Vanaf 20 maart, na een telefoontje van Anno Wietze Hiemsta, ben je dan volksvertegenwoordiger van 55.000 Hoogeveners….dat is wel even wennen. Belangen behartigen is mij niet vreemd, maar dit is toch wel een andere cup of tea. En er zijn dan ook zoveel soort inwoners, eerst maar eens rond gekeken op regiohoogeveen.nl, vervolgens op koningsdag en dan wordt het bevestigd: er zijn echt veel verschillende Hoogeveners….hoe ga ik die allemaal conform artikel 8 van de gemeentewet vertegenwoordigen….

Natuurlijk hadden we een aantal raadsvergaderingen met benoemingen, het college-akkoord en dergelijke, dus daarmee heb je nog niet echt het gevoel dat het begonnen is.  Thuis waren ze ook al verbaasd, nu al weer thuis van een vergadering…dat raadswerk valt erg mee.  Echter dat dit meerdere keren in de week voor kwam was weer het andere uiterste…nog een geluk dat je op loopafstand van het gemeentehuis woont…ook handig aangezien het introductieprogramma van nieuwe raadsleden in Hoogeveen a. wel eens geannuleerd wordt of b. niet echt vaste eindtijden kent danwel soms wel en dan weer niet met een broodje aangekleed wordt of soms een avond duurt, dan weer na uurtje afgelopen is….dus toch maar wat literatuur aangeschaft: ‘Ik raadslid’ is een behoorlijke pil om je doorheen te worstelen…..

We hebben gelukkig een verdeling van taken op hoofdlijnen gemaakt. Ik zit bij ‘economie’ en ‘onderwijs’. De eerste met Henk Reinders en Kamiel Bertels.  Echter de werkgroep wacht op de officiele start bij het fractieweekend. Intussen een paar dossiers ‘opgepakt’: jaarrekening van de gemeente Hoogeveen, jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie en het jaarverslag van Alescon.  Voor de eerste, welke eigenlijk nog bij de oude raad had moeten worden afgehandeld, echt eens even goed gaan zitten. En zonder veel studie van de BBV (boekhoudregels voor gemeenten) toch wel een paar vraagjes.  Ach, zegt Kamiel stuur ze maar naar de financiële afdeling….dat had ik eigenlijk niet moeten doen, ondanks 2,5 dag voorbereiding…. Het aantal vragen leidde tot schrikreacties in gemeenteland. Paar gesprekjes verder blijven er toch nog wel een aantal handen vol vragen over…wordt vervolgd.  Over het jaarverslag van de bezwaarschriftcommssie mag ik zelfs het woord voeren.  En oppassen voor details is het advies of devies.  Dus niet handen vol punten aan de orde stellen, maar wel: ‘wij vragen ons af  ….’

Wij hebben een tweetal vragen bij dit jaarverslag

U schrijft in het rapport ‘de commissie is een aantal zaken in het bijzonder opgevallen’. Wat zijn de concrete verbeterpunten (bijvoorbeeld in samenspraak met de betrokken afdeling) die voortvloeien uit deze punten? In paragraaf 5  zien we maar 2 adviezen (1) waarderen op locatie en (2) verbetering motivering besluiten over woonplaats of hoofdverblijf.

In lijn met voorgaand jaar zouden wij graag willen weten of de commissie onderzocht heeft of er een verband bestaat tussen de wijze van communiceren over een regeling en de hoeveelheid bezwaarschriften. Vervolgens of het middel van vooroverleg naar de mening van de commissie niet meer ingezet kan worden. 

Dan krijgen we de raadvergadering 15 mei. Dat is even schrikken meer dan 800 pagina’s tekst….gelukkig kunnen we wel op de voorgaande fractievergadering de taken wat verdelen. Dus mag ik aan de slag met ‘Alescon’. En dat is een mooie jaarrekening met veel informatie. Maar er zit nog heel veel informatie achter…participatiewet, WMO, passend onderwijs en zo zijn er nog veel meer raakvlakken met de SW-bedrijven. Overigens bedrijven die zullen worden opgeheven. Quotumwet speelt daar een belangrijke rol in. Door de contacten in ondernemersland had ik altijd al goed contact met directie van Alescon en daarmee was het makkelijk om informatie uit te wisselen en de raadvergadering voor te bereiden. De stelregel ‘maximaal 6 vragen per onderwerp’ werpt ook in het kader van prioritering vruchten af.  Na paar avonden voorbereiding en dagje schaven aan de tekst een goede vragenlijst voor het college gemaakt. Nog even afstemmen met Henk en Kamiel en dan kunnen we aan de slag…helaas komt dan van ons presidium het bericht dat op 15 mei helemaal niet genoeg tijd is voor 8 jaarrekeningen. Als iedere fractie over een jaarrekening 5 minuten gaat spreken, dan zitten we tot 03.00 uur in het gemeentehuis. Dus schuift de behandeling door naar 5 juni. In tussen kan vanuit het college ook een zienswijze opgesteld worden over Alescon.

Wij zullen vragen stellen als het volgende:  Als op 24 juni de eerste kamer haar voorbereidingen voldoende heeft afgerond en op grond van de specialistensessie van 15 april j.l. lijkt dat te gaan lukken, zal de participatiewet met ingang van 1 januari 2015 ingevoerd worden. Aangezien dit slechts 7 maanden vanaf nu is en rekening houdende met enige vertraging en afwezigheid vragen wij ons af of wij (gemeente, alescon en betrokkenen) klaar voor deze wet zijn. Daarbij worden de zorgen vergroot door interactie tussen de verschillende ontwikkelingen:

  1. WMO
  2. Passend en entreeonderwijs
  3. Arbeidsmarktregio
  4. Participatiewet

Vragen begroting

  1. Wij constateren dat indien gewerkt gaat worden volgens de door Alescon opgenomen uitgangspunten we over de periode 2015-2018 als Hoogeveen (uitgaande van 34% deelnemers) zo’n 3,2 mln moeten bijleggen op de exploitatie van Alescon. Klopt dit?
  2. Kan ook zichtbaar gemaakt worden hoe het staat met Taakstelling (zie programmabegroting 2014 p. 9) in de begroting 2015 – €150k, vanaf 2016 – € 250 vanuit perspectief van de gemeenten?

Niet te vergeten op 15 mei moet ik voor het eerst stemmen.  Met 5 stemmen voor en 21 tegen wordt de ‘gedwongen arbeid motie’ van de SP verworpen.  De goede rekenaar zal opgevallen zijn dat er dus maar 26 stemmen waren.  Er waren dus 5 raadsleden afwezig. 16% van de raad afwezig. Bijzonder. De motie kende overigens eerst een andere titel.  De burgemeester had echter bij de start van de raadsavond gewezen op de ongepastheid van deze woordkeuze. Onze nuchtere en scherpe fractievoorzitter Bert Otten had bij het onderwerp al aangegeven dat wij als CDA ons niet konden vinden in de woordkeus. Bert gaf aan dat bij van onze achterban het signaal hadden gekregen dat het woord  ‘dwangarbeid’,  zeker ook na de herdenkingen van begin deze maand, ongepast genoemd werd.  SP-fractievoorzitter reageerde scherp en gepikeerd ‘voorzitter, zou het CDA tegen deze mensen willen zeggen dat ze voor dergelijke opmerkingen gewoon contact met de SP kunnen opnemen’.  Ik zal de komende jaren met belangstelling de relatie SP en CDA volgen.  Zou over 4 jaar een coalitie tussen SP en CDA wel mogelijk zijn….?

De foto is van Henk Boer (Hoogeveen online), de snelste fotograaf van Hoogeveen en ooit nog mijn buurman aan de Zanderhof!