Een blogje over de enorme keuzemogelijkheden op rechts bij de provinciale verkiezingen en specifiek de inhoud van het verkiezingsprogramma van ‘boeren-rechts’, de BBB. Dat alles vanuit het principe weet u waarop u stemt? En weten wij of wij eventueel kunnen samenwerken met de BBB.

In Nederland hebben we inmiddels echt veel keuze op de rechterflank. We hebben extreem rechts: PVV. Complot-rechts: FvD en BVNL, maar FvD zou je ook Poetin-rechts kunnen noemen. Anti-asiel-rechts: JA21 en frustro-CDA-rechts: de Alliantie.  En als we nu het verkiezingsprogramma van BBB doornemen hebben we ook boeren-rechts: de BBB.

In de weilanden staat dit spandoek. Een zelfhulpprogramma?

Ik schreef al eerder, vrij positief, over de BBB. Daarbij had ik de kieslijst doorgenomen. Zie Interessant: de BBB – Kreuzeman. Maar toen was nog niet duidelijk waar de BBB voor staat. Nu het programma voor Drenthe (maar volgens mij niet echt uniek voor Drenthe, sterker nog het is ook een soort landelijk – eerste kamer?- programma).  Dit kunt u vinden op: https://boerburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2023/01/BBB_PS_Verkiezingsprogramma_DRENTHE_2023.pdf

Kernwaarden BBB

Als je deze leest in het programma dan kun je alleen maar zeggen: volkomen logisch en heel praktisch. Wat ik als CDA-er mis is een ideologische achtergrond. Zeker een link naar een christelijke ideologie kan ik niet vinden.  Dat maakt de kernwaarden wat algemeen en daarmee ook erg voorspelbaar en neutraal. Je zou kunnen zeggen ‘altijd goed’. Hierbij de kernwaarden op één overzicht:

Enige wat ik niet goed snap is ‘geen spatjes’, wat is dat?

 Toekomst voor Drenthe

Deze paragraaf gaat specifiek over de provincie Drenthe. De driehoek stad, natuur en platteland vormen een driehoek ‘waar veel om te doen is’. Helaas zien we niet direct wat de oplossing van BBB zal zijn. BBB wil betrouwbare partner zijn. Een bekwame kennisdeler en een betrokken partij voor alle inwoners. Betrouwbare partner is goede insteek. Wat een bekwame kennisdeler is, is voor mij onduidelijk. Het lijkt er op dat BBB kennis wil verspreiden die kiezers nodig hebben voor goede keuze. Als CDA doen we dat ook. Ons Wetenschappelijke Instituut zoekt ook vaak achtergrondinformatie. Echter die kennis moet wel object en wetenschappelijk zijn. Dat is voor mij wel een voorwaarde.  Een betrokken partij is ook heel goed. Ik heb de indruk dat de BBB die betrokkenheid wel kan realiseren. Of dat met iedereen is moet nog blijken. Je ziet aan de lijst toch een erg sterke oriëntatie op het platteland en met name ook de (boeren-) dorpen.

BBB schrijft vervolgens een cryptische tekst:

Wij laten ons inspireren door de realiteit van hedendag, het echte verhaal wat er leeft en speelt onder de inwoners. De ontwikkeling waar we als BBB Drenthe zelf invloed op hebben, maar waar we ook afhankelijk zijn van landelijke kaders. Al deze aspecten worden door ons meegenomen en meegewogen in toekomstig beleid.

Dit suggereert veel  en roept m.i. de volgende vragen op:

  • Zijn andere partijen niet met de realiteit van hedendag (oud-Nederlands) bezig?
  • Vertellen anderen het ‘echte verhaal’ niet?
  • Weten andere niet wat er leeft onder de inwoners?
  • Wat betekenen de ‘landelijke kaders’ nu voor BBB- Drenthe. Ze worden meegenomen en meegewogen? Kan het ook anders?

Er komen in deze tekst niet echt concrete Drentse punten voorbij.  Stikstofproblemen in de Drentse natuur? Armoede? Nieuwbouwplannen? Bereikbaarheid? Maar gelukkig volgt dan het programma.  Daarin gaat BBB wel in op specifieke Drentse zaken. Zelfs verdeeld over 4 regio’s en misschien komt men dan wel weer erg dichtbij de gemeente. Overigens een programma waarbij het kernwoord ‘gezond’ is. Alles moet gezond zijn. …

Programma geanalyseerd

Ik heb in de bijlage alle 100 punten uit het verkiezingsprogramma op een rij gezet.  Sommige punten ervoer ik als een ‘open deur’. Een standpunt waar niemand het mee oneens kan zijn. Soms zijn standpunten nogal vaag. Dat minder SMART formuleren doen overigens vrijwel alle politiek partijen. Daarbij heb ik me afgevraagd is het een standpunt wat echt heel rechts op mij overkomt. En vervolgens of sprake is van een onderwerp wat mij als niet boer (dus burger) aanspreekt? Dit heb ik allemaal in detail geturfd. Dit zijn de uitkomsten:

  • 64 van de 100 standpunten heb ik gekwalificeerd als een ‘open deur’ of beter gezegd als logisch, daar kun je het eigenlijk niet mee oneens zijn. Dat is een relatief hoge score voor een partij waarvan Caroline bekend staat als direct en duidelijk;
  • 43 van de 100 standpunten zijn nog vrij vaag. Het is mij niet duidelijk wat de BBB d’r precies mee. Natuurlijk zijn er ook nog punten die op ‘concreet’ staan maar waar je je dan wel afvraagt hoe men 45.000 woningen in Drenthe gaat bouwen. Een punt verder zien we veel noodwoningen komen en dan is weer de vraag hoeveel van de 45.000 zijn portacabins of containerwoningen…doet beetje aan Suikerunieterrein in Groningen denken….
  • Het aantal standpunten wat echt naar de rechterflank overhelt is in het Drentse programma te overzien. Het zijn er in mijn ogen zeker 8 of misschien het zijn er maar 8. Deze duwt BBB wel heel dichtbij de standpunten van JA21, ook een duidelijk anti-migratie-partij. Zelf sta ik daar nogal vrij ver vanaf. Zeker als we naar de arbeidsmarktvragen kijken;
  • En dan het vierde punt: spreekt het punt mij als burger ook aan? Nu is in mijn ogen 41 keer een punt echt gericht op de boeren. Daarmee heeft de BBB natuurlijk wel het hoogste boerengehalte.

Dit bericht doet wel wat rechtser aan dan het Drentse programma

Het programma is niet echt compleet. Ik mis zoals gezegd onderwerpen. Asiel (heel kleine provinciale kwestie), wolf en stikstof komen wel erg fors voor. De BBB is dus niet echt een one-issue-partij, maar wel overwegend één-doelgroep-partij. Het adagium ‘de stem van het platteland’ maken ze echt wel waar. Zelfs het onderwerp ‘cultuur’ is duidelijk gericht op het platteland, noaberschap en zeker de Drentse taal. Niks mis mee, maar dit programma is voor mij te mager om een provincie mee te besturen. Dat maakt wellicht coalitieonderhandelingen weer makkelijker…immers als je geen standpunten hebt, kun je makkelijker met je partners akkoord gaan. Maakt het voor de kiezer veel uit?

Bijlage

Alle punten uit het programma van BBB gehaald en naar eigen inzicht gekwalificeerd.

 

# Standpunt BBB open deur? concreet of vaag? rechts? boer of burger?
1 Bodem moet schoon en veilig zijn voor het verbouwen van voedsel, drinkwater, flora en fauna en recreatie. ja vaag nee boer
2 Geborgde zetels bij de waterschappen (natuurorganisaties, bedrijfsleven en boeren) blijven behouden. Het is onwenselijk om alleen politieke agenda’s te laten beslissen over voedsel productie en waterbeheer. Inhoudelijke (hydrologische) kennis en verstand van zaken is van groot belang. Burgers moeten op de kennis van eigenaren van gronden kunnen vertrouwen. Zij begrijpen namelijk de volledige omvang van het watersysteem in Nederland en kunnen daarop vanuit kennis sturen. nee Concreet nee boer
3 Om de waarde van Drenthe te behouden willen we geen zonneparken meer op landbouw grond. Hiervoor zijn andere alternatieven beschikbaar zonder landbouwgrond grond op te offeren. nee Concreet nee boer
4 Het behoud van de biodiversiteit in Drenthe. Een goede balans tussen landschap en natuur. ja vaag nee boer
5 Inzetten voor goede biodiversiteit in de provincie. ja vaag nee boer
6 Stimuleren van alternatieven en inzetten op innovaties voor verbetering van de bodem. ja vaag nee boer
7 Inzetten voor een schoon Drenthe zonder zwerfafval, in de bebouwde gebieden en natuur. ja vaag nee burger
8 De verbinding tussen burger en boer om de samenwerking aan te gaan voor bescherming van de biodiversiteit. ja vaag nee boer
9 Geen gedwongen uitkoop van boeren. ja Concreet nee boer
10 Meetmomenten in 2025 en 2028 om te kijken of 2035 haalbaar is. nee Concreet nee boer
11 kdw uit de wet. nee Concreet nee boer
12 PAS melders moeten een passende oplossing geboden worden. ja vaag nee boer
13 Meten en monitoren status natuur, ook na opkoop boeren (geen verplichte uitkoop boeren) nee Concreet nee boer
14 AERIUS checken op volledigheid. nee Concreet nee boer
15  Reductie veestapel is niet nodig om te voldoen in stikstof doelen. nee vaag nee boer
16 Inzetten op innovatie. ja vaag nee boer
17 Provinciaal en gebiedsgericht de koers bepalen. ja Concreet nee boer
18 Behoud landbouwgrond voor de landbouw en leg dit vast. ja vaag nee boer
19 Het huidige mooie landschap op het platteland wordt behouden, zodat de teelt van veilig lokaal voedsel gegarandeerd is. ja vaag nee boer
20 In onze bebouwde ruimte komt meer aandacht voor waterregulering , planten als temperatuurregelaar, producent van zuurstof en vestigingsplaats voor vogels en dieren. nee Concreet nee burger
21 We zetten groenstroken en akkerranden in om de insecten en bijenpopulaties te beschermen. Boeren die hierin investeren worden gestimuleerd. nee Concreet nee boer
22 Invasieve probleem planten, zoals japanse duizendknoop of jacobskruiskruid en beren klauwen moeten goed en doeltreffend worden aangepakt. Liefst door het creëren van een (biologisch) evenwicht zonder deze planten. nee Concreet nee boer
23 We stimuleren d.m.v. provinciale subsidies het plaatsen van insectenhotels, zodat insecten weer terug komen in de stad. Dit bevordert ook de vestiging van vogels. nee Concreet nee burger
24 Bermen en groenstroken in beheer van de provincie worden op een natuurlijke wijze beheerd, mits dit niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid en een goede afwatering. nee Concreet nee burger
25 Stimuleren van het gebruik van innovatieve technieken en precisielandbouw. Dit is zowel voordelig voor de boer als de natuur nee vaag nee boer
26 De overheid moet streng controleren en handhaven bij dierenmishandeling. nee vaag nee boer
27 Schademeldingen (als gevolg van bijv. ganzen, wolven en wilde zwijnen) bij het Faunafonds zijn gratis i.p.v. honderden euro’s en worden volgens landelijke uniforme regels afgewikkeld. nee Concreet nee boer
28 Behoud en verbetering van de dierenambulance en vervolgopvang met steun van de provincie. nee Concreet nee burger
29 We handhaven de nulstand van wilde zwijnen en wolven in Drenthe. Hiervoor worden vol doende middelen vrijgemaakt, zodat er geen gevaar is voor de openbare veiligheid. nee Concreet nee boer
30 We zijn begaan met het welzijn van (landbouw)huisdieren, dus ook die van paarden, gezel schapsdieren en (wilde) dieren in de natuur. Binnen dit thema is er samenwerking tussen wetenschap, ethiek, religie en cultuur. ja vaag nee boer
31 Vruchtbare landbouwgronden op het platteland blijven beschikbaar voor voedselproductie, zodat voedsel voor burgers in de stad en op het platteland lokaal geproduceerd kan worden. ja vaag nee boer
32 Zonnepanelen op de daken en niet op landbouwgrond. nee Concreet nee boer
33 Een gezonde balans tussen natuur en landbouw. Agrarisch gebied inleveren voor natuur mag niet resulteren in problemen voor andere boeren, omdat de natuur naar hun toe groeit. ja vaag nee boer
34 Een stabiel betrouwbaar plattelandsbeleid, waarin de jonge agrariër een toekomstperspectief krijgt en bestaande boeren ondersteund worden. ja vaag nee boer
35 Stimuleringsfonds voor gezond eten bij de agrariër/boerderijwinkel. nee Concreet nee boer
36 Provinciale deal op gebied van zorg preventie. ja vaag nee burger
37 Het Drentse zorglandschap behouden. ja vaag nee burger
38 Veiligheid voor kwetsbare burgers. ja vaag nee burger
39 Verbetering van luchtkwaliteit in en rondom de steden. ja vaag nee burger
40  De groeiende armoede in beeld brengen en zoeken naar passende maatregelen. ja vaag nee burger
41 Sport en beweging is van groot belang voor de burgers. BBB Drenthe wil zich inzetten voor een beweegvriendelijke leefomgeving. ja vaag nee burger
42 Dement vriendelijke provincie zijn en blijven. ja Concreet nee burger
43 De recreatie mogelijkheden optimaal benutten. ja vaag nee burger
44 Lokaal opgewekte energie wordt lokaal gebruikt. Daarmee houden we ook het energie netwerk voor lokale opwekking centraal. nee Concreet nee burger
45 De Nedersaksenlijn heeft een positief effect op de provincie. Arbeid, bereikbaarheid en modernisering zijn daar drie voorbeelden van. nee Concreet nee burger
46 Lokale economie/bedrijven stimuleren en bevorderen. ja vaag nee burger
47  Het aantrekkelijker maken voor bedrijven om zich hier te vestigen. ja vaag nee burger
48 Banden met Duitsland verder stimuleren, onder andere met grensoverschrijdende industrie. ja vaag nee burger
49 Goede fiets en wandelpaden in de natuur om zo goed te kunnen recreëren met behoud van het natuurbelang. ja vaag nee burger
50 Het goed inrichten van de vele zwemplassen en de juiste faciliteiten hiervoor leveren voor een optimale balans tussen recreatie en natuur. ja vaag nee burger
51 Bescherming van de cultuurwaarde, zoals het onderhouden en behouden van grafheuvels, hunebedden en moerassen voor behoud van de recreatiewaarde. ja Concreet nee burger
52 Het stimuleren van evenementen en (culturele)festivals die de Drentse identiteit dragen. ja Concreet nee burger
53 Stimulatie van het luchtvaartgebied bij Groningen Airport Eelde als duurzame luchthaven. Groningen Airport Eelde is op dit moment van groot belang voor de noordelijke economie, bedrijven en burgers. nee vaag nee burger
54 Een gezonde diversiteit aan theater, jeugdprogramma’s en voorstellingen zijn een belang rijke pijler voor BBB Drenthe. Poppodia zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugd. Muziekscholen behoren voor eenieder toegankelijk te zijn. nee Concreet nee burger
55 Kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen. ja vaag nee burger
56 Als BBB Drenthe zijn we voor het behoud van schaapskooien.  nee, is dit een issue? Concreet nee burger
57 Drenthe heeft een aantal belangrijke musea. Het is van groot belang dat de musea onder deel zijn van de educatieve doeleinden van het onderwijs. nee Concreet nee burger
58 Bibliotheken in (kleine)dorpen moeten behouden blijven. Bibliotheken moeten doorontwikkelen in aanbod en (meer) digitaal aanbieden zodat kleine dorpen gebruik kunnen blijven maken van de diensten. ja Concreet nee burger
59 Educatieve programma’s die de kunst en cultuur vertegenwoordigen zijn van groot belang om de authentieke cultuur van Drenthe te behouden. ja vaag nee burger
60 De Drentse taal is een onderdeel van de authentieke cultuur van Drenthe. ja vaag nee burger
61 Slechts de niet-economische vluchtelingen die écht in nood zijn moeten worden opgevangen. Ook moet dit proces versneld worden. De provincie kan helpen met het aanwijzen van locaties. ja vaag ja burger
62 Wij willen een aangepast protocol voor dekkingsgraad van de politie in Drenthe. nee Concreet nee burger
63 We willen de inwoners van Drenthe meer laten participeren in het provinciale beleid. ja vaag nee burger
64 Openbaar vervoer tussen het platteland en de stad moet verbeterd worden. ja vaag nee burger
65 Drenthe staat bekend om zijn noaberschap, dit moet zo blijven in de toekomst. Blijf dus naar elkaar omkijken en zie elkaar staan! ja vaag nee burger
66 Het goed onderhouden en verlichten van fietspaden. Het komt meer dan eens voor dat leerlingen van zowel basis als middelbare scholen een stuk moeten fietsen om op school te komen. Fietsen op donkere fietspaden is onveilig. Onze fietsers moeten zich veilig voelen. ja Concreet nee burger
67 BBB Drenthe wil zich in dit punt inzetten en zorgen voor een betaalbare woningbouw van 45.000 woningen in de dorpen en in de steden zodat inwoners met een laag of middeninkomen in staat zijn om een woning te kunnen krijgen in eigen regio. ja vaag nee burger
68 Voor het punt van woningnood is BBB Drenthe van plan om naar een alternatieve oplossing te zoeken, voorbeelden kunnen zijn tijdelijke woonunits plaatsen en die laten bewonen met een flinke premie nee Concreet nee burger
69 Om ervoor te zorgen dat er goede verbindingen zijn en blijven tussen de steden onderling en het platteland wil BBB Drenthe zich inzetten voor behoud en verbetering van het openbaar vervoer en infrastructuur. Dit doen we door bijvoorbeeld snelfietsroutes aan te leggen of te investeren in betere en veilige verlichte fietspaden ja Concreet nee burger
70 Ook willen we inzetten op verbetering van B-wegen en plattelandswegen, zodat men hier veilig kan rijden en fietsen. ja vaag nee burger
71 Een ander punt waar we in willen investeren is het openbaar vervoer. Door de inzet van streekvervoer aan te passen op de behoefte van de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat op piekuren de frequentie verhoogd wordt met groter vervoer en in daluren over te gaan op klein vervoer en een lagere frequentie om zo lege bussen te voorkomen. ja Concreet nee burger
72 Ook willen we inzetten op een betere bereikbaarheid tussen oost en west Drenthe. Deze verbindingen zijn beperkt en worden minder. ja vaag nee burger
73 Doorontwikkeling van de Unesco status van Veenhuizen. Dit geeft een boost voor de leef baarheid en ontwikkeling van het gebied. nee Concreet nee burger
74 TT hallen inzetten voor waar ze voor bedoeld zijn en niet als opvanglocatie voor asielzoekers nee Concreet ja, provin-ciaal? burger
75 Ontwikkelingen ETP terrein ( bv geuroverlast ). Onderhoud toegangsweg naar ETP vanaf Spier tot aan ETP industrieterrein (De Steegde, Oosterveldsweg). nee Concreet nee burger
76 Alternatieven en meer inzet voor duurzame energie rond de VAM in Wijster. ja vaag nee burger
77 Verdubbeling N381 van Emmen naar Oosterwolde. ja Concreet, wel duur nee burger
78 Extra afslag N381 Witteveen, extra afslag N381 ter hoogte van Lieving ( ten behoeve van doortrekken rondweg (Domoweg) vanuit Beilen naar N381 om vrachtverkeer uit centrum van Beilen te weren en ontsluiting voor mogelijke nieuwbouwplannen Oostzijde Beilen. nee Concreet nee burger
79 Inzetten op betere samenwerking met waterschappen om de negatieve effecten van bodem daling en verdroging tegen te gaan. ja vaag nee boer
80 Verbreding, verdubbeling van de N34, of een vangrail er tussen op plekken waar dit echt niet kan. Hiermee ontstaat een betere veilige verbinding tussen Drenthe, Groningen en Overijssel en het bevorderd de doorstroming van het verkeer op de N34. ja Concreet, wel duur nee burger
81 Aanpak overlast asielzoekers in en rond Emmen en richting Ter Apel. ja vaag ja burger
82 Het openbaar vervoer in de woonwijken van Emmen optimaliseren in plaats van versoberen. Zoals de verbinding tussen Angelslo en Emmerhout. ja Concreet nee burger
83 In Koekange is er begonnen met een test met biogasnetwerk. Dit is een interessante ont wikkeling die wordt gesteund i.v.m. de energietransitie. ja vaag nee burger
84 Aanpak gevaarlijke kruising op de provinciale weg N371 nabij Havelte. ja Concreet nee burger
85 Langs de provinciale wegen bij de parkeerplaatsen weer prullenbakken plaatsen. Bijvoorbeeld de weg van Pesse naar Meppel, veel zwerfafval. ja Concreet nee burger
86 Haal de KDW’s uit de wet, waarbij de staat van de natuur weer centraal dient te staan  NH3. nee Concreet, twee keer? nee boer
87 Het introduceren van een drempelwaarde voor vergunningverlening van 1 mol, gekoppelde aan een neerwaartse depositietrend nee Concreet nee boer
88 Het onderscheid maken tussen NOx en NH3. nee Concreet nee boer
89 BBB wil dat de bevindingen uit de sociaal economische analyse een volwaardige afweging krijgen in de gebiedsplannen nee Concreet nee boer
90 BBB wil dat er fors op versterking van de landbouw wordt ingezet met middelen vanuit het transitiefonds, en dat er vanuit de provincie druk wordt opgevoerd om de indicatieve 1 miljard (van de 24,3) voor innovatie fors te verhogen en in plaats van afwaardering veel meer beleid gevoerd wordt gericht op innovatie   zitten nee Concreet nee boer
91 BBB is van mening dat alle overheidslagen maximaal dienen te faciliteren inzake bedrijfsver-plaatsing, bijvoorbeeld door hier een databank voor op te richten waarbij bedrijven die in een gebied zitten waar de ontwikkelmogelijkheden op korte termijn beperkt zijn gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld bedrijven die geen bedrijfsopvolging hebben, of aan een beëindigingsregeling zouden willen meedoen, maar niet in een gebied met beperkingen ja Concreet nee boer
92 BBB vraagt daarom om snellere DNA-analyse, maximaal binnen 2 weken; ja Concreet nee boer
93 BBB wil dat dierenartsen DNA mogen afnemen bij gewonde paarden & koeien (en niet op provinciale ondersteuningsorganisatie BIJ12 hoeven te wachten); ja Concreet nee boer
94 BBB wil dat de provincies ( via het Interprovinciaal Overleg IPO ) een helder afschotbeleid opstellen voor individuele wolven die zich herhaaldelijk aan (landbouwhuisdieren vergrijpen; ja Concreet nee boer
95 BBB stelt daarnaast voor om belemmerend beleid ten aanzien van afschot dusdanig te herzien c.q. aan te vullen, dat roedels die zich herhaaldelijk vergrijpen aan (landbouwhuis dieren afgeschoten kunnen worden, om verdere escalatie te voorkomen. ja Concreet, Eu-wetten? nee boer
96 Mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlogen of van wie hun leven en/of dat van hun gezin ernstig wordt bedreigd en dat kunnen aantonen zijn welkom in Nederland voor de tijd die daarvoor nodig is. Voorkeur heeft het om ervoor te zorgen dat deze mensen in eigen regio’s worden opgevangen. Dit maakt het makkelijker om deze mensen, wanneer dat weer mogelijk is, in te zetten bij de wederopbouw van hun land. ja Concreet ja, provincie? burger
97 Immigranten die NIET uit een oorlogsgebied komen of van wie het bestaan van hun en hun gezin niet ernstig worden bedreigd, moeten kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een onderkomen hebben. Als zij dit kunnen bewijzen en de Nederlandse taal goed machtig zijn, dan worden zij toegelaten. Na vijf jaar te hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en economie kunnen zij in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning. ja Concreet ja, twee keer? burger
98 Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet naar eigen land. Nederland neemt alleen aantoonbare oorlogsslachtoffers of aantoonbaar ernstig bedreigde mensen op. ja Concreet ja burger
99 Het Kabinet zet in op minder immigratie. Voedselschaarste leidt tot sociale onrust, armoede, burgeroorlogen en daarmee immigratiestromen. Dit is onwenselijk. Nederland helpt deze landen met haar landbouwkennis om voedselzekerheid te verkrijgen ja Concreet ja burger
100 Mocht het Kabinet de vraag stellen aan de provincie Drenthe om actief mee te denken en locaties te werven voor onderdelen van het asielbeleid, dan zal BBB Drenthe terughoudend zijn en pas bij een meerderheid instemmen met uitbreiding van de huidige capaciteit binnen de provincie Drenthe. ja Concreet, zo werkt democratie toch? ja burger
64 43 5 41