Deze week ontvangen wij met dagtekening 27 februari 2019 een brief van het college omtrent MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen). Een gedegen stuk van 4 pagina’s waarin uitgelegd wordt dat de gemeente Hoogeveen aan de slag gaat met het actieplan MVI. Niet met uitvoeren maar met plannen maken….
Om draagvlak en commitment te creëren zal de komende maanden gewerkt worden aan het actieplan. Media 2019 kan de raad dit tegemoet zien.
Op 8 december 2016 was ik op het congres MVI (lees http://www.kreuzeman.nl/dolend-in-de-wereld-van-inkoop/). Toenmalige minister Sharon Dijksma tekende met 61 andere overheidsorganisaties, waaronder één uit Drenthe het manifest ‘MVI’. Bij thuiskomst heb ik met duurzaamheidswoordvoerder Klaas Kroezen in Hoogeveen direct de koe bij de hoorns gepakt. Gesprek gehad met juristen en inkopers van de gemeente. Was niet direct een gesprek waaruit veel passie en dynamiek spatte, maar men ging er mee aan de slag. Via MVI kan de gemeente als inkopende partij een duidelijke invloed uitoefenen op verduurzaming van de samenleving. Het CDA is geen partij die dan op haar handen gaat zitten. Dus schreven wij een motie om het college ‘aan te moedigen’. Onze eigen wethouder zou dit dan moeten gaan uitvoeren en zelfs dan is het CDA bereid om een motie in te dienen. Dus geen achterkamertjes, gewoon dwingende motie van CDA naar CDA. Mooi duaal. Van de motie werden uiteindelijk SP, GL, PvdA en GB mede-indiener. De motie werd gesteund voor CU en D66. Ik heb de motie bijgevoegd als bijlage. Eigenlijk deed alleen de VVD niet mee. Wethouder Hiemstra neemt vervolgens de motie over en deed dusdanig veel toezeggingen dat de indieners de motie terugtrokken. Hoogeveen ging in maart 2017 aan de slag met MVI! Voor mijn gevoel een concrete actie voor het klimaat! Dus gemeenteraad 4 climate action!

Hoe gaat zo iets ‘action’ in gemeenteland? We stellen als CDA in februari 2018 (één jaar later) vragen over hoe deze ‘action’ precies verloopt. Vervolgens wordt er (klassiek middel) in gemeenteland een projectgroep aangesteld. Deze had te kampen met vertraging omdat er geen projectleider gevonden kon worden. Er moet vervolgens zorgvuldig gewerkt gaan worden dus gaan we praatsessies houden met  alle stakeholders en andere belangstellenden…volgens ons is iedereen stakeholder en iedereen belangstellende. Op het malieveld stonden tienduizenden stakeholders….doen is het nieuwe denken zou je haast zeggen. Maar goed we gaan zorgvuldig aan de slag. Het klimaat heeft niet zo’n haast. En anderszins als er geen draagvlak is zal de gemeente het niet kunnen opleggen? Of? Ja, dat kan de gemeente toch wel. En ja, er zijn tientallen gemeenten die ervaring hebben met MVI. Zij tekenden in december 2016 immers wel het convenant. Drie seconden googlen en we hebben paar succesvolle gemeenten te pakken:

Helmond heeft er zelfs een nationale prijs voor gekregen en is in januari gewoon van start gegaan. Lees maar eens: https://www.helmond.nl/1/Stad/Alle-onderwerpen/Nieuws/2019/Januari/Gemeente-Helmond-koopt-maatschappelijk-verantwoord-in

In Hoogeveen krijgen we middels de brief van 27 februari 2019 (27 maanden na tekenen van convenant) weer nieuwe moed! Hoogeveen 4 climate action kwam er dan toch van. Wat is MVI? Waarom gaan we aan MVI doen…wisten we al, maar toch goed. En wat gaan we doen? Dat was mooi:
1. Milieuvriendelijke inkopen (wel vrij algemeen);
2. Circulair inkopen (mooi!)
3. Biobased inkopen (fietspaden van gemaaid gras uit Hoogeveen?)
4. MKB-gericht inkopen (gaan we dan de MKB-toets invoeren!??)
5. Innovatiegericht inkopen (niets mis mee)
6. Social Return on investment (SROI, is toch al wel 10 jaar oud)
7. Inkopen volgens internationale sociale voorwaarden (goede zaak, in praktijk voor MKB overigens wel weer een opgave om bijvoorbeeld aan te kunnen geven of geen van je toeleveranciers kinderarbeid toepast).

Yes Hoogeveen gaat los met MVI! Of nee, wacht even de brief kondigt alleen nog maar aan dat sprake is van een actieplan. Met realistische duurzaamheidsambities. En het plan (!) wordt in mei maar kan ook juni 2019 worden gepresenteerd. Daaruit volgen nog enige aanpassingen vanuit de raad. Politici (ik ook) doen er namelijk ook nog graag een plasje over heen. Ook om de PR ‘te pakken’….kijk ons toch eens duurzaam zijn. In tussen hebben natuurlijk zomerreces. Daarna gaan we het aanpassen en komt het in najaar 2019 voor besluiten in de gemeenteraad. Het wordt voor kerstreces aangenomen en moet dan vertaald worden naar een uitvoeringsprogramma (eerst beleid en dan uitvoering) dat kost maar paar maand. Kortom april 2020 gaat Hoogeveen aan de slag met MVI. Tenzij we tegenslag of ziekte krijgen. De ambtelijke organisatie is kwetsbaar. Dus we moeten er rekening mee houden dat het dan misschien wel over de zomer heen getild moet worden. Een mooie invoeringsdatum zou dan kunnen zijn 6 december 2020. Op de kop af 4 jaar na de ondertekening van het convenant….Hoogeveen is 4 jaar langzamer met ‘ACTION 4 CLIMATE’ dan de rest van Nederland?

Hoeveel waardering ik ook heb voor het projectteam MVI van de gemeente, er spreekt (wederom) geen drive of haast uit. Zie punt 6 van de motie……misschien hadden we een datum moeten noemen? Of misschien was het een idee geweest om alle Hoogeveense Youth 4 Climate Action ‘in te huren’ om het uit te werken en te kijken hoe snel zij dit kunnen implementeren….? Doen is het nieuwe denken…onderweg kun je nog best aanpassingen doen en de wereld staat nl. ook niet stil…dus je moet altijd aanpassen.

 

BIJLAGE: Motie MVI
Datum : 23 maart 2017
Fractie : CDA, SP, GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen met steun van CU en D66.
Onderwerp: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
De raad van de gemeente Hoogeveen Overweegt het volgende:

 • In het klimaatakkoord van Parijs (2015) spraken 195 landen af de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden. Dit vraagt van elke organisatie en sector om stappen te zetten richting klimaatneutrale bedrijfsvoering. Klimaatbewust inkopen kan op verschillende manieren: energiezuinigheid, slimmere logistiek, minder reizen of slimmer materiaalgebruik.
 • Meerdere gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries hebben tijdens het congres Maatschappelijk Verantwoord Inkopen op 8 december 2016 nieuwe afspraken gemaakt over maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dit betekent dat er bij de inkoop van diensten en goederen in alle fasen rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische factoren van duurzaamheid.
 • Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 – 2020 geeft in hoofdlijnen aan wat de gedeelde ambities van Nederlandse overheden zijn.
 • Op 30 juni 2016 heeft de raad de motie duurzaamheid aangenomen. Eén van de onderdelen van deze motie is het inkoopbeleid van de gemeente.
 • Op dit moment is het inkoopbeleid van de SWO en de gemeente Hoogeveen geharmoniseerd. Ons college is verantwoordelijk voor de SWO.

Roept het college op:

 1. Om te onderzoeken welke financiële consequenties het ondertekenen van het manifest MVI heeft.
 2. Om in kaart te brengen wat er op dit moment al gebeurd binnen de SWO.
 3. Om een activiteitenplan (met doelen) en tijdpad voor een termijn van vier jaar op te stellen. Daarbij de monitoring van de ontwikkelingen en kennisbevordering van maatschappelijk verantwoord inkoop in de organisatie in beeld te brengen en de raad daar twee keer per jaar over te informeren.
 4. Om te onderzoeken of er binnen de organisatie behoefte is aan workshops om kennis op te doen en te vergroten op het gebied van MVI.
 5. Om voor de zomervakantie een informatieavond (of middag) te organiseren om vanuit het manifest MVI de organisatie voorbeelden te laten zien hoe er in de praktijk gewerkt kan worden en daarbij de verbinding met ‘buiten’ te leggen.
 6. Op korte termijn aan te geven hoe u deze motie gaat uitvoeren.

En gaat over tot de orde van de dag,
CDA, K. Kroezen ChristenUnie, Wim Warrink SP, Martin Benjamins GroenLinks, Gerard Fidom PvdA, Inge Oosting Gemeentebelangen, Erwin Slomp De motie wordt gesteund door de fracties van ChristenUnie en D66.

Wethouder Hiemstra zegt toe: • Er komt een actieplan waarin de doelen en ambities van het manifest worden uitgewerkt. Hierin wordt ook een financiële component opgenomen. Het uitgewerkte actieplan komt terug naar de raad.

Met deze toezegging besluiten de fracties de motie niet meer in te dienen. De voorzitter constateert dat het college de motie overneemt en daarom niet meer wordt ingediend.

 


Ieder zo zijn eigen tempo moet je maar denken…

zou het urgentiegevoel zo veel verschillend zijn tussen de generaties???

ieder zo z’n eigen tempo moet je maar denken….