De zaak Van € 50.000 is een blogje over de begrotingsvergadering. Normaalgesproken mijn laatste. Dit keer niet zo spectaculair als 2020, maar toch wel bijzonder dat het juist 1,5 uur over € 50.000 gaat. Voor goede orde begroting is € 196.000.000 groot.

Bij de begroting 2022 ging het niet over groot geld. Niet over 2,4 miljoen extra voor de SWO (ambtenaren), niet over de groei van jeugdzorg met € 5,1 mln, niet over de groei van de gehele begroting met toch weer € 7,5 mln. niet over 22 miljoen die nog bezuinigd moet worden op sociaal domein tot 2025, niet over 33 mln reserve dan wel realistisch is. Niet over onzekerheid rondom de miljoenen die uit Den Haag moeten komen om deze begroting waar te maken. Miljoenen die maar voor 1 jaar zeker zijn. Niet over de heerlijke deal met de provinciale toezichthouder dat deze onzekere miljoenen voor 75% meegenomen mogen worden. Niet over de 2,6 mln voor parkeren? Niets over huisvesting scholen (jaarlijks is € 2,5 mln wel genoeg). Niets over de € 3,2 mln die we overhouden dit jaar. En die de lege spaarpot in gaat. In de raad van Hoogeveen durft bijna geen partij tegen het gewenste zakencollege in te gaan. Derk Reneman heeft in het politieke debat zijn zaakjes wel op orde. Ander jaren bood ik de sticker (Moedig Voorwaarts) die ik voor mijn speech laat maken aan de burgemeester aan, dit keer toch maar aan de penningmeester van Hoogeveen en aan Janita Tabak, die trouwens een opvallend goede begrotingsbehandeling beleefde.

Dieptepunt

De avond kende in mijn ogen ook een dieptepunt.  Een herhaling van een plaat die inmiddels drie keer is afgedraaid. Het ging over het CDA (en GB en SGP) die er voor gezorgd hadden dat we nu een beleidsarme begroting hebben en die door het tegenhouden van de OZB-verghoging veel minder robuust is dan deze had kunnen zijn. De verwijtende toon van de liberale woordvoerder was vanouds bijtend. Opvallend dat niet de fractievoorzitter de zure boodschappen brengt, maar dat dit door de ‘coming man’ gebeurd. Dat geeft zorgen voor 2022. De actie van CDA om onnodige OZB-verhogingen tegen te houden had volgens de VVD geleid tot een begroting waar ‘alle perspectief eruit gehaald’ was. De begroting was daarom voor de liberalen een grote worsteling geweest. De reserves werden volgens hen ‘opgepoetst door potjes leeg te halen’. Ze spraken niet over de 3 miljoen plus. Niet over het niet hoeven verhogen van de OZB dit jaar (alleen indexatie). Niet over sparen en zeker niet over de zaken waar CDA van wakker ligt. Stijging van de sociaal domein-kosten ondanks alle ombuigingen, transformaties of paradigma shifts (in aanbouw). Jammer maar het is wel begrijpelijk.  De OZB-stijging bleek binnen de kaders van Schone Lei goed om te buigen. En lag er een begroting met € 7,5 extra uitgaven en zelfs een overschot van € 3 mln. Een spaardoelen die (mits alle bezuinigen worden realiseert of compenseert) worden gehaald.  Beetje vinaigre Evêque in de raad van Hoogeveen.

VVD is toch de partij tegen OZB-verhoging

De zure houding van VVD is wel begrijpelijk. Van de afgelopen 3 jaar heeft CDA 2 keer succesvol een stijging van de OZB kunnen dempen. Werd voor begroting 2019 nog 5% tegen gehouden, voor begroting 2021 was dat zelfs meer dan 10% tegen gehouden. De voorgenomen 28% was volgens de VVD (en vele anderen) echt nodig. Met 2 van de 4 voorbereide amendementen wisten Koekoek en Kreuze aan te tonen dat het ook echt wel anders kan. Slim boekhouden wat tot grote frustraties leiden. Let wel vanaf juli 2020 tot vaststelling van ‘Schone Lei’ heeft CDA steeds ZEER duidelijk gemaakt dat 28% of meer voor hen onacceptabel en onnodig was. Ons betoog op 27 augustus 2020 is zeer de moeite waard om nog een na te luisteren. De afgelopen weken kwamen de nieuwe fractieleden (hopelijk!!) voor 2022-2026 bij elkaar. Daarbij kwam de vraag naar voren van één van de nieuwelingen die elders ook een gemeenteraad heeft gezeten: VVD is toch de partij die altijd tegen OZB-verhogingen is? Vooral omdat het ondernemers 3 keer raakt….? Kortom het is begrijpelijk dat VVD hier wat gefrustreerd inzit. Maar gelukkig kunnen we vanaf 2022 allemaal weer met een Schone Lei beginnen. En als CDA-er kritisch op lastenverzwaring, vooral als de bron van financiële verliezen maar niet kan worden aangepakt, zal ik ook op dit punt graag met de VVD samenwerken. Stel mijn foto graag ter beschikking….

De avond kende ook een ‘Frank de Boertje’

Ieder wedstrijd maakt Frank één grote fout, die gelijk voor gevaar voor het doel van Van der Sar leidde. In de raad van Hoogeveen hebben we geen Frank de Boer, maar hebben we Brand van Rijn van de SGP. Hij markeert de meeste vergadering met een unieke (veel al nutteloze) actie.  Ook deze avond heeft hij deze in petto voor Hoogeveen.  Er is een opportunistische en zelfs populistische motie de opheffing van de SWO bepleit. Zelden een partij die er meer genoegen in stelt om moties in te brengen die op voorhand 1 voor en 30 (of nu 29) tegen als uitslag krijgen. Het is profilering en onnodig tijdverdrijf voor de raad. Het verkrijgen van de media aandacht lukt goed. Zowel media als de SGP zouden eens goed moeten onderzoeken wat het (op korte termijn) gaat kosten als we nu, midden reorganisatie en direct na een grote financiële crisis en bestuurlijke ingreep, ook nog de schaalvoordelen met de Wolden gaan weggooien. En misschien nog wel erger, wat het voor de Wolden zou betekenen.

Plan CDA met € 50.000: Visie op sportvoorzieningen in Hollandscheveld e.o.

In de begroting was door het stoppen van STIB op eens € 50.000 over. CDA dacht daarmee kan On Stage kan beetje hulp gebruiken. Dus € 10.000 naar dit evenement om jongeren in contact te brengen met bedrijven. Nuttig. Volgens wethouder ten Kate was dit helemaal niet nodig. Er was geld genoeg.

De andere € 40.000 zouden we willen besteden aan het inhuren van deskundigen om de plannen van de sportclubs uit Hollandscheveld en misschien zelfs omliggende dorpen uit te werken en de noodzakelijk stappen vast te stellen.  Saamhorigheid is groot, Hollandscheveld is een dorp wat toch graag de handen uit de mouwen steekt. De noodzaak om wat te doen is er duidelijk ook.  We hebben het te plaatse gezien.

Reactie College

‘Inhoudelijk geldt nog dat de prioriteit in deze vervangingsinvesteringen nog niet volledig inzichtelijk is en daarmee ook nog niet is bepaald. Het ontwikkelen van een visie voor Hollandscheveld vinden we onjuist. Het wekt verkeerde verwachtingen in Hollandscheveld en we moeten eerst kijken waar onze prioriteiten liggen’. CDA gaf aan dat gezien de staat van de gebouwen het helemaal niet onlogisch is hier verwachtingen gewekt worden. We hebben het over een visie, dan over prioriteitstelling en dan nog een meerjarenbegroting. Zou maar eens gaan kijken. Wethouder zegde dat snel toe. Zou hij de staat van de sporthal en bijvoorbeeld de korfbal helemaal nog niet bekeken hebben?

Uitslag van de stemming was

Voor: CDA, SGP, PvdA dus 10 stemmen. Tegen: Gemeentebelangen, VVD, D’66, LvH, SP en CU. Kortom de centen werden niet ‘omgeboekt’ naar een visie-onderzoek naar de sportvoorzieningen.

Reactie partijen

Gemeentebelangen waar het CDA toch haar hoop op gevestigd had, vond het niet nodig om deze visie nu al te laten opstellen. Natuurlijk wilde GB wel een plan voor de sporthal in Hollandscheveld, maar ze willen eerst wel eens onderzoeken wie het eerst aan de beurt moest komen. VVD wilden een totale visie op sport afwachten. CDA wist eigenlijk niet dat deze binnenkort zou verschijnen…D’66 vond het niet goed dat alle geld naar maar één dorp zou gaan en vroeg zich af wat de financiële onderbouwing van deze aanvraag precies was….

Sleutel bij Gemeentebelangen

PvdA steunde onverwacht het amendement wel. Zij vonden wel dat er actie moest worden genomen in Hollandscheveld e.o. SGP steunde het amendement ook… Zo waren er 10 voorstemmen. Er waren er ongeveer 6 tekort. Je zou kunnen zeggen dat GB de sleutel in handen had om dit amendement door te voeren? Zou het te maken hebben gehad met de motie GB-VVD om deze € 50.000 over te maken naar Ondernemend Hoogeveen en/of Binnenstad om een assistent voor onze ondernemers aan te nemen… Ook een belangrijk doel…..hier sprak niemand over eerst inventariseren van prioriteiten of alternatieven onderzocht moesten worden….

Motie VVD/GB: Assistent voor Hoogeveense ondernemers?

In de begroting was door het stoppen van STIB op eens € 50.000 over, zo begonnen we net het stukje over CDA. Die hadden in debat op 28 oktober ook al aangegeven dit te willen besteden aan On Stage en sportvisie Hollandscheveld. Je kunt dan niet het geld nogmaals aan een andere partij toezeggen…. VVD had toen een motie aangekondigd om te komen tot één ondernemersloket. Gaandeweg werd deze motie vervangen door een geheel andere motie. Nu moest er een assistent komen voor de besturen van Ondernemend Hoogeveen en Binnenstad Hoogeveen. Opvallend genoeg volgens het model van Emmen, Coevorden en Hardenberg. Ook onze partners uit de DTZ-regio. Erg opvallende zinssnede uit de motie, die één op één terugkomt in de schriftelijke reactie van wethouder op onze vragen inzake ‘waarom dit niet in de ambtelijke organisatie kan worden opgepakt’:  ‘de ondernemers in Hoogeveen zijn minder, niet goed of slechts slechter georganiseerd in Hoogeveen dan in deze drie andere gemeenten’. Dat wordt dus door GB en VVD in de motie gezet. Dat wordt door wethouder bevestigd. Is dat iets voor de ondernemers of voor de armlastige begroting van Hoogeveen? En dan te bedenken dat er wel éénmalig € 50.000 beschikbaar is voor samen met Ondernemers neerzetten van Marketing Hoogeveen. Uit mijn ervaring met citymarketing (m.n. Marketing Groningen) een goede stap.

CDA ook bereid om te helpen met professionalisering ondernemers

Natuurlijk hebben de ondernemers er een telefoontje tegen aangegooid om CDA te vragen mee te denken in de verdere professionalisering van de ondernemerssamenwerking in Hoogeveen. CDA is daar zeker voor en heeft daar ook wel ideeën over. Uiteindelijk bleek dat er € 50.000 moest worden overgemaakt.  CDA had echter toen al deze € 50.000 toegezegd aan 2 andere goede doelen in de gemeente Hoogeveen. Onwetend van de zwaar aangepaste motie rondom de ‘functionaris voor het pilotproject’. Je bent niet echt betrouwbaar als je dan halverwege een omzwaai maakt en zegt dat kan ook wel naar één ondernemersloket of naar één functionaris kan. Daarbij leefden nog de nodige inhoudelijke vragen.

Goede plannen maar overheidsgeld nodig?

CDA staat helemaal achter de plannen die Ondernemend Hoogeveen heeft (energie-coöperatie en BIZ-industrie) en ziet ook hoe actief (ondanks corona-tegenslag) Binnenstadsclub is.  Net als bij STIB vraagt het CDA zich af (in tijden dat € 624 de kleinste bezuiniging is die organisatie aan politiek voorlegt) of op basis van deze goede plannen geld van de overheid moet worden overgemaakt. Wij zien (en werken voor) energiecoöperaties die zichzelf heel (maar dan ook heel) goed kunnen bedruipen. En de BIZ levert een smak geld op, daar kon in het verleden een binnenstadsmanager voor worden aangesteld. Het is prachtig dat dergelijke functie niet meer nodig was, maar nu komt er toch weer een extra (!) betaalde kracht op het toneel. Iemand die door gemeente gesponsord moet worden. Kan dat ook uit de BiZ-industrie?

Alternatieven onderzocht? 

CDA juicht de onderwerpen toe, vraagt zich volgens haar principes wel af is dit ‘minder overheid, minder markt, meer samenleving’? Voor de goede plannen en het onderhouden van contacten is een ondersteuner nodig. Zijn er geen alternatieven? Dit hadden we ook al aangeven bij VVD. Er zijn toch zeker 6 accountmanagers bij de gemeente? Waarom zijn zij niet onderwerp van deze afweging? Kunnen zij dit oppakken? Wat is er mogelijk via de netwerken van VNONCW, MKB-Noord, in de samenwerking binnen DTZ en regio Zwolle. Gaan daar geen ambtenaren naar toe en kunnen die niets voor de ondernemers betekenen? Is er geen samenwerking? En is betere organisatie van de ondernemers niet primair, fundamenteel iets waar eerst zelf naar gekeken moet worden? En dan zou een voldragen plan naar de wethouder gestuurd kunnen worden, partijen kunnen dan een goede afweging maken.  Onderbouw de aanvraag eens, ook financieel. Geef aan waarom alternatieven niet werken of hoe die betrokken zijn? Ondernemers kunnen dat en het staat ook beter dan hand ophouden met een gemeente die leegloopt op WMO, jeugdzorg en participatiewet.

CDA gaat graag het gesprek aan met Ondernemend Hoogeveen en Binnenstad Hoogeveen.

Conclusie

De conclusie van deze avond is dan ook: de € 50.000 van het binnenkort beëindigde STIB verdwijnt gewoon in de algemene reserve. En zo kreeg in ieder geval het college wat ze graag wil. Overschotten worden altijd gespaard…..verder kreeg niemand een cent gewijzigd in deze begroting. Ook geen doel op zich…zo ging Hoogeveense raad zonder bitterballen weer naar huis. Een begrotingsdebat ging als een nachtkaars uit. Toch, volgens goed gebruik, het college gefeliciteerd met het resultaat. Concrete plannen voor Wijland en Paradigmashift kunnen nu nog het vuur doen oplaaien, anders gaan we onverwacht rustig de maanden januari en februari in….wie weet wat voor vuurwerk er nog in maart 2022 gaat komen…..?