Op woensdag 10 juni 2014 hield gemeenteraad een ingelast debat over de verplaatsing van het museum. Na twee insprekers namens de vrijwilligers en diverse partijen met de nodige interrupties mocht ook het CDA haar standpunt met de raad, de goed gevulde publieke tribune en dus de inwoners van Hoogeveen delen. CDA pleite hartstochtelijk voor een stap naar voren. Maak gebruik van alle mogelijkheden die het nieuwe ‘biblio-seum’ gaat bieden. Een museum in een modern pand kan echt wel. We zien het succes bij het Drents Museum. Tevens deed CDA enkele oproepen aan de wethouder en aan het bestuur van het nieuwe biblio-seum. Hierbij de bijdrage. 

Deze blog is de tekst die is uitgesproken, toevoeging uit de tweede termijn, toelichting op (excuses) gebruikte moeilijke woorden  en aantekeningen over paar heikele punten. 

CDA over het museum de 5000 morgen

De ‘morgen’ van de 5000 morgen

Voorzitter,

Hoogeveen is plaats met historie. Het CDA is blij dat zo velen zich daarin geïnteresseerd in tonen. Tijdens onze bezoeken aan ‘de 5000 morgen’ zien wij de liefde die velen voor de historie van Hoogeveen hebben. Maar ook op facebook zien wat dat bij oud-hoogeveen of de historische kring.  Wij hebben daar veel waardering voor en denken dat Hoogeveen veel meer dan wij dat nu doen, moet werken vanuit trots op haar historie. De ‘Hoogeveen Heritage’ (moet toch met een H zijn) gebruiken om anno nu Hoogeveen op de kaart te zetten. Hoogeveen een plaats van veenarbeiders, schippers en veehandelaren. Hoogeveen de plaats van hard werkende lieden! Vanuit die kracht de Hoogeveense historie gebruiken en dus vanuit de historie met het gezicht naar de toekomst staan want:

Ieder die zijn ogen sluit voor de toekomst, is blind voor het verleden [vrij naar Johan Valk, let wel dit is precies omgekeerd aan het originele spreekwoord, red].

Iedereen die zich verdiept in wat er gebeurd in cultureel Nederland (raad voor de cultuur of sociaal cultureel planbureau) die is zich bewust dat er wat verandert in hoe de Nederlander omgaat met cultuur inclusief het cultureel erfgoed. Het CDA is blij dat er een collegebesluit ligt dat daar mee aan de slag gaat. Het erfgoed en dus het museum krijgt, zo verwachten wij, zo’n impuls dat het Hoogeveense erfgoed beter op de kaart gezet gaat worden. Meer bezoekers, maar ook meer exposure van ons erfgoed. Het CDA wil de afkomst van Hoogeveen graag breder verspreiden. Blijven  inzetten in kader van recreatie en zeker ook educatie. Wij willen een Hoogeveens museum dat eigentijds is en dat aansluit op de belevenismaatschappij, op de ‘gamechanger digitalisering’, wat aansluit bij de facebookgeneratie, wat antwoord heeft op de Nederlander die culturele omnivoren zijn geworden. Allemaal termen vanuit de raad van de cultuur.

Erfgoed moet naar onze mening niet alleen in een PRACHTIG oud herenhuis aan de Hoofdstraat Noord te zien zijn. De tijd van gecanoniseerde cultuur is voorbij.  Kortom hoe transformeren we de presentatie van ons erfgoed als je slechts de middelen hebt die het museum nu heeft? En dat in tijden van landelijke en plaatselijke bezuiniging op cultuur…..sterker nog in tijden dat onze culturele partijen verenigd in de C5 zich gecommitteerd hebben om € 350.000 te besparen.

CDA heeft er vertrouwen in dat met de middelen van de bibliotheek, de professionals en de vrijwilligers, zeker ook met de samenwerking met de historische kring en aanverwanten ‘Historisch Hoogeveen’ nog beter op de kaart gezet gaat worden. Laagdrempelig, langere openingstijden, meer (expositie-) ruimte, meer Hoogeveen in, nog meer inzet op educatie, beter netwerk, professionele leiding werkend vanuit een duidelijk visie of opdracht. Daar is het ons om te doen. Voor ons een logische keuze met veel kansen. Het verleden staat met het gezicht naar de toekomst.

CDA roept het college op om duidelijk een viertal zaken met het bestuur van het museum vast te leggen:

 1. Is voldoende ruimte voor input van de vrijwilligers in de nieuwe constellatie, wat ons betreft krijgen de vrijwilligers een goede positie in het biblio-seum. Mogelijk ook in het bestuur. Good governance van gemeenteraad tot de vrijwilligers en alles wat ‘daar tussen zit’.
 2. De rolverdeling in de C5, specifiek de positie van de bibliotheek, maar ook invulling c.q. sturing van programmering m.n. de crossing events. Wij zien dit als een geweldig kans voor Hoogeveense culturele omnivoren!
 3. Vergaande samenwerking en gezamenlijke programmering van museum anno 2015 en de historische kring, Luyden van Hoogeveen, de heren Metselaar en Wolting, enz. Projecten als de Oranjebuurt, Philips, Lukas Aardenburg, enz. Ga zo door! Breng de historie gezamenlijk bij de inwoners en bezoekers van Hoogeveen. We zien aan het Drents museum wat goede tentoonstellingen een museum kan brengen, zoek ook dit museum op als partner.
 4. Een herkenbare profilering voor het verhaal en de schatkamer van Hoogeveen door goede zichtbaarheid en voldoende m2 etc. Zodat onderwijs, inwoners en zeker ook recreanten goed de weg naar het Hoogeveense erfgoed weten te vinden. Profilering is niet alleen het bord aan de gevel!

Als laatste vragen wij het college in te stemmen met ons punt 5:

 1. Tenslotte roepen wij het college op Huize Venendal, wat onderdeel is van het Hoogeveense erfgoed en via de status van rijksmonument beschermd wordt, niet te verkopen aan de hoogste bieder, maar aan de bieder die natuurlijk een redelijk prijs bied, maar vooral ook een plan heeft om dit gebouw op de juiste wijze te gebruiken.

Dit kan in een duidelijke ‘SLA’ waardoor de raad ook inzage heeft wat van de nieuwe organisatie verwacht kan worden. Wij zullen deze SLA en de daarbij de governance-structuur opvragen en beoordelen of wij vinden dat onze uitgangspunten daarin voldoende terug te vinden zijn. Vervolgens zullen wij net als met iedere andere door ons gesubsidieerde en op afstand geplaatste instelling, de naleving van deze uitgangspunten bewaken.

In tweede termijn:

Voor de duidelijkheid: Wethouder Erik Giethoorn heeft een gemeentelijke visie op cultureel erfgoed toegezegd. Een document dat aansluit op de andere documenten (bijvoorbeeld de nota inzake monumentale gebouwen), maar naar dat moet naar onze mening ook aansluiten op de missie & visie van de C5 en specifiek die van het biblio-seum. Daarnaast een financiële onderbouwing vanuit gemeentelijk perspectief.  CDA pleit dus nogmaals: maak duidelijk hoe de governance-structuur in elkaar zit.

[Toevoeging / niet uitgesproken: Je ziet aan discussies over – excuseer-  zaken als de ‘klimaatbeheersing’  of ‘wordt voldoende geld aan laaggeletterdheid besteed’ of ‘moeten er tussenwanden in het biblio-seum’ komen, dat we als raad er (wel) erg dicht op willen zitten.  Kader stellen: wat willen we door het biblio-seum laten bereiken en met welke middelen. Dan –periodiek- bewaken of dat gelukt is en anders bijsturen via de governancestructuur of uiteindelijk de geldstromen. Zo zie ik het. ]

 

protest in de raad

protest2

Er is protest in de raad!

Verder waren er op twitter een paar verzoeken om niet te moeilijke woorden te gebruiken. Ik heb me dat echt onvoldoende gerealiseerd. Hierbij een poging dat nog te veranderen:

Heritage Erfenis of erfgoed. Alles van vroeger waar we trots op zijn of moeten zijn.
Gamechanger Spelveranderaar. Een activiteit die veranderingen laat beginnen. Woord wat de raad van de cultuur gebruikte in haar visie-documenten.
Digitalisering Werken met of via computers en vergelijkbaar systemen zodat aanraakschermen en dergelijke.
Facebookgeneratie De mensen (zeker niet alleen jongeren) die via facebook kennis en informatie delen en contacten onderhouden
Omnivoren Alleseters, bedoeld wordt mensen willen steeds meer verschillende culturele evenementen, gebouwen etc. bezoeken
Gecanoniseerde Zeg maar de ouderwetse kunst. Ook wel klassieke kunst genoemd. Moet niet weg, maar moet aangevuld worden. Tegenhanger is de moderne of populaire kunst.
Educatie Onderwijs of opleiding, niet per se op een school!

 

Crossing events Evenementen waarbij verschillen partijen bijdragen. Bijvoorbeeld een bijzonder boek over Hoogeveen, bieb laat voorlezen door de schrijver, museum houdt tentoonstelling over die tijd, tamboer heeft (amateur?) toneelstuk, Podium een rapper die daarover een muziekstuk opvoert, Historische kring/museum organiseren een excursie of wandeltocht langs de Hoogeveens apotheken….enz
Profilering Zichtbaar maken waar het zit en wat er te doen is.
SLA Service Level Agreement. Een term uit de ICT waarin opdrachtgever (hier gemeente) aan de opdrachtnemer (hier biblio-seum) vraagt wat zij voor haar moet doen. Uitvoeringsovereenkomst. Ook wel afspraken over de doelstellingen. Vaak inclusief een verantwoordingsopdracht. Zeg maar een jaarverslag waarin je aangeeft of je alle afspraken bent nagekomen.
Governance Toezicht of aansturing. Wie is eigenlijk de baas over welk onderdeel. Belangrijk dus wie heeft welke rol: wethouder, ambtenaren, gemeenteraad, bestuur biblio-seum, directeur biblio-seum, bestuur van C5. Belangrijk document! Moet aansluiten op de SLA (en verantwoording).

Heikele punten

 • Op 13 februari 2014 is al duidelijk aangegeven dat 70k bespaart zou gaan worden op het museum. Staat letterlijk in het raadsvoorstel. Als de oppositie zo begaan is met het gebouw Huize Venendal, waarom dan ruim 1,5 jaar gewacht met deze actie/ dit spoeddebat?
 • Stemmingmakering doen wij niet aan mee: wij wijzen dan ook woorden als verkwanselen van ons erfgoed af. Ook de raad als eigenaar van het cultureel erfgoed moet haar ogen voor de toekomst van het verleden niet sluiten!
 • Huize Venendal is voor ons ook een onderdeel van historisch Hoogeveen. Zeker een rijksmonument dus gebonden aan diverse regels. Wij zouden de wethouder willen oproepen verkoop het niet perse aan de hoogste bieder, maar houdt met die transactie ook rekening met het historische van dit gebouw. Dus bij voorkeur aan een organisatie of instelling die een open concept heeft.
 • Plan is niet 100% financieel uitgewerkt: wij stellen nu toch ook de begroting van de bibliotheek niet vast? De uitwerking moet ook door prof’s van bieb met input van alle betrokken partijen en zeker de vrijwilligers uitgewerkt worden. Raad stelt kader (doelen) en bewaakt nakoming.
 • De raad heeft de C5 met een duidelijke opdracht op pad gestuurd: 350k bezuinigen. Dat heeft de C5 zelf afgewogen en met komt met deze voorstellen. C5 heeft blijkbaar geen € 70.000 over voor de openstelling van Huize Venendal. CDA kan zich daarbij aansluiten.
 • Natuurlijk hebben ambtenaren in de C5 opgetreden namens het museum, maar betekent dat u per definitie vind dat ambtenaren onvoldoende gefunctioneerd hebben in deze opdracht?
 • U weegt het blijven gebruiken van Huize Venendal tegen over het benutten kansen op het realiseren van een nieuwe positionering van het erfgoed in Hoogeveen? U staat dan met het gezicht naar het verleden in plaats van naar de toekomst van ons verleden.
 • Bieb 2 mln omzet, 4 ton eigen inkomsten, 20 fte en vele professionals. Dus veel meer mogelijkheden.
 • Onder indruk van de speech van Jannie ten Hove. Daar willen we met historisch Hoogeveen naar toe!
 • Andere locaties? De collectie is groot genoeg en zal doordat er gewerkt gaat worden met diverse tentoonstellingen ook ‘verschuiven’of ‘bewegen’ door Hoogeveen. Mocht bestuur en vrijwilligers van het biblio-seum bijvoorbeeld met de Historische Kring een gezamenlijk gebouw kunnen en willen runnen dan is de gemeenteraad daar vast niet tegen. Halen ze nog meer uit depot. En als je dan de programmeringen afstemt kan dat mogelijk naast elkaar bestaan.
 • Museum had ook goede tentoonstellingen…maar graag doorgaan/uitbreiden.
 • Bieb: digitale bieb, e-books, ipadroute (scheepvaart), Apps, leskisten, bieb in de klas, lagere scholen onderwijsprogramma: ‘oorlog dichtbij huis’.
 • Bieb 140 m2 meer! En 850 m2 flexibele ruimten. Zonder dat het een euro meer kost!! Zonde om deze optie niet te gebruiken!
 • Bieb langere openingstijden. Zelfs in Gereformeerd Hoogeveen op de zondag…
 • Bieb 250.000 bezoekers per jaar. Dat is 31 keer zo veel als ons museum.
 • Bieb: grootscheepsprogramma: 500 man in huis op één dag! ….
 • Bieb doet nu ook voorleessessies, gaat naar de scholen, het verhaal van past naar onze mening perfect bij de vrijwilligers die zo graag het verhaal van Hoogeveen willen vertellen.