Dat lijkt me duidelijk! Ik heb zelf niets met de wielersport en heb ook de huidige financiële klimaat van de gemeente Hoogeveen niet veroorzaakt. Maar ‘na voetbal en atletiek laat de gemeente de wielersport in de kou staan’? Klopt dat? ‘Mooi’ voorbeeld van dilemma’s in de politiek en de casus gezond financieel beheer….

Vooraf: Bent u geïnteresseerd in slechts de ‘Peddelaars’ lees dan de eerste en de laatste alinea. Met dit stuk probeer ik ook de complexiteit van de (financiele) besturing van de gemeente duidelijk te maken…

Mijn oog viel op een facebookbericht van Bianca te Velde-Boer. In tekst, niet in beelden…:-) over de onveilige situatie bij de Peddelaars. Daarop werd door velen gereageerd. De reacties heb ik ook allemaal twee keer gelezen. Ik lees dat liever op facebook. De mensen staan daar namelijk met hun echte naam. Iets wat bij Regiohoogeveen.nl een stap vooruit zou zijn.  Mensen die in grote lijnen schrijven ‘Hoogeveen is voetbal’, ‘Gemeente moet meer doen voor Peddelaars’, ‘Na de verkiezingen doet de gemeente niets meer’, ‘Wel geld in de Ronde van Drenthe, niet in Peddelaars’ en ‘wat een contrast aan beide zijden van de Bentincksdijk’. Daaruit kwam bij mij de vraag boven ‘wielersport laatste in de rij’? Dat is een logische vraag als je het verloop van het project Bentinckspark zo ziet. Eigenlijk had ik beter kunnen vragen: ‘is er nog wel een rij’? Want het antwoord is in alle eerlijkheid: Nee. In de voorjaarsnota 2016-2019 (schuift ieder jaar een jaartje op) staat maar liefst € 150.000 voor nieuwe deklaag asfalt in 2019. Dat staat natuurlijk in schril contrast met investeringen die gedaan zijn in B-park.  In de media lezen een bericht van bestuur van de Peddelaars onder de titel ‘Bentinckspark verdeelt in arm en rijk’.  Volgens mij allemaal zeer terechte constateringen. Want we hebben dus een arm en een rijk deel van het Bentinckspark? Aan de buitenkant lijkt dat we zo.

Arm en en rijk op het Bentinckspark

Beatrix (pony’s), IJshazen (skeeler) en natuurlijk de roemruchte club ‘de Peddelaars’ zijn de arme clubs op het B-park zo schrijft ook regiohoogeveen.nl. Zij plaatsen alles, maar dat is ook wel weer mooi. Is dat echt zo? Ja, aan de gebouwen te zien is dat zeker zo. Maar ik heb iemand van de voetbalclubs wel eens horen zeggen ‘we moesten naar een vrijstaande villa verhuizen, terwijl ons salaris gekort werd’.  Natuurlijk klagen deze sportclubs niet. Een nieuw complex (we weten dat ook van scholen e.d.) werft nieuwe sporters. En dat brengt (op termijn dus nu 2011-2015) meer contributie en omzet. V.v Hoogeveen en HZVV merken dat allebei.  Van HZVV weet ik toevallig dat ze al jaren de eindjes aan elkaar knopen.  Met trots hun complex laten zien, maar ook de club zijn in de Hoofdklasse Noord met by far de laagste begroting (een 10de plek voor Karlo en zijn mannen moet harder gevierd worden dan een kampioenschap).  Alles ademt: Hoogeveen moet keuzes maken.

Financiële terugblik

De eerste kosten voor het B-park zien we bij het toekennen van een onderzoekskrediet van 79k in 2006. We gaan beginnen met het groene hart van Hoogeveen!! Er is over gesproken vanaf 1998 (is zat met Be Bols al in de eerste B-Park-commissie).  In 2006 heeft de gemeente Hoogeveen nog 83 mln aan totale reserves en zij leent (langdurig) maar 51 mln.  In de jaarrekening van 2014 is dat flink veranderd: We lenen nu 109 mln (+113%) en het eigen vermogen is 38 mln (-118%).  Allemaal keurig volgens onze eigen richtlijnen, maar wel op het randje. Er is geen ruimte meer om meer van de spaarpot op te eten of nieuwe leningen aan te gaan zegt de CDA-wethouder van financiën Anno Wietze Hiemstra. Daarom was er in 2014 flinke commotie over de reservelijst van investeringen. Door politieke druk gingen diverse investeringen nog door, maar ook toen al zag men dat de € 14,4 mln voor integraal accommodatiebeleid toch van tafel verdween. Dus geen MFC Wolfsbos. Een harde keuze die nog steeds nadreunt in de hoofden van lokale politici en bewoners die daar graag een nieuwe parel voor Hoogeveen gezien hadden.  Natuurlijk laten we dat MFC niet los, maar we moeten eerst de onderzoeken inzake alle andere panden (het IAB) afwachten!

Nog even terug naar B-Park: Het is nog maar 2009 (22 januari 2009) als ik bij de gemeenteraad op de publieke tribune zit en het budget voor want toen heette ‘de nieuwe parel van Hoogeveen’ van 25 mln naar 30 mln wordt opgekrikt. Dus toen zagen we de toekomst nog veel rooskleuriger. Er was nog geen decentralisatie van jeugdzorg, participatiewet of WMO. Die zorgen lagen prettig op landelijk niveau. En de kredietcrisis was een jaartje onderweg…alleen groen links had ooit tegen het B-park gestemd. Dus het B-park werd breed gedragen in de raad. Zelfs SP was voor? Coalitie CDA en PvdA gingen vol voor het nieuwe B-park. Gemeentebelangen probeerde nog wel 5 mln d’r af te knabbelen, maar dat voorstel kon het niet doen. Blij gingen de sportbestuurders naar huis. Paar jaar bakkeleien over velden, m2 en dergelijk, maar in 2010 kon er met fase 1 (de voetbalvlek) begonnen worden. In zomer 2011 werd HZVV opgeleverd, in 2012 v.v. Hoogeveen. In 2015 de atletiekbaan en in 2016 het Activum (met kantine).  Deze laatste twee kosten afgerond € 2 mln en € 10 mln.

Goed financieel beleid

CDA Hoogeveen staat voor een goed financieel beleid. Voor deze 4 jaar, maar ook de jaren die nog komen. Dat is niet alleen onze calvinistische inslag, sinds 2013 is dat ook nodig in het kader van de wet Hof (houdbare overheidsfinanciën).

In de ‘regeringsperioden’ 2002-2006, 2006-2010 en beetje in 2010-2014 kon de gemeente Hoogeveen veel ambities hebben en deze ook verwezenlijken. Dan worden meerjaren investeringen aangekondigd als € 12,9 in stadscentrum Zuid-Oost (incl. parkeergarage), € 9,8 in Activum en natuurlijk eerdere grote investeringen in B-park en Stadscentrum.

Nu zijn andere tijden aangebroken.  Hoogeveen heeft afgesproken dat haar begrotingen (en dus ook jaarrekeningen) voldoen aan (inmiddels) de Big-5-kader-ratio’s. Kortweg de Big-5. Dat lukt nu nog steeds,  maar grote risico’s liggen op de loer. Bijvoorbeeld de niet ontwikkelde gronden in Riegmeer. Lukt het verkopen van deze gronden niet en eist de accountant van onze gemeente c.q. vindt college en raad dat deze moeten worden afgeboekt, dan halen we de Big-5 niet en moet er nog meer bezuinigd worden. De Big-5 zijn volgende (met daarnaast paar achtergronden/vergelijkingen);

No. Omschrijving Stand Observaties
1 Nettoschuldpositie 94% VNG heeft als norm aangegeven < 100% is code oranje. 130% code rood.
2 Solvabiliteit (hoeveel eigen geld hebben we in totaal) 18% Onze afspraak 18%. Alle gemeenten samen hebben zo’n 38%. Men spreek over landelijk minimum van 30%…..oei!
3 Investeringsplafond € 6,7 mln. Variabel: hoeveel haal je uit reserves, wat haal je binnen van derden (rijk, prov., SNN, EU enz.)
4 Weerstandsvermogen € 28,9 mln. Berekent over 11 categorieën risico’s en vergeleken met weerstandscapaciteit. Pag. 112 van de JR 2014 = €17.8 mln.
5 Meerjaren begroting is sluitend € 405.000 Moet > € 0 zijn. Lukt in 2016-2017

 

Keuzes maken

Het initiële plan voor B-park door de vrienden van MTD Landschapsarchitecten van 2007 kende 5 fases. Zie het bijgaande plaatje.  De fases 1 en 2 zijn redelijk conform plan uitgevoerd. In fase 3 zat ‘B-park aan de vaart’. De verkoop van Maxx en verbouwing van de Noordzijde. Gecancelled. De rest ging door. In fase 4 zijn HHC en Thriantha gesneuveld en in fase 5 zat de ‘realisatie stadspark’. Door dit grote park, wens van veel buurtbewoners werd alles in het park qua m2 wat ingedikt. Overigens was vanaf dag 1 de bedoeling om de wiererbaan niet te plaatsen op B-park. Bij de start van de uitvoering het B-park in 2010 stond ‘de planning voor de wielerbaan is niet bekend’. Verder verloopt het netjes volgens plan.  Deze planning was: Voetbal: 2012, School: 2013, Atletiek: 2014, Zwembadweg en sporthallen: 2016 en Afronding: 2017.

32_netwerk_03_planning-realisatie

In 2009  gaat de B-park-commissie er nog vanuit dat de Peddelaars c.s. naar Nijstad verhuizen. In 2009 staat in het apart raadsvoorstel:  Een wielerbaan van 1350 meter, een gecombineerde skeeler- en ijsbaan, een mountainbikebaan, een BMX-baan en club- en kleedgebouwen en bijbehorende parkeervoorzieningen. Kosten: circa tussen de € 2 en € 2,5 miljoen. Al bij de toelichting door de toenmalige wethouder wordt aangegeven dat dit plan niet financieel onderbouwt is…..In het clubblad van de Peddelaars van januari 2010 schrijft de voorzitter nog wel: het gaat er echt van komen, maar is wel een kwestie van de lange adem. Kortom mooie plannen, weinig zekerheid.

Het CDA heeft in haar speerpunten 2010-2014 staan: Het Bentinckspark wordt zo ingericht dat het niet alleen aan sportverenigingen toekomstmogelijkheden biedt, maar vooral ook mensen uitnodigt om te gaan bewegen. Met name het publieke deel wordt aantrekkelijk gemaakt voor individuele sporters. Daarbij is ook speciale aandacht voor ouderen, minder validen en kinderen. Dus daar wordt ook uitgegaan van een stadspark….en niet van een wieler/skeelerbaan.

Dan verandert er het nodig in de financiële perspectieven van de gemeente Hoogeveen: HOOGEVEEN 30 mei 2012- Hoogeveen schrapt een groot deel van de ambitieuze plannen. Voor 66 miljoen euro wordt het mes gezet in de stadsverbetering. Onder meer de bouw van een nieuw zwembad (16 mln) gaat niet door. Ook de bovenregionale wielerbaan bij Nijstad verdwijnt in de ijskast, net als de tweede fase van de revitalisering van industrieterrein De Wieken en de fietsbrug over de Hoogeveense Vaart en de snelweg voor fietsers vanaf Hollandscheveld. Hoogeveen zegt met de maatregelen de tering naar de nering te zetten. ‘Uit het interview: Hoogeveen heeft eenvoudig weg het geld niet meer. Plannen van 125 mln moeten terug naar 70 mln. Er word in de komende jaren 203-2017 nog wel veel geïnvesteerd….’. De plannen die ingesteld zijn gaan wel door maar er zijn keuzes gemaakt voor de jaren. Keuzes waar wij anno 2015 nog mee te maken hebben. Park (begroot 7 mln) gaat dan nog naar 2018…Wielerbaan moet dus eerst maar blijven. Van uitstel komt dus afstel….?!

anno bezuinigingen

Bij de voorjaarsnota 2012 geeft Henk Reinders aan: Dat het niet doorgaan van plannen rond de nieuwe wielerbaan  teleurstelling oproept  kunnen we ons goed voorstellen.  Binnen onze fractie hebben we hierover gesproken. Wij zijn echter van mening dat de basis van deze plannen lag in het noodzakelijke vertrek uit het Bentinckspark. Nu dit niet meer nodig is vinden wij dat het college met deze verenigingen in gesprek moet om te kijken hoe men verder kan op de huidige locatie.

Dan wordt het stil rondom de wielerbaan.  Er is vast ambtelijk overleg maar op de politieke agenda staat het niet meer. Tot de voorjaarsnota 2015 (vooruitblik 2015-2019). De wielerbaan blijft de komende 4 jaar nog zo als het is…

Kapitaalslasten en investeringen

In het verleden werd in Hoogeveen dus fors geïnvesteerd. En zelfs voor ons politici vraagt het inspanning om de rekensommen te volgen waarom dat nu niet meer kan.  Natuurlijk willen we dat misschien ook liever niet begrijpen. Het is leuker om een zaaltje binnen te stappen en toegejuicht te worden vanwege de mooie investering. Zie MFC’s, voetbalkantines en straks de kantine van het Activum. Het getuigt ook van goed financieel beleid dat je nee, durft te zeggen. Hoogeveen heeft (college en raad) in 2014, na jaren van gemiddeld 10 mln investeringen, gekozen voor een plafond in de investeringen. Dat plafond is bepaald op het gemiddelde van de investeringsplanning zoals die de afgelopen jaren (2014-2018) is gehanteerd. Deze was vastgezet op € 33 mln. Dus is het plafond nu € 6,7 mln per jaar. Het uitgangspunt is dat het lager moet zijn dan € 10 mln. Dat is wel gelukt, maar persoonlijk had ik toch een heel andere benadering verwacht. Dit is wel erg praktisch. Duidelijk is dat er naar een sluitende begroting wordt toegewerkt. Dat is niet verkeerd, maar ik had verwacht dat de kapitaalslasten op de investeringen de restpost van de begroting zouden zijn. Ieder jaar 10 mln investeren zorgt ‘grofweg’ voor 1 mln kapitaalslasten per jaar (factor 1/10)….sorry maar we moeten echt wat dieper ingaan op de kapitaalslasten….! Let wel, daarna moeten we alles weer in kaart brengen aan de hand van de Big-5.

Kapitaalslasten

Sinds 2010 laat de gemeente per programmaonderdeel (hoofdstuk uit de begroting) zien welke afschrijvingen en welke rentelasten zijn ontstaan door een investeringen. In korte bijlage lichten we dit begrip wat toe.  Kapitaalslasten zijn feitelijk de afschrijvingstermijnen en de rentelasten. De afschrijvingstermijnen geven aan hoe lang een investering mee zal gaan. De rente is de rekenrente die de gemeente in deze rekensommen gebruikt. In Hoogeveen in de vjn (wederom) vastgesteld op 4%.

De VNG schrijft in ‘houdbare financiën’ dat van grote invloed op de gemeentefinanciën de inflatie, economische groei, relatieve bevolkingsgroei en de rente zijn. Dus zij gaan uit van 4 invloeden op de middellange termijn. Wij kunnen kort door de bocht zeggen de eerste 3 zijn redelijk stabiel. Inflatie is nu heel laag, economische groei minimaal en bevolkingsgroei niet echt slecht in Hoogeveen, maar ook weer redelijk beperkt. Kortom de rente is van groot belang.  Zeker omdat het eerlijk is om een zeker mate van vreemd geld te lenen om zaken te financieren. VNG schrijft daar in ‘houdbare financiën’ (pag. 20) en mooie tekst over. Sparen en dan investeren zorgt er voor dat de burgers uit het verleden voor het genot van een investering betalen. Door via de rentelasten van vreemd vermogen de kosten van de financiering van een investering naar nu en morgen te halen, betalen de burgers van vandaag en de komende jaren de lasten. Dat is verdedigbaar omdat zij ook het genot van de investering hebben…We blijven dus lenen, maar ‘met mate’.  De rente kent bij een gemeente 5 gezichten:

De gemeente heeft haar rente op pagina 14 van de voorjaarsnota geanalyseerd. Ze wegen de te betalen en de te ontvangen renten af. De te betalen renten zijn kapitaalmarktrente en geldmarktrente. Deze eerste wordt vaak afgeleid van 10-jaarsstaatsleningen. Die hanteren momenteel een rente van 1,02%. De geldmarkt wordt bepaalde door de euribor-rente. Nu is onjuist opgeschreven. Er is geen één euribor. Deze is afhankelijk van de looptijd. En we praten dan over 1 dag tot 12 maanden. De 12-maands euribor is 0,161% per j.l. vrijdag.  Deze rente bepaald ook uw en mijn hypotheekrente. Deze is voor 10 jaar vast (afhankelijk van allerlei voorwaarden en 1 jaar vast) zo’n 1,9% (Argenta en rabobank volgens homefinance.nl op 7 juni 2015.

Daarbij kunnen gemeenten bij provincie (voor ons niet in Drenthe…!) of zekeraars sinds 2013 gunstige leningen afsluiten (FD dd 4 juni 2015). De BNG (Bank Nederlands Gemeenten) heeft dus met concurrentie te maken. Verzekeraars zijn wel geïnteresseerd in deze leningen. Het rendement ligt hoger dan op staatsobligaties en er is sprake van een impliciete staatsgarantie. Daarom hoeven de verzekeraars minder buffers voor deze leningen aan te houden.  Op grond van deze informatie zou je kunnen zeggen. Is die 4% niet veel te hoog. In Hoogeveen kijken we ook nog naar de rente die wij ‘ontvangen’ in onze exploitatie. Dit is een puur papierenbegrip, maar we rekenen er wel mee. Je moet het zo zien: de gemeente rekent met rente over haar bezittingen (riool, reiniging, gronden). Zij doet net of ze hierover rente ontvangt. Wie betaalt die rente dan denkt u? Dat zit deels in de exploitatie (dus ook weer als kosten, per saldo effect € 0…), maar dat geldt niet voor de NIEGGS. NIEGGS staat voor grond die nog niet in exploitatie genomen is. Dure grond dus, want de rente over deze gronden boeken we af op onze reserves. Daar moet je d’r niet te veel van hebben…!!

rente ster volgens EJK

Tenslotte zegt de gemeente Hoogeveen: de rente wordt bepaalde door ons risicoprofiel. Net als u naar een bank stapt, zo zal de bank/financier bij een gemeente ook rekening houden met het risicoprofiel.  Hoogeveen is volgens mijn waarneming echter nog nooit in de buurt gekomen van een artikel-12-status, heeft nog nooit provinciaal toezicht genoten en is uiterst voorzichtig geweest met aanschaf van NIEGG’s…! Natuurlijk hebben we voor € 18 mln gronden in Riegmeer liggen en ja, als dat nu verkocht (of afgeboekt) moet worden naar € 3 per m2 hebben we een lelijk gat in ons vermogen (spaarpot).  Riegmeer is 600 ha (ook wel 6.000.000 m2)….Wat is de gemiddelde transactiegrote in ha? Wat is de kans dat we iets verkopen? Bijvoorbeeld aan buitenlandse investeerder? Kortom er zijn risico’s, maar in relatieve zin is Hoogeveen geen ‘high risk’ gemeente…daar gaan we als jaren lange bestuurderspartij in Hoogeveen dan ook vanuit!

Dus kan de rekenrente in Hoogeveen wel naar beneden? We zien tientallen gemeenten hun rekenrente verlagen. Echter als je zoals bijvoorbeeld gemeente Bergen de betaalde rente over 20 jaar op een rij zet dan komt een gemiddeld van (dik) 4% d’r uit. Heb je een korter perspectief dan zie dalingen van 1 a 2%. CDA zou de wethouder kunnen vragen de effecten eens door te rekenen. En daarbij inzichteljk te maken wat het netto effect is. Dus rekening houdende met baten en lasten (papieren of geen papieren).  Bij een aanpassing van de rekenrente van 4% naar zeg 3% zou een ongenuanceerde benadering ook een ander investeringsplafond genereren. Dat klinkt ons leuk in de oren….maar…

Terug naar de Big-5

Passen we het investeringsplafond aan en lenen we meer (bijvoorbeeld tot 100% nettoschuld% of tot maximale exploitatielast / resultaat echt € 0 voor 2015 en 2016) dan moeten we wel interen op ons eigen vermogen dus krijgen we een solvabiliteit onder de afgesproken norm van 18%. Dat is een politieke keuze (zie paragraaf 1.3 van ‘houdbare financiën’). Kortom daarover kunnen we discussiëren bij de bespreking van de voorjaarsnota’s.

Ook roept de VNG op om een slecht weer scenario door te rekenen. In Hoogeveen is dat ook gedaan. Compliment daarvoor: als Riegmeer tegenvalt of afgewaardeerd moeten worden dan gebeurd er voorlopig niet veel EXTRA’s in Hoogeveen. Jammer, maar fait accompli denk ik dan maar.  Zeker geen nieuwe wielerbaan van 2 of 2,5 mln. En dat brengt ons terug bij het B-park.

Keuzes zijn gemaakt en het B-park dan?

Volgens het CDA is er altijd hoop, maar we moeten we voorzichtig zijn met ondoordachte hoop of onrealistische verwachtingen. Het fenomeen verwachtingen management is dus sowieso aan de orde. Partijen hebben in het huidige politieke klimaat andere keuzes te maken. Dat is natuurlijk voor een fors deel te wijten aan het landelijke politieke bestel. En voor een ook niet onaardig deel aan het economisch klimaat. Immers de funding van de investeringen in B-park komt deels uit leningen (gemeente heeft op 31-12-2014 € 109.923.000 aan schulden) en deels uit verkoop van gronden (zat in spaarpot ‘structuurvisie’).  En toch zit ons dat als politiek niet lekker….we moeten roeien met de riemen die we hebben, zeker nu we (nog steeds) tegenwind hebben. Anders liggen we stil. Wat zijn dan de riemen die we hebben?

 • Andere keuzes maken in de investeringsagenda (let wel dat wil zeggen voor de projecten die een status categorie 2 of 3 in de begroting hebben).
 • Andere keuzes maken in de exploitatie (dus bezuinigen op andere posten, dat vraagt een zeer fundamentele afweging, maar kan wellicht daardoor zou je bij besparen van 250k ruimte hebben voor extra kapitaallasten en dus 2,5 mln kunnen investeren? Moet je wel de hele Big-5 narekenen).
 • Meer verdienen (dus zaken verkopen….panden, gronden e.d. en daar wordt doorlopend hard aan gewerkt, zelfs 200k begroot aan verkooppanden. Let op het IAB is ook daarvoor van groot belang);
 • Meer bijdragen van derden (provincie? Of VSB-fondsen e.d.)…

CDA heeft B-park hoog op de agenda staan. Zij wil best het park in krimpen om meer geld te verdienen door grond verkoop en dat direct in afronding (fase 5) van het park stoppen. Echter dan hebben we nog het probleem van het verbot op woningbouw omdat het te dicht bij de Edison-, Stephensonstraat ligt…daar moeten nog maar eens in duiken. Is dat in Krakeel (aan de Wega bijv.) geen probleem? Het groene hart goed afwikkelen met minimale investering. Daar kunt u het CDA naar vragen, maar ook wij kunnen geen geld overboeken van Den Haag naar Hoogeveen. En deze week werd maar weer eens heel duidelijk hoeveel werk we hebben aan de sociale kant van Hoogeveen. Daarop bezuinigen leid ook tot ongewenste situaties….minder asfalt? Minder ambtenaren?

Wielerbaan onveilig

Afgelopen vrijdag in de Hoogeveense krant en in de sociale media. De Peddelaars zitten met een onveilige situatie. Om dit nu directe te koppelen aan een miljoeneninvestering in nieuwe baan en clubgebouw lijkt me niet helemaal de goede afslag. Zo juist heb ik in 6 pagina’s uitgedokterd waarom dat heel moeilijk zal zijn.  Wie gebruiken de wielerbaan allemaal. De IJshazen uit de Wolden (?), de ponyclub en WRV de Peddelaars. Nog onduidelijk bij mij is de verhouding WRV de Peddelaars (door de TC de race-afdeling genoemd) en de TC de Peddelaars (de toerclub).  Verder lees ik van een omni-bestuur…Volgende scenario’s zie ik voor me:

 • Baan maakt sportbeoefening onmogelijk bevestigd door KNWU en sportafdeling: de gemeente moet ingrijpen op basis van bestaande onderhoudsafspraken.
 • De baan is aan verbetering toe: zie discussie hierboven. Dan is waarschijnlijk het wachten op 2019. Of aanhaken bij Lido project bij Nijstad?
 • Gebouw is onveilig maar eigendom van de WRV en de TC dan moeten ze aan de slag met hun meerjaren onderhoudsbegroting….
 • Gebouw is onveilig en wordt verhuurd door gemeente, dan moeten huurder en verhuurder in overleg op basis van de afspraken in het huurcontract in gesprek. Gemeente dient als goed ‘huisvader’ te zorgen voor voldoende veilig gebouw.
 • Ontbreken van douche- en kleedruimte: dat lijkt voor een sportclub met oog voor hygiene toch een must. Wat vinden de leden van het ontbreken van deze faciliteit: van hun eigen bestuur of hun huurbaas….?
Dakbedekking waait van clubhuis De Peddelaars.
Dakbedekking waait van clubhuis De Peddelaars.

Bijlage toelichting kapitaalslasten

De kapitaallasten omvatten de afschrijvings- en rentelasten. Samen worden ze onder de kostensoort kapitaallasten in de begroting (en in de rekening) opgenomen. Vanaf 2010 werkt de gemeente met een meerjarige raming van de kapitaallasten. Dit verhoogt het meerjarig inzicht in de financiële positie van de gemeente. Aan het onderdeel begroten wordt specifiek aandacht besteed omdat deze kaders voor de kapitaallasten nog gedefinieerd dienen te worden.

De begrote lasten van de in gebruik zijnde activa liggen meerjarig vast op grond van de afschrijvings-termijnen. De lasten van het onderhanden werk zijn afhankelijk van wanneer projecten starten en/of gereed gemeld worden en zijn daarom op grond van diverse uitgangspunten goed in te schatten.

De uitgangspunten zijn gebaseerd op de gebruikelijke wijze van handelen bij het afschrijven en voor wat betreft het onderhanden werk en gereed melden op ervaringsgegevens. De volgende kaders worden bij de meerjarenraming van de kapitaallasten in de begroting gehanteerd:

 1. Meerjarig wordt bij vervangingsinvesteringen, zolang een krediet door het college nog niet is vrijgegeven, rekening gehouden met een gemiddeld afschrijvingspercentage van de activa per programma. Op grond van de historie kan namelijk een uniek afschrijvingspercentage aan de programma’s toegekend worden, dat jaarlijks getoetst wordt. Nadat een deel van een krediet van een programma door een collegebesluit is vrijgegeven, geldt het gebruikelijke percentage van het (te produceren) actief.
 2. Vanaf het moment van beschikbaar stellen in de begroting (jaar t) wordt het einde van het jaar (jaar t) het actief als technisch gereed beschouwd. De afschrijving start daardoor bij aanvang van het jaar daarop. (jaar t+1).
 3. Rente van het onderhanden werk wordt berekend per medio van het jaar dat het krediet beschikbaar is gesteld. Rente wordt daarmee berekend over de gemiddelde boekwaarde van dat jaar.
 4. Elk begrotingsjaar worden de kapitaallasten meerjarig geactualiseerd; daarbij wordt eveneens rekening gehouden met de actuele tijdsplanning van de investeringen.
 5. In de praktijk blijkt dat voorgenomen investeringen in de tijd uitlopen. Met dit verschuiven zullen de kapitaallasten eveneens verschuiven en later verantwoord worden. In de begroting is een bedrag opgenomen dat de kapitaallasten op voorhand corrigeert, zodat per saldo niet de berekende volledige theoretische kapitaallasten in de programma’s zijn opgenomen. Bij het opmaken van de begroting wordt dit bedrag gecalculeerd en zichtbaar gemaakt in de begroting.
 6. Alle kapitaallasten worden aan de programma’s of kostenplaatsen toegerekend.

EJK, sportliefhebber.