Hierbij mijn terugblik op de raadsvergadering over de begroting 2016. De kwestie MFC Wolfsbos is inmiddels de kwestie IAB en die zit de raad als een visgraadje in de keel….

Begroting 2016, de raadsvergadering waarin niemand kreeg wat hij/zij wilde

Op donderdag 5 november 2015 stond de begroting 2016 op de agenda van de raad. Omdat de begroting 98% in lijn was met de zonder slag of stoot aangenomen voorjaarsnota verwachtte iedereen een rustige typische Hoogeveense avond. Debatten zijn er niet echt, hooguit speldenprikken en stekeligheden. Zo deugde er van Hoogeveen niet veel volgens SP-er Bianca Behr, iets wat ze na stevige repliek (in de tweede ronde) van wethouder Anno Wietze Hiemstra weer terug moest nemen. Maar ook de PvdA en VVD begonnen enigszins met oppositie voeren.

OZB-scheve vergelijkingen 

VVD schermde o.a. met onjuiste OZB-vergelijkingen. Hoogeveen rekent met 153.000 gemiddeld OZB-waarde van een woning en daarmee mee rekende zij zich automatisch tot de goedkoopste gemeenten op het gebied van de woonlasten zo stelde de VVD, maar als je een woning nam die meer in de buurt kwam de gemiddelde waarde van de woning van een VVD-lid dan was Hoogeveen opeens de duurste van Drenthe. Dat zo stelde de heer Strolenberg (van der Haar was ziek thuis en Steenbergen A. nog niet echt gestart) was appels met peren vergelijken. Om met Lip te spreken ‘ik viel bijna van mijn stoel’. Wat u uiteindelijk aan OZB moet betalen in Hoogeveen is Q*P. Dat wil zeggen ‘hoeveelheid’ maal ‘prijs’. Wat de hoeveelheid is, is afhankelijk van de waarde van uw huis. Houd je alleen rekening met de prijs dan is Hoogeveen de 9de gemeente van Drenthe. De op 4-na-duurste. Maar dat klopt natuurlijk niet. Uiteindelijk betaalt de burger immers de waarde maal de prijs. De VVD wist dat ook en kwam met een andere gemiddelde woningwaarde. Zet ik de Hoogeveense gemiddelde waarde op 250.000 euro en laat ik de andere gemeenten gelijk dan is Hoogeveen by far de duurste van Drenthe…. De argumentatie van de VVD is dat de huidige coalitie de huizenbezitter met een woning boven de 200.000 euro pakt. Maar als we die waarde hanteren dan….dus met € 100.000 verhogen, dan moeten we dat toch ook met de woningen uit de andere gemeenten doen? Het CDA vindt het eerlijk om gewoon uit te gaan van de gemiddelde waarde die iedere gemeente werkelijk heeft. Dus Emmen, Assen en Hoogeveen hebben veel meer goedkopere woningen. Daarmee zijn de gemiddelde lasten lager en doet Hoogeveen mee met de gemeenten met de laagste woonlasten. Fidom van GL betoogde dat hij liever de beste gemeente van Drenthe was en niet de goedkoopste. CDA zoekt natuurlijk het evenwicht. Onze gemeente heeft volgens het leefbaarheidsonderzoek van CMOStamm bijna het hoogste aantal mensen met een laag inkomen. Kosten moeten dus daarom door de gemeente goed in de gaten gehouden worden.

IAB-discussie

En de discussie kwam uiteindelijk na veel omzwervingen toch bij het hoofdgerecht van de avond terecht: het IAB. Integraal Accommodatie Beleid. PvdA en eigenlijk alle partijen maakten zich sterk voor meer aandacht voor de scholen in Wolfsbos. Let wel dat is iets anders dan de discussie over het IAB. Partijen maken zich allen zorgen of zelfs boos over de snelheid van dit project. De brief van Bijeen, Pricoh en Renn4 was velen rauw op het dak gevallen en de wethouders kregen behoorlijk onder uit de zak. Op de man gespeeld noemde Bert Otten dan in zijn betoog ‘deurpakk’n’ (zie tekst onderaan deze blog). Je proeft ook dat deze drie partijen ‘er meer uit willen halen’. Natuurlijk snappen wij dat, het gaat immers om de komende 40 jaar basisonderwijs in de wijk Wolfsbos. Dat de andere 15 kindpartijen wel verder willen is terloops aan de orde gekomen. Een kwestie om uit te diepen. Partijen zijn dan ook blij dat er een raadsbrede klankbordgroep komt. De raad niet of onvoldoende informeren en meenemen in de afwegingen komt iedere bestuurder uiteindelijk duur te staan.
PvdA had op het punt een motie voorbereid. Deze werd toegelicht. Bert Otten gaf aan: de tekst komt overeen met de intentieverklaring van 27 augustus en is daarom toch een herhaling van zetten? Nee, de PvdA had zich terecht vastgebeten in MFC Wolfsbos en ging daarvoor. CDA was altijd de laatste om tegen dat MFC te zijn. Echter in de afweging voorjaarsnota 2014 (met die reservelijsten e.d.) was de raad om gegaan. Pesse, Hollandscheveld, Eduwiek enz moesten door gaan. Het MFC Wolfsbos niet. Daarmee kwam de investeringsbegroting rond omdat men 9 mln minder hoefde te investeren. Morrend ging iedereen akkoord omdat Steenbergen J. aangaf: ik neem het mee in het IAB. Dat IAB wat nu dus al 1,5 jaar onderweg is. Dit wordt volgens college ook veroorzaakt omdat de 18 kindpartijen niet allemaal even doortastend zijn. Of zouden er partijen tussen zitten met belangen? Is de discussie over inhoud hand in hand aan het gaan met de discussie over ‘welke stenen krijgt mijn instelling/school’?

Nu wilde partijen eindelijk hom of kuit. Maar dat ging niet lukken en daarom was er een motie opgesteld door PvdA, D66 en Groenlinks om het college op te roepen door te pakken. Dit sloot naadloos aan op de oproep van CDA. CDA stond daar NATUURLIJK welwillend tegen over. Maar zoals altijd is het de toon die de muziek maakt. Een belangrijk deel van de tekst luidde:
Partijen verzoeken college op korte termijn te komen met een plan van aanpak in samenwerking met de scholen en betrokken kindpartijen, inclusief een gemeenschappelijke visie op onderwijshuisvesting en een financiële uitwerking voor een MFC Wolfsbos, of een gelijkwaardige variant hierop.

Wethouder Steenbergen J. gaf aan dat hij graag de motie gewijzigd zag op het vlak van ‘MFC Wolfsbos’. Zet daar IAB neer en we kunnen verder. Ik moet wel de motie eerst helemaal goed lezen. Zo werd de vergadering (weer) geschorst en gingen fractievoorzitters en college in debat in de B&W kamer over de tekst. De rest van de raad was in veronderstelling (mijn idee) dat men even de tekst scherp ging stellen en dan zou de motie er door komen. Een adhesiebetuiging voor de scholen en de trein komt weer in beweging. En de raadsleden wachten en wachten maar. Verveling sloeg toe, ik ben zelfs boeken van Gerard FIdom gaan uitdelen…. En meer dan ruim een ½ uur later kwam het college naar boven. Nog minuten later de fractievoorzitters. Gezichten op onweer. Dus even een tekstuele aanpassing was niet zo gemakkelijk gebleken vertelde Bert Otten zijn grote fractie. Een kort overleg in de raadszaal over een motie met voor CDA een groot onderwerp volgde. Vele fractievergaderingen was door meerdere raadsleden over het onderwerp MFC Wolfsbos of nu ‘voormalig MFC Wolfsbos’ gesproken. Het IAB moest er nu eindelijk maar eens komen. CDA begreep ook wel dat als er straks door Eduwiek 10 gebouwen leegstaan er nagedacht moet worden over dit bezit van de gemeente. Deze verkoop je niet zo gemakkelijk meer om dan de opbrengst van toevallig zo’n 9 mln te realiseren….En dan moeten we alle doelen afwegen. Dat is het mooie van bestuurder en raadslid zijn: je mag alle belangen van 55.000 inwoners afwegen….!

Aangepaste motie in stemming….

PvdA c.s. kwam toch met een door haar gewijzigde tekst en de burgemeester wilde dat al afhameren. Op dat moment werd ik toch wel wakker. De oude tekst stond nog op het scherm. De raad was helemaal niet echt meegenomen in dat college-fractievoorzittersoverleg. De wethouder had zijn standpunt om niet met de gewijzigde tekst akkoord te gaan nauwelijks toegelicht en dan maar stemmen? Dat niet. Dus vond ik het nodig om vragen te stellen over de nieuwe tekst:
Partijen verzoeken college op korte termijn te komen met een plan van aanpak in samenwerking met de scholen en betrokken kindpartijen, inclusief een gemeenschappelijke visie op onderwijshuisvesting en een financiële uitwerking in het IAB voor Wolfsbos, of een gelijkwaardige variant hierop.

1. Wat is dan Wolfsbos? De hele wijk? Een gebouw? Een straat?
2. Wat is de strekking van een gelijkwaardige variant?

Waar ga ik nu voor of tegen stemmen? Het was mij en meerdere fractieleden niet meer duidelijk. De nieuwe tekst was ook een samenvoegsel. Het/ons college was het er niet mee eens, maar dat was secundair. Eerst duidelijk waar we nu over stemmen. Antwoorden op de twee vragen: Inge Oosting gaf aan dat variant ook elders in Hoogeveen zou kunnen zijn. Nog meer verwarring bij CDA, dus wel veel ruimte voor andere oplossingen? Gelukkig verloste Gerard Fidom ons van de onzekerheid. Nee, je moest het echt lezen als ‘status aparte voor Wolfsbos’ en daarmee deed hij bij mij en anderen de deur weer helemaal dicht. Jammer dat we niet even doorgepraat hebben, Hetty Bouius kreeg het er te kwaad, ze probeerde de raad nog toe te spreken, maar het was al te laat. Persoonlijk zeg ik: ik lijk toch wel gek als wij 10 gebouwen leeg hebben staan in Hoogeveen na oplevering Eduwiek, geen geld hebben in onze begroting sinds voorjaar 2013 om dan impliciet toch een MFC in Wolfsbos te eisen. Daar wil ik dan nog wel eens een visie bij zien en ervaringen van de andere MFC’s en MFA’s. Die zijn namelijk niet altijd even positief. Nu dat even onder of boven water in een begrotingsvergadering er tussen door jassen voelde niet goed. CDA stemde dus ook massaal nee. Terwijl ze graag ja had willen stemmen. Goed onderwijs, childerenzones, basisschoolgebouwen en alle daaraan verwante onderwerpen staan al jaren op 1e of 2e plaats op onze agenda. Vele honderden uren hebben we d’r al in zitten. En nu kwam, door raar debatje de zaak niet in de zo door partijen gewenste stroomversnelling, maar in een impasse op woorden.
Uiteindelijk stemde D66 en Pvda voor de begroting, maar met de aantekening dat zij tegen de pagina’s waarbij de kwestie van het onderhoud van de scholen stond. De gemeente had daarin vermeld dat zij ruim € 700.000 aan extra geld in onderhoud van met name de Krullevaer en de Goudvink wilde stoppen. Helemaal niemand zit in de kou (ja, in Libanon, Noord-Turkije, Jordanie…) …Zouden die partijen nu tegen de 7 ton onderhoud zijn? Dan staan de scholen met lege handen. Het was dus een symbolische handeling.
Met gezichten op onweer gingen de raadsleden uiteindelijk een drankje nuttigen. Het was bijna 23.00 uur, er was toch nog ‘op de valreep’ en debat ontstaan en partijen kwamen elkaar zelfs fors tegen, maar de slotconclusie moet zijn ‘niemand kreeg wat hij of zij wilde’. En het onderwijs? De 18 partijen moeten weer aan de slag. Niemand is met deze avond veel opgeschoten. Het onderwijs zit ons hoog. Maar zowel PvdA (citaat Joop de Uyl) als CU (citaat koning Salomo) zeiden het al: door gebrek aan visie gaat het volk ten onder. Dus eerst maar eens aan de slag met de visie….Tweede deel van Spreuken 11 vers 14 luid overigens ‘een keur van raadgevers brengt het tot bloei’. Dit keur van raadgevers (of raadsleden) bracht het IAB nog niet tot bloei. Wordt vervolgd, we moeten het ‘samen oplossen’.

 

Tekst van fractievoorzitter CDA, waar volledig consensus in de fractie over is:
Voorzitter, Komen we toch op het IAB, we hebben een brief ontvangen van een aantal onderwijsinstellingen waar we niet vrolijk van worden. Het lijkt een repeterend verhaal te worden. Het college heeft ons een aantal keren per brief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen t.a.v. de visie vorming m.b.t het onderwijs. Het totaal beeld zal voor het CDA leidend worden. Het CDA vindt dit echter wel beperkt, waarom is de raad niet meer meegenomen in het proces? Is het niet beter om de raad hierover eens nader te informeren? Echter elk jaar zo rond de VJN en de Begroting wenden diverse scholen zich tot de raad. Daar worden we niet vrolijk van, brieven worden scherper en er wordt op de man gespeeld. Je bent samen in gesprek! Je hebt samen op 27 augustus met 20 partijen een intentie verklaring ondertekend met een heel duidelijke opdracht. Dan los je het samen op.krullevaer 1

Mooi dat de Krullevaer Langhors als logo heeft.  Annie M.G. noemt hem: Langhors, het paard van de Majoor en het langste paard ter wereld.

Wie is in deze beeldspraak De Majoor (Jan Steenbergen?) en gaat hij voorop en dan de 18 kindinstellingen als Pluk, Aagje en de stampertjes d’r achter aan?

Wat weten we van Langhors?  Ik ken mijn klassiekers (nog)……