Het terugdraaien van de fusie van ziekenhuizen op nacht en spoedzorg niet realistisch
134 Zorg Investeren in zorg op maat voor ouderen en gehandicapten;  dit is nu ver onder de maat in Hoogeveen; niet aan de orde
135 Zorg Laagdrempelige (preventie)spreekuren bij de huisarts; meer ondersteuning  voor huisartsen en praktijkondersteuners; door ons?
136 Zorg Ontoereikende jeugdzorgtoelages aanvullen met gemeentelijk geld; niet aan de orde
137 Zorg Openbaar vervoer zo veel mogelijk toegankelijk en betaalbaar maken voor  gepensioneerden, met name minima-ouderen; Bestaat al
138 Zorg Thuiszorg, mantelzorg en kleinschalige zorg ondersteunen; Bestaat al

 

Bijlage 2 Positieve punten nadere geanalyseerd

No. Hoofdstuk Speerpunt Reactie EJK Conclusie
20 Eco en sociale zaken Het MKB steunen in de vorm van financiële voordelen en een steunfonds; vooral voor de door corona geraakte bedrijven; maar niet sowieso afhankelijk
60 Natuur en landbouw Geen regels of subsidies om particuliere houtstook te ontmoedigen; wel overlast verminderen afhankelijk
64 Natuur en landbouw Investeren in natuurbehoud en -ontwikkeling, zonder anti-agrarische Natura-2000 status; wel suggestief afhankelijk
120 Wonen De buurthuizen in de gemeente Hoogeveen behouden; Ja als ze de mensen d’r achter staan afhankelijk
124 Wonen Het hebben van een volkstuin in Hoogeveen aanmoedigen; altijd goed, taak gemeente? afhankelijk
126 Wonen Losloopvelden voor honden in of nabij woonkernen; dan elders niet…. afhankelijk
6 Bestuur Eigen projecten van burgers in de gemeente zoveel mogelijk ondersteunen; Maar hoe doen we dat? hoe
11 Bestuur Strenge, korte deadlines en termijnen voor gemeenteprojecten, vergunningsaanvragen en andere bestuurlijke processen; Arbeidsmarkt problemen moeten dan ook opgelost… hoe
34 Lokale identiteit De traditionele oud-en-nieuwviering behouden; geen vuurwerkverboden; Maar wel minder hoe
45 Lokale identiteit Historische Hoogeveense panden behouden particulier? hoe
52 Lokale identiteit Voldoende geld voor behoud en onderhoud van lokale monumenten en evenementen; integrale afweging graag hoe
53 Lokale identiteit Zo snel mogelijk meer betaalbare woningen bouwen; Arbeidsmarkt problemen moeten dan ook opgelost… hoe
54 Natuur en landbouw  Een betaalbare energievoorziening garanderen; grote opgave hoe
56 Natuur en landbouw Boerenbedrijven uit de gemeente beschermen tegen absurde plannen uit Den Haag; geen onzinnige ‘duurzaamheidsmaatregelen’ Maar hoe doen we dat? hoe
75 Onderwijs en sport Handwerkslieden en praktische opleidingen lokaal herwaarderen; Maar hoe doen we dat? hoe
114 Vervoer Investeren in het lokale en regionale fietsnetwerk; goed onderhoud, fietssnelwegen, voldoende fietsenstallingen en uitbreiding van goedkope fietsverhuur zoals de OV-fiets; dit mag niet ten koste gaan van het autoverkeer; Maar hoe doen we dat? hoe
103 Veiligheid De administratieve last op agenten verlichten; lokaal?
105 Veiligheid Hard optreden tegen drugscriminaliteit en de geluidsoverlast en vernielingen die hiermee gepaard gaan rol gemeente? lokaal?
109 Veiligheid Verbeterde samenwerking tussen de gemeente, politie en zorginstellingen bevorderen om overlast en criminaliteit terug te dringen; rol gemeente? lokaal?
9 Bestuur Kijken naar de toekomstbestendigheid van de Smederijen van Hoogeveen Smederijen 2.0 hebben wij het over loopt al
80 Onderwijs en sport Lokale initiatieven tussen bedrijven en scholen steunen; Doen we al, maar prima loopt al
87 Onderwijs en sport Verenigingen die getroffen zijn door het coronabeleid ondersteunen; tot zekere hoogte, is ook gedaan loopt al
116 Vervoer Inwoners van Hoogeveen meer betrekken bij de verbetering van de lokale infrastructuur; Doen we al, maar prima loopt al
119 Wonen Bij nieuwbouwprojecten aandacht voor hofjes om het gemeenschapsgevoel te bevorderen; ook meer aandacht voor starterswoningen; taak gemeente? Loopt al loopt al
125 Wonen Inzetten op natuurspeeltuinen; kinderen verdienen het om op te kunnen groeien in een groene omgeving; prima, zie initiateven Dwingeland/zuiderpark loopt al
49 Lokale identiteit Lokale burgerinitiatieven promoten en stimuleren; zeer goed prima
55 Natuur en landbouw Boeren betrekken bij natuurbehoud en –onderhoud prima prima
59 Natuur en landbouw Geen onnodige bomenkap; wij stimuleren juist het aanplanten van bomen; prima prima
62 Natuur en landbouw Het makkelijker maken voor boeren om wijzigingen aan te vragen van het bestemmingsplan van boeren gebieden; prima prima
72 Onderwijs en sport De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bevorderen door het aanmoedigen van vrijwilligerswerk en projecten bij lokale organisaties en bedrijven; maatschappelijke dienstplicht prima
108 Veiligheid Inzetten op buurtpreventie om criminaliteit terug te dringen; prima prima
111 Vervoer De verkeerssituatie uit alle wijken en dorpen doorlichten om mogelijk gevaarlijke situaties te verhelpen; heel goed prima
121 Wonen Een gezonde en groenere bebouwde kom met meer bomen, struiken, prullenbakken en zitplekken; prima prima
123 Wonen Groene tuinen aanmoedigen om wateroverlast tegen te gaan en het straatbeeld te bevorderen; prima prima
129 Zorg De groeiende eenzaamheid binnen de maatschappij tegengaan, voornamelijk bij jongeren en ouderen; heel goed prima
132 Zorg Het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en jongeren door deze aan elkaar te koppelen met verschillende projecten; heel goed prima
10 Bestuur Laagdrempelige toegang tot gemeentelijke informatievoorziening en gemeentelijke diensten; deze moeten altijd zowel digitaal als fysiek mogelijk zijn; Mooie wens wens
12 Bestuur Terughoudend zijn met het inhuren van dure bureaus en andere externe partijen om onderzoekjes en analyses over de gemeente Hoogeveen te doen; Altijd goed wens
13 Bestuur Zorgen dat betalen met contant geld bij de gemeente mogelijk blijft; Altijd goed wens
24 Eco en sociale zaken Ondernemers faciliteren en niet tegenzitten met nodeloze regels; Altijd goed wens
27 Lokale identiteit Bij het bouwen van nieuwe woonwijken oog hebben voor natuur, lokale identiteit en de menselijke maat; Altijd goed wens
88 Onderwijs en sport Voldoende ruimte om binnen en buiten te sporten; Erg open deur wens

 

Wil je het origineel zelf lezen dan kan dat via deze site:

FVD_GR_PROGRAMMA_HOOGEVEEN_V1.pdf (nationbuilder.com)