Afgelopen donderdag 22 januari 2015 was het volgens de nieuwsbrief van Olhaco D-day.  Het gemeenteraadsdebat over de gunning van de horeca van de nieuwe sporthal Activum! D-day stond dus voor Debat-Dag.

activum

CDA had zich daar bijzonder goed op voorbereid (en niet alleen stukken uit de krant gebruikt! Samen met GL hadden wij blijkbaar als enige partij vertrouwelijke stukken ingezien). Hierbij mijn verslag of verantwoording over dit proces tot donderdag 23.00 uur…. Dat is ook al weer geschiedenis: het gaat echter om de komende maanden! Wat valt er uit het vuur te slepen voor de sport in Hoogeveen? Want in de komende maanden gaat de Rekenkamercommissie dit proces beoordelen? Nee, de (met name financiële) toekomst  van clubs als Olhaco en Hac’63 zal bepaald worden hoe de komende maanden geacteerd gaat worden. Uit het onderzoek van de rekenkamer komt vast niet veel. De juristen van de gemeente hebben het ook al gecheckt. Het CDA heeft met drie man de hele kerstperiode alle stukken doorgeploegd. Ik voorspel dat de rekenkamer gaat oproepen nog scherper te communiceren op het vlak van verwachtingen. En dat kan aansluiten op een rapport  van de commissie uit 12 mei 2010. Eigenlijk hoeft dat niet tot zomer (dus behandeling in september?) te duren. Overigens is in september het gebouw al flink gevorderd. Immers het moet in februari 2016 starten! Mostert na de maaltijd?

De komende maanden valt er dus veel ‘uit het vuur te slepen’.  Als ik de clubs was zou ik hun beste diplomaten en onderhandelaars nu inzetten op dit traject. Ook aan de kant van de gemeente zullen de ambtenaren fris naar de huidige situatie moeten kijken. CDA heeft een onafhankelijke en deskundige procesbegeleider en adviseur aangeraden. Iemand met kennis van sport, ondernemen, besturen en financiën. Iemand die bruggen en bruggetjes kan bouwen. En dat er deze maanden belangrijk zijn kan ik echt weten. Met diverse HZVV-ers heb ik in de periode 2008-2011 (en eigenlijk tot 10 november 2014) gewerkt aan afstemmen van wensen/eisen van een club op de mogelijkheden van de gemeente. En dat heeft tot prachtige resultaten geleid…. Qua ledental, qua horeca-omzet, qua faciliteiten en dus ook qua sportieve ambities.

Het is het college met CDA,VVD en PvdA die hun nek mijlenver hebben uitgestoken voor supersportlocaties in Hoogeveen. In dat licht is deze discussie misschien maar een kleine stap in de sportieve historie, maar toch een situatie die door CDA fractie van zo’n groot belang geacht werd dat we daar met veel inzet ons in hebben verdiept en op voorbereid.  Ik herhaal hier niet de toespraak van Bert Otten, welke u hebt kunnen horen op Radio Hoogeveen of kunt lezen op CDAhoogeveen.nl. Ook de quote uit de Hoogeveense courant herhaal ik niet, hoe deze best humoristisch zijn. Humor echter met een zeer (!) serieuze ondertoon: clubs weet wat je weggooit als je niet naar het AC gaat.

Aanbesteden of niet aanbesteden

Dat woord blijft terug komen in dit proces. Ik weet uit eigen ervaring, als raadslid (voorzitter selectiecommissie accountant) en als accountant (die ook controleren of aanbestedingen goed zijn verlopen) hoe precies dit luistert. De afvallers bij een aanbesteding willen nog wel eens naar de rechter gaan als ze zich onheus behandeld voelen. Daarom is het ook van groot belang dat de gemeente NIET heeft gekozen voor aanbesteden. Het is NIET aanbesteed volgens aanbestedingsregels, afdeling inkoop is niet betrokken geweest en het was ook zeker niet nodig om (gemeentelijk openbaar of europees) aan te besteden. Er is wel gekozen voor een wervings- en selectieprocedure. Met een onafhankelijke partij als procesbegeleider, adviseur en mede-beslisser: HTC.  En met uw goedvinden ga ik niet in op de achtergronden van HTC. Net zo min als ik in ga op de rol van Horeca Nederland (de adviseur van de sportclubs). Als je bij gemeenten, natuurmonumenten, landschappen en dergelijke partijen kijkt die horeca aanbesteden in een sporthal, theater, momument of dergelijk gebouw dan gebruikt men bijna allemaal de ‘wervings- en selectieprocedure’. Niets mis mee.

Werven of niet werven

Niets mis mee!? Clubs hadden helemaal geen wervings- en selectieprocedure gewild. De samenwerkende partners Olhaco en HAC’63 hadden ergens verwacht het wel zo te krijgen. Immers zij hadden nu ook een kantine en de voetbalclubs hoefden ook niet te ‘strijden’ met andere paracommerciële partijen.  Bij voetbal en bij het activum gaat om een miljoen of 10. Daarin ook geen verschil? Beide hebben met de scholen van doen. Toch hebben wij uit onze gesprekken begrepen van alle partijen dat (gemeente en clubs) zorgen hadden of dit project ‘Activum’ met al haar voetangels en klemmen wel door een vrijwilligersorganisatie getrokken kon worden. Vandaar uit is gekozen voor ‘werving- en selectie’ in bredere zin. Wij hebben dat nog expliciet aan clubs en ambtelijke staf nagevraagd: ook hier tegen is geen (formeel) bezwaar gemaakt. Ondanks deelname aan de procedure had dat best gekund.

In grote lijnen goed verlopen

Bert Otten gaf namens CDA aan dat hij vond dat de ‘wervings- en selectieprocedure’ in grote lijnen goed verlopen was. Fel waren de reacties. Een kul-procedure werd zelfs door D’66 aangegeven. VVD trok van leer ‘meent u dat werkelijk meneer Otten’? Dat meent de heer Otten werkelijk. CDA tracht daarmee genuanceerd aan te geven dat zij vindt dat de wervings- en selectieprocedure in hoofdlijnen goed verlopen is. Wij en straks ook de rekenkamer kunnen best verbeterpunten aangeven. Maar als je de plussen en minnen optelt komen wij toch tot een positief oordeel. En daar hebben we veel werk voor gedaan. Dat dit de sportclubs tegenvalt is helder en inmiddels ook duidelijk gecommuniceerd. We zullen de plussen en minnen nog eens op een rij zetten!

Plussen en minnen

In het proces is de gemeente gericht op het zo veel mogelijk kansen bieden aan de sportclubs.  Iedereen was initieel immers er van overtuigt dat de sportclubs die kantine moesten beheren. Dit veranderde gaande weg het proces. Het is moeilijk en misschien ook privacy-gevoelig om daar de vinger op te leggen. ‘Toen en toen is dat gevoel bij de ambtelijke voorbereidingscommissie omgeslagen’. Het is wel duidelijk wanneer dat bij het college is omgeslagen: na de tweede presentatie. De bezwaren tegen de aanpak van de clubs die bij het advies na presentatie 1 naar voren kwamen werden niet weggenomen door de tweede presentatie. Dus toen waren ook de beide wethouders overtuigd van het advies van de voorbereidingscommissie.

Wat vonden wij pluspunten:

  • Gemeente biedt de clubs € 2.500 om een goed plan te maken.
  • Gemeente past de staffel van de pachtsom zo aan dat de risico’s voor de clubs minimaal zijn.
  • Gemeente huurt derde partij (deskundig op gebied van horeca en sport) in.
  • Derde partij heeft geen enkele relatie met Hoogeveen.
  • College geeft zwakke punten terug en vraagt de clubs (en dan natuurlijk ook de dames) nog een keer hun verhaal te vertellen en op deze punten een toelichting te geven.

En dan hebben we het nog niet over de 9,8 miljoen die in het gebouw gestopt gaan worden of het feit dat ook de horeca ‘turn key’ wordt opgeleverd! Turn key, dat betekent volgens mij: je hoeft alleen de sleutel maar om te draaien. Alles zit er dus al in! Vertel dat eens aan die sportclubs die via loten, grote clubacties, geraniums, kerst- en paasbroden, sponsorlopen of loterijen hun clubgebouw bij elkaar hebben moeten verdienen!

De minpunten zijn ook bij het college bekend. Minpunten zijn overigens geen juridische onjuistheden. Belangrijk punt naar mijn mening is de transparantie in de weging van de eerste presentatie. Excel-scorelijst en een duidelijke argumentatie had de clubs waarschijnlijk gerust gesteld. Alles blijft juridisch in de haak, maar zou onrust hebben weggenomen. De tweede presentatie zien wij als een ‘bonus’ en vanuit het college als een zoektocht naar ‘bevestiging’. College wilde zelf ook wel zien of de vragen/onzekerheden die tot advies hebben geleid klopten. We noemde het daarom ook al onder de sterke punten.

Personele bezetting

De kantine moet geopend zijn op werkdagen in de periode 16.30 tot 23.00 uur. Echter RvEC wil ook examens houden en ouderbijeenkomsten. Dus ook overdag zal er gewerkt moeten worden. Op de zaterdag en zondag van 8.15 uur tot 1,5 uur na de laatste wedstrijd. Grofweg zal dat een uur of 22.00 zijn. Dat betekent dat er ongeveer 60 uur in per week ingevuld moeten worden. Dus zo’n 240 uur per maand. Uitgaande van zo’n 45 vrijwilligers is dat 5,4 uur per vrijwilliger. De clubs hadden natuurlijk ook een full time kracht aangesteld.  Dat is ook nodig, want er moeten bestellingen gedaan worden, inkopen geregeld, kantine  en magazijn beheerd worden. Ook de schoonmaak moet nog georganiseerd. Daarnaast administratie en algemene zaken rondom de hal. En dan hebben we nog geen evenement georganiseerd of sportwedstrijd geworven. Kortom veel te veel voor één full time en waarschijnlijk twee parttime krachten. Volgens het inschrijvingsdocument mogen een fysiotherapie en huiswerkbegeleiding wel in het sportcafé (en het verdere gebouw) plaatsvinden. Nog meer uren geopend, uren met lage marges. Daar moet dus nog maar eens goed over nagedacht worden. Al met al hebben de ‘professionals’ en de clubs elkaar heel hard nodig. Dat lijkt mijn een mooi vertrekpunt. En dan snapt iedereen dat de vrijwilligers niet voor een ‘schijntje’ de kas van de uitbaters gaan spekken. Er moet een transparant en motiverend verdienmodel worden ingevoerd.

Hoogeveen een café rijker?

Er is sprake van para-commercie. Dus moet men zich houden aan de regels die ook bij andere club- en buurthuizen gelden. De bij de inschrijving gevoegde APV is duidelijk: (in mijn niet juridische woorden) maximaal 6 niet sportgerelateerde evenementen. Dus zal ook hier niet getrouwd en andere feesten gehouden worden. Net zo min als in de huidige sportkantines.

Belangenverstrengeling?

Ja, de ondernemers in de vof Bijl hebben goede contacten in Hoogeveen. Ook de besturen van beide sportclubs hebben contacten, zelfs medewerkers van de gemeente in hun geledingen. Prima, ieder moet zijn haar rol goed spelen. Dat Rianne Bijl is ingehuurd door de afdeling sport van de gemeente Hoogeveen vraagt van haar en de gemeente extra aandacht voor haar rol, ook in de toekomst. Dat is ook onderkend door de gemeente. Corrine Bijl werkt bij RvEC. Ook een stakeholder. Echter voor beide dames valt ook te zeggen dat ze dus goede contacten hebben met 2 van de belangrijkste stakeholders.  Nu de stakeholders uit de sport nog en de zaak kan op rolletjes verlopen…!

De Eerst en de Tweede Presentatie

Eigenlijk focuste zich de meeste kritiek zich op de tweede presentatie. Persoonlijk hadden wij veel meer moeite met de weging en transparantie bij de eerste presentatie. Het vroeg heel wat praten, mails en verslagen bekijken om dat als acceptabel te beschouwen. In het kader van wat eerder hier geschreven is: in dergelijke procedures zit een zekere subjectiviteit. Door niemand overigens vooraf aan de kaak gesteld en dan ben je redelijk kansloos als je afgevallen bent. De presentatie (op inhoud) werd met 5,5 voor de clubs en met 8 voor de dames beoordeeld. Op een aantal punten gingen de drie ambtenaren en de mevrouw van HTC de presentatie scoren. 2,5 punt verschil is ook geen gering verschil! Persoonlijk ben ik betrokken bij een grote aanbesteding van de gemeenteraad van de Wolden en Hoogeveen. Perfect uitgevoerd. Formulieren en scorelijstjes. 2 cijfers achter de komma uitgerekend. Dat is echter niet de insteek bij de gunning van het café geweest. De gunningcriteria waren duidelijk: 20 punten max voor de ‘man’, 30 punten voor het concept en (maar) 10 punten voor de financiële kant van het project. Het concept is van groot belang gezien de 9,8 mln die wij als belastingbetalers investeren in die complex (hoe gaat men om met werkleerprojecten, werkervaringsplaatsen en met alle andere sporten). Iedereen die iets van ondernemen weet, weet ook dat de ‘vent in de tent’ van cruciaal belang is! Dat wordt met die 20 punten ook nog eens het belang daarvan aangegeven. De persoon van de ondernemer moet je dus breed in beeld brengen en dat weten we inmiddels allemaal (achteraf).

De tweede presentatie was inderdaad nergens aangekondigd. De eerste wel, staat duidelijk in het inschrijfdocument in paragraaf 1.6. Zelfs dat deze op 23 juni moet plaatsvinden. Je mag er op basis van het inschrijfdocument m.i. vanuit gaan dat de presentatie gelijk beoordeeld zou gaan worden als de schriftelijke rapportage. Het ware slim geweest dat ook schriftelijk inzichtelijk te maken. Ok, bij een wervings- of sollicitatieprocedure hoeft dat niet (en je weet dat er enige subjectiviteit in zit), dus formeel niets mis mee, maar toch! De afdeling inkoop van de gemeente heeft prima scorelijstjes en ik heb gezien dat ze goed zijn met Excel…

Waar is de rest?

Volgens het uitgangspuntendocument van HTC zullen 10 clubs gebruik gaan maken van het AC. Echter wij missen toch wel een aantal grote clubs handbal en basketbal (blijven in Valkenlaan?) of de zaalvoetballers van voorheen ZVVH (nu grotendeels v.v. Hoogeveen), v.v. Hoogeveen en HZVV. We weten hoe spectaculair zaalvoetbal kan zijn en hoe dat (een bepaalde periode in het jaar) erg leeft in en om Hoogeveen….  Komen deze niet naar het Activum?

Topsportnight

Hoe aardig en lucratief zou het zijn als er op vrijdag of zaterdagavond in Hoogeveen een ‘topsportnight’ zou zijn? Een avond waarop je voor zeg € 7,50 drie topzaalsport gaat bekijken (inclusief koffie)? Iedereen met Donar- of Protos-ervaring weet hoe je een sporthal kunnen inzetten als ‘sporttainmenthal’.  Volleybal, basket, zaalvoetbal en mogelijk ook handbal kunnen zeer vermakelijk zijn. Als sportclubs en als beheerders zou ik het wel weten: de handen in heen voor de topsportnight. O ja, de pecunia kunnen dan ook op de juist plek terecht komen.

Poen, poen, poen, poen

Als we het toch over pecunia hebben.  We weten het ‘money makes the World go round’…ook in dit proces zit de angel in het geld. Wie verdient hier wat en wat moet je daarvoor doen?  Hac’63 en ook Olhaco geven eerlijk aan dat ze al plannen aan het maken waren op basis van de verdiensten die uit het nieuwe AC zouden komen. Een professionele trainer, meer trainers, beter dit en beter dat. De clubs zijn natuurlijk op sport, bewegen en ambitie gericht. Anders ‘is er niets aan’ kan ik u zeggen. Veel mensen lekker laten sporten en een paar op zo hoog mogelijk niveau. Zo kijken de meeste Hoogeveense clubs naar de toekomst. Is dat nu allemaal achterhaalt? Nee, juist niet. De wethouder heeft (zeker ook door de druk die vanuit de politiek en ook de coalitiepartijen zullen dat in detail volgen) toegezegd afspraken te willen maken over het ‘inkomensgat’ wat nu in die plannen (!) geschoten is. Het is dus niet zo clubs dat de contributie nu al omhoog moet, het is niet collega Behr dat de huidige coalitiepartijen de clubs financieel aan hun lot overlaten. Het is niet zo dat de sport geen warm hart wordt toegedragen. Praatjes voor de bühne zou ik dat willen noemen! Emoties en sentimenten aanwakkeren en wat is het resultaat van die acties? Wat hebben de clubs aan de oproep tot een onderzoek?

Over poen gesproken. In het rapport van HTC over de schriftelijke plannen is sprake van een zeer opmerkelijk verschil (welke in de gunning, vermoedelijk door de weging, blijkbaar weinig invloed had):

Worst case (WC) (bedragen keer € 1.000)

Jaar Clubs Vof Bijl
1 130 35
2 157 70
3 185 105

 

Best case (BC)

Jaar Clubs Vof Bijl
1 165 50
2 200 100
3 235 150

 

En wie je ook gelooft, in deze verhoudingen zit muziek. Laten we uitgaan van het slechtste scenario. De WC in jaar 1denken de dames Bijl maar € 35.000 omzet te draaien. De clubs € 165.000. Een verschil van € 130.000. Stel in de beide benaderingen zit maximale overlap…beide hebben bijvoorbeeld de wedstrijden Protos Weering meebegroot, enz enz. Dan moet er dus nog € 130.000 door de clubs te verdienen zijn die de dames niet begroot hebben. Ik heb inmiddels de huidige cijfers van de clubs gehoord, maar daar moet voor beide clubs toch nog wel de nodige muziek in zitten……! Ik zou als lid van een dergelijke club nog wel eens willen horen op de ALV hoe het bestuur denkt dat bij elkaar te verdienen als men a) blijft zitten in Trasselt en b) een eigen (vergelijkbaar groot) clubgebouw wil neerzetten. Voor dit laatste traject doet zich de interessante vraag voor tussen convenant met Hac’63 en de gemeentelijk begroting. De turn key kantine in het AC zou vermoedelijk flink te lijden krijgen van een dergelijke vermoedelijk niet begrote move…en HAC’63 krijgt andere lasten als zijn net als de voetbalclubs gelden moet storten in de onderhoudsvoorziening van de VVE die zij dan met de gemeente zal moeten aangaan.  Om nog niet te spreken over eigen vaste lasten van een losstaand gebouw. ‘Wees wijs met vaste lasten’ zou ik zeggen….of ga eens praten met de financiële mensen van HZVV. Ik heb daar wel eens horen zeggen dat men het gevoel had ‘te zijn verhuisd naar een vrijstaande villa met het zelfde modale inkomen’. En dan te bedenken dat deze clubs gemoedelijk veel meer omzet draaien en dus budget hebben.

Gert Vos

CDA heeft met alle betrokken gesproken en natuurlijk ook zeer uitgebreid met Gert Vos.  Persoonlijk was ik wel bang dat er een sfeer van verdediging (zoals ook in de raad van 18 december) zou ontstaan. Vos was in de raad echter duidelijk en toekomstgericht. Zoals het CDA ook toe had opgeroepen. Excuses voor de fout inzake bezwaar of beroep (via rechter) werden ruiterlijk gemaakt. Open werd aangeven hoe de gemeente het had aangepakt, geen gedraai en geen ambtelijke taal. Het ging ons ook om de vent in de tent.  We hebben de wedstrijd zelfs verlengd. Inkomensgat samen invullen. Geen compensatie. Op zoek naar verdienmodellen. Alleen para-commercieel. Voor CDA duidelijke toezeggingen. De door ons voorbereide motie om juist dat te doen kon in de binnenzak blijven zitten. De komende maanden zullen we, rekenkameronderzoek of niet, door blijven vragen hoe het nu loopt met de gesprekken met de clubs. En dan hebben we het wel over de beide grootgebruikers (Olhaco en Hac’63). Er ligt immers ook nog een convenant en er zijn toezeggingen na te komen.

Het Onderzoek

De VVD bedacht ‘Het Onderzoek’. De rekenkamer zou kunnen onderzoeken hoe het proces van aanbesteden (fout woord!) is verlopen. Dat kost ons nog eens een paar duizend euro (uit het al begrote Rekenkamerbudget)? Ik zou dat geld liever stoppen (lees overboeken naar) in een goede adviseur die tussen vof Bijl, Clubs, Gemeente en andere stakeholders een brug gaat slaan. Deze persoon kan voor dat geld een goede deal maken en dan zou ik graag zien dat dit voorstel door de raad bekrachtigd wordt. Dan hebben we ook echt iets om over te discussiëren. Als in september het rapport van de rekenkamer in de raad komt, wat moeten we als gemeenteraad of als coalitiepartijen dan met adviezen als ‘de weging van de tweede presentatie had vooraf duidelijker gecommuniceerd moeten worden’? Alle partijen zeggen dan ja en amen. We doen vervolgens een plas en alles blijft zoals het was….? Ik hoop dan ook van harte dat clubs en de adviseur dan verder zijn. Onze oproep: voor de zomerreces zijn alle betrokken tevreden met het ‘samenwerkingsmodel’ en de inrichting van het sportcafé annex dé kantine in de nieuwe supersporthal! Met een honk voor beide clubs. En natuurlijk is dat dan bekrachtigd in de gemeenteraad van juni 2015. Hopelijk weer met een gevulde publieke tribune!

Tel uw zegeningen (of knopen)

Het is al eerder gezegd: we hebben fantastische kunstgrasvelden en clubhuizen van het voetbal.  Een mooie nieuwe RvEC. Inmiddels een topatletiekbaan als visitekaartje en blikvanger van het complex. Hoogeveen kan haar sportieve ambities daarin kwijt. Een sporthal (eigenlijk 2 met 1 gymzaal) van 9 meter hoog.  De hal is geschikt voor internationale wedstrijden en is goedgekeurd door het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie NOC*NSF. Ik zou zeggen kom maar deze kant op NeVoBo! Hoogeveen als het centrum van noordelijke topvolleybal? Sudosa voorbij? Uitdagingen genoeg. We moeten als sport onze zegeningen tellen. De clubs als HHC, Peddelaars en Thrianta zijn niet te benijden. Hun ‘verhuizingen’ zijn tussen de wielen van de crisiswagen gekomen. Ik wil u als lezers van dit blog wel beloven dat wij heel graag daaraan wat willen doen. ‘Het Bentinckspark moet af’ is een goed motto, maar als ik moet kiezen tussen een project dat 100 of zelfs 10 banen oplevert dan heeft dat nu mijn voorkeur. Om het over WMO, jeugdzorg en participatiewet nog maar niet te spreken. Misschien kunnen de inwoners, jeugd, sporters uitdagen om een plan te bedenken waardoor er met weinig geld toch invulling gegeven wordt aan ‘Het Bentinckspark moet af’. Dit keer andersom: dus niet de politiek die met het ambtenarencorps de burger en vooral de sportbestuurder worsten voorhoudt! Maar de burgers en sportbestuurders die gezamenlijk met een goed plan komen. CDA wil er graag mee aan de slag! Dan kan burgerparticipatie ergens toe leiden. Zou een mooi advies van de rekenkamer kunnen zijn.

activum 2

Vanaf terras op de atletiekbaan kijken? of vanuit het ‘sportcafé’ in de sporthal? Het kan!