En zo zit je in de ‘verwaltung’ (directie en stafdiensten) van een zwembad in Keulen. En dat op 3 mei, toch een week waarin Nederland met de Oosterburen bezig is. En dat omdat Köln Bäder GmbH als één van de twee pilots gecertificeerd wordt in kader van GWÖ. Gemeinde Wohl Oekonomie. Ook wel in Nederland Economy for the common good genoemd. Dat noemen we verder afgekort ECG.

Proloog

Veel bedrijven en instellingen vragen zich af hoe zij aan de slag moeten met de nieuwe economie. Ook wel ethische – of betekeniseconomie genoemd. Zelf zochten wij als Afier Accountants + Adviseurs ook naar houvast. Natuurlijk was er GRI (internationale duurzaamheidsverslaggevingsregels), ISO 14001 of B-Corp. Inmiddels kennen we het klimaatakkoord, green deal, CSRD en ESRS/ESDD. Maar een integrale benadering die niet te complex en toch uitdagend is? Die bruikbaar is voor de MKB-klanten van Afier? Dat was erg zoeken. En zo kwamen we uit bij ECG uit Oostenrijk/Duitsland. Inmiddels ook in gebruik in Oost-Europese landen, Italië, Spanje en in Zuid-Amerika. Minder Angelsaksische landen denk ik dan maar. Ook in Nederland is belangstelling voor Rijnlandse model voor ‘algemeen belang economie’. Vanaf 2013 wordt ook in Nederland aan dit onderwerp gewerkt. Momenteel staat de Nederlandse organisatie op een kantelpunt. Er is sprake van verdere professionalisering en aansluiting op de EU-richtlijnen (ESRS). Daarmee heeft het Nederlandse MKB een goed hulpmiddel in handen. Alles steunt op het model  en het denkwerk van Christiaan Felber.  Kernboodschap is dat economie zich kan richten menselijke waardigheid. Voor meer informatie: koop zijn boek of kijk één van zijn speeches:

Ware winst – Christian Felber – (ISBN: 9789062240296) | De Slegte

Christian Felber: het algemeen belang – Brainwash Talks – HUMAN

ECG-project KB GmbH

Op 2 en 3 mei mag ik meee het team van Roland Wiedemeyer (zeer ervaren ECG-auditor uit omgeving München) mee op pad bij een audit in Keulen. Doel is vooral om auditing in Nederland verder te laten groeien/ontwikkelen. Nu moeten de consultants in Nederland nog auditors uit Luxemburg, Oostenrijk en Duitsland laten komen. Dat is natuurlijk niet handig. Ook niet omdat we alles in Duits of Engels moeten doen. En steeds het social stelsel of de wet op de OR, rechtspersonen uit Nederland moeten uit leggen. Daarom zijn Jolanda en ondergetekende aan de slag om auditing in Nederland op te zetten. In het kader van het grote ‘Building Better Businesses’ gesponsord door de stad Amsterdam is dat ook hard nodig.

Klant ‘Köln Bäder GmbH’ is al vanaf oktober 2022 bezig met het hele ‘nieuwe economie is nieuwe bedrijfsvoering’ traject. Na dit complete traject is het dé dag van audit. Auditor Roland wordt vandaag bijgestaan door ‘internationale hulp’ Erich-Jan Kreutze. En dat ben ik. Mooi om te zien hoe team van 10 personen aan de aftrap verschijnt van de auditdag. Medewerkers van communicatie, HR, inkoop, directie, voorzitter OR (betriebsrad  heet dat) en natuurlijk de projectleider ECG. Doel een goede score verkrijgen in het kader van de ECG. Auditor Roland heeft ook in München en Stuttgart de zwembadbedrijven geaudit dus hij weet wat hij kan verwachten. Hij heeft de auditdag strak gepland. Na de collectieve aftrap gaan we groepjes doorzagen over hun onderdeel. En vragen daarbij stuken en onderbouwingen op.

Koln met Agrippabad by night (foto EJK) 

Het bedrijf KB GmbH is de afgelopen maanden begeleid door consultant Martina Dietrich en heeft een ECG-rapport opgesteld en (in de excel-tool) zichzelf een score ingegeven. Het is aan de auditor(s) om vast te stellen of het intern, met hulp van de consultant, opgestelde verslag en ECG-balans ook klopt met de werkelijke situatie van dit bedrijf. KB GmbH is onderdeel van Stadwerke Koln GmbH. Een gemeentelijk overheidsbedrijf met 30.000 medewerkers (o.a. Rheinland Energie, energiemaatschappij in handen van overheid…!). . Als deze na de pilot allemaal met ECG gaan werken…dan is er nogal veel werk te doen…

ECG-balans

Vooraf nog even een ‘spoedcursus’ ECG. De Economy for the common good is een groeimodel, ook erg geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven. Het gaat uit van 4 waarden die vergeleken worden met 5 stakeholders. Alleemaal vooraf uitgewerkt. Zoals van Duitsers verwacht mag worden zit het model goed in elkaar. En daarbij kan dat via wegingsfactoren worden doorgerekend. Een bedrijf maakt eerst een zelfbeoordeling en laat dat dan auditen. De onderneming wordt in de opbouwfase begeleid door een ECG-consultant (elke regio in Nederland kent er enkele. In Duitsland zijn er 200 consultants, die zijn dan ook 10 jaar onderweg). Vervolgens wordt de zelfbeoordeling door auditors echt doorgelicht. Door interviews, door stukken op te vragen en in bestanden te kijken. Natuurlijk ook door op locatie komen. De balans wordt dus in 20 delen opgemaakt. Al deze hulpmiddelen is freeware. Via de website van ECG internationaal te downloaden en te gebruiken. Verspreiding van de aanpak is belangrijker dan commerciële bewaking van IE (intellectueel eigendom). Consultants worden wel ingehuurd en ook auditors geven een budget in uren af. Het standaard of maatschappelijk geaccepteerde uurtarief is € 140 (exclusief reiskosten).

Voor meer info zie: Common Good Matrix – Economy for the common good (ecogood.org) Er zijn inmiddels voorbeelden van vele honderden (vooral Duitse) bedrijven. Ook is er een versie voor gemeenten en onderwijsinstellingen gemaakt.

Om het te werk te kunnen volgen is het nodig om de ECG-matrix te overzien:

 

Vragen

Wat sterk is van ECG is dat per elk van de 20 onderdelen een aantal vragen en KPI’s geformuleerd zijn die bruikbaar zijn om de score te bepalen. Hier is door tientallen praktijkmensen uit de DACH[1]-landen nu zo’n 10 jaar aan gewerkt. Dit matrix-team is het vaktechnisch geweten van de ECG en komt op 12-13-14 mei met de versie 5.07 met daarin de link met ESRS. Eind 2025 (hopelijk eerder) komt de versie 6.0 met compleet geïntegreerde ESRS-richtlijnen.. Let wel ook dit matrixteam werkt vrijwillig aan de doorontwikkeling van de matrix!

Versuchkaninchen

De CEO sprak veel en enthousiast over ECG. Natuurlijk was bewust van dat ze proefkonijn (in Duits Versuchskaninchen) was voor Stadwerke GmbH, of zelfs de stad Köln, maar was ook alert naar de toekomst. Stadwerke met 30.000 medewerkers een KB zelf met 300 medewerkers zullen aan ESRS moeten voldoen. Daarnm was haar hoofdvraag ook: als nu ECG invoer moet ik dan bij ESRS alles weer overnieuw doen. Op basis van 5.07 en straks 6.0 kun Roland haar gelukkig gerust stellen. ECG zal zorgen voor soepele overgang naar ESRS. Zelf denk daar nog wel het mijne van. Ik ken dan natuurlijk ook 5.07 nog niet. Nu zie ik op basis van 5.06 dag zo’n 70% van de ESRS-disclosures terugkomen in ECG. Natuurlijk wel via een andere aanvliegroute. Groot verschil is bijvoorbeeld dat ECG de stakeholders in 5 groepen al gedefinieerd heeft. Bij ESRS-2 worden aan het werk gezet met stakeholder analyse en bepaling van de dubbele materialiteit. ECG is daarin veel praktischer. Dat vraagt natuurlijk nog wel aansluiting leggen. Echter je ziet dat ECG ondernemingen wel heel goed op het ESRS-spoor zal zetten. Een goede start voor ESRS is het zeker.

Bij de hand genomen

ECG neemt een onderneming echt ‘bij de hand’ als het om ethisch en duurzaam handelen gaat. Bij ieder onderdeel (hier vooral A1 gepakt) wordt aan de onderneming het volgende voorgelegd:

  • Hoofdvraag: wat weten we van onze leveranciers als het om menselijke waardigheid gaat?
  • Statements: een ECG-bedrijf …koopt in bij leveranciers die werken onder ethische een eerlijke omstandigheden..enz.
  • Detailvragen: Welke goederen worden gekocht, wat zijn de criteria voor selectie leveranciers. Enz.
  • Verplichte indicatoren: percentage goederen die…enz.
  • Hulpmiddelen om punt te evalueren. Bij A1 worden criteria voor evaluatie van leveranciers meegegeven. En zo zijn er nog 6 hulpmiddelen uitgewerkt.

Deze 5-trapsraket wordt dus 20 keer doorlopen. Dit zet je echt aan het denken. Of zoals Roland het zo mooi zei ‘Je gaat met een zaklamp door de kelders van je bedrijf’. De deelnemers (van CEO tot inkoper) op deze dag bevestigen ook dat ze veel over hun eigen organisatie te weten zijn gekomen. En dat ze nooit zo integraal door het bedrijf zijn gegaan c.q. dat hadden opgeschreven.

Punten en weging

Op alle 20 waarde-thema’s zijn teams bezig geweest om punten te geven. De teams hebben per punt een tekstuele onderbouwing te gegeven (totaal 67 pagina’s). Dat wordt een ECG-rapport. Dit rapport wordt ook gepubliceerd. Overigens is 67 pagina’s een kort rapport ….als de teams de punten gegeven hebben worden deze ingevoerd en door ECG is aan ieder onderwerp een weging gegeven. Dat maakt een totaalscore. Die beweegt zich tussen -3.600 punten of + 1.000 punten. Een schaal van 4.600, maar in de praktijk zien we vooral een beetje positieve score… ECG is wel het enige systeem waar men ook werkt met minpunten! Dus naast de 5 bovengenoemde onderdelen moet ook 20 keer nagegaan worden of ere sprake is van negatieve aspecten: bij A1 bijvoorbeeld ‘schending van menselijke waardigheid in de toeleveringsketen’. Gelijk ook één van de moeilijkste vragen. Zeker omdat je verder moet kijken dan de leverancier. Ook de toeleverancier van de toeleverancier moet meegenomen worden. Bij ESRS, GHP of GRI spreken we ook over scope 1, scope 2 en scope 3. Bij CO-2-uitstoot is dat makkelijk aan te geven: onze eigen CO-2-footprint. Dan de footprint van onze toeleverancier een vervolgens de toeleverancier van onze toeleverancier. Bij internationale bedrijven een opgave. Maar we zien bijvoorbeeld in de kledingketen transparantie wel toenemen.

Punten van KB GmbH

In de zelfbeoordeling komt het team van KB tot 352 punten. Zelfs een flinke score voor een eerste jaar. Hoe komt men tot deze score? Daartoe is een ‘trappetje’ voor ieder van de 20 onderdelen gemaakt. Ik zet deze als voorbeeld voor onderdeel A1 op een rij:

Niveau Omschrijving Punten
Basislijn Respecteren van alle wettelijke voorschriften door u en uw leveranciers. 0
Aan de slag Enkele essentiële leveranciers zijn beoordeeld op basis van hun arbeidsomstandigheden een er zijn verbeteringstrategieën ingevoerd. Initiële exclusiecriteria bestaan bij doen van aankopen 1
Gevorderd Initiële maatregelen genomen om leveranciers eerlijke en ethische werkmethoden.

De gehele supply chain is geëvalueerd met oog op ethische omstandigheden.

2

 

3

Ervaren Uitgebreide inkooprichtlijnen over hoe beoordeeld en geselecteerd.

Ondersteuning bij implementatie richtlijnen

Bijna alle leveranciers hebben bovengemiddelde arbeidsomstandigheden (aantoonbaar) ,

4

5

6

Voorbeeldig Ethisch supply chain management zit in de bedrijfsidentiteit

En positionering van het bedrijf

Innovatieve procedures worden geïmplementeerd in alle sectoren

Bedrijf is een (aantoonbaar) voorbeeld voor andere bedrijven

7

8

9

10

Zo moet iedere van de 20 stappen doorlopen worden. Auditors vragen waarom 2 punten, en stellen dan de vraag zijn initiële maatregelen genomen zijn. Of bij score 5 waaruit blijkt dat de onderneming toeleveranciers ondersteunt met implementatie van ethisch inkopen. En zo zijn er dus 20 van dit soort trappetjes die uitgewerkt zijn bij het onderwerp! Het werkboek is bij ons in Nederlands op te vragen. Duits of Engels zijn online te downloaden. Zowel voor de compact balans of de (uitgebreide) full balans. Voor starters (hoe groot ook) is compact de eerste stap. Heerlijk die structuur voor gele personen zoals ik……

Roland heeft van de 20 gebieden al kennis genomen en heeft per onderdeel aantal ‘doorvraag-vragen’ naar KB GmbH gestuurd. Dit zal de leidraad voor de auditdag worden. Roland pakt daarmee de ‘pijnpunten’ d’r gelijk uit! Na de audit zal hij overigens voor alle 20 een auditrapportage maken (hiervoor heeft ECG-Internationaal) een rapportagetool.

Voor de zelfbeoordeling zijn ook enkele commerciële (Engels/Duitse) tools beschikbaar. Maar bij KB gebruiken we alleen word, excel en Roland natuurlijk de audit-rapportage-tool. Die overigens niet gepubliceerd hoeft te worden! Wel zal een PDF uit de tool gehaald en naar KB gestuurd worden. Deelnemers hoeven dan geen tools te leren kennen. Slechts het werkboek van ECG volgen is al opgave genoeg.

Wil je toch tooling (Duits of Engelstalig):

Word succesvoller op de lange termijn met goodbalancer

Webinar Impact Compass – mehrWerte Unternehmensentwicklung

Eerst gingen we in op C, de werknemers

Mooi is dat we hier beginnen. Past ons als ‘mensen voor cijfers’ erg goed. Daarbij richt ECG zich op ‘menselijke waardigheid’. Zowel op de werkplek van het bedrijf zelf. Maar ook arbeidsvoorwaarden. Vervolgens hoe milieuvriendelijk is het personeel en tenslotte staan we stil bij de invloed van medewerkers op besluitvorming en welke transparantie is daarbij nodig.  Bij deze bespreking is de gehele HR-afdeling aanwezig. De CEO doet mee en ook de voorzitter van de ondernemersraad schuift aan. Met hem spreken we ook nog onder 4 ogen. De HR-afdeling heeft vele documenten opgeleverd en deze gaan we later checken. Zeker als het gaat om het rekenwerk rondom hoog-laag-inkomen-ratio of mediaan inkomen. Dat wil ECG goed gerapporteerd hebben.

Wat ook van groot belang is dat is de bescherming medewerkers. Daarom zet KB in op verplichte de-escalatie-trainingen.

Dan D. de klanten

Hierbij komt hoofd bedrijfsvoering, hoofd communicatie, de projectleider en de CEO aan tafel. Voor een zwembad-organisatie best een flink onderwerp. Immers hun belangrijkste opdracht is verzorgen van veilig sporten (D) en bijdrage leveren aan de fysieke en geestelijke gezondheid van inwoners van Köln (E). Er word uitgebreid stilgestaan bij alles rondom veiligheid. Zowel in gebruik van chemicaliën als mede het zwemmen an sich. Badmeesters moeten reddingszwemmen optimaal beheersen. Bij het 5 meter diepe bad kan dat weer niet voor iedereen. Deze diepte vraagt goede gezondheid en conditie van de badmeester. Zwangeren mogen ook niet zo diep duiken. En men moet 3 minuten van iedere zwemmer blijven. De taakverdeling van 6.30 tot 23.00 uur is daarop gericht en looplijnen zijn daarvoor ‘ingetekend’.  Gelijk is daarmee een grote uitdaging aan de orde: hoe zorg je er voor dat het werk niet saai wordt en badmeesters ‘indutten’. Op een werkdag of ander werk zoeken. Naast duurzame energie is werkgelegenheid (tekort aan geschoolde krachten) de grootste uitdaging. Bijzondere is dan ook dat er onder de 300 medewerkers maar liefst 30 nationaliteiten zijn opgenomen. Zuid- en zeker ook Oost-Europa zijn goed vertegenwoordigd, maar ook Afrika of Zuid-Amerika komen medewerkers…. Toegestaan: vanaf 9 jaar mag je zonder ouders zwemmen. Zwemdiploma moet je laten zien, maar dat is wel vrij gedurfd in Duitsland. Bij KB durft men dat aan.

Bij D3 was het een mindere constatering dat er geen Co-2-foodprint was gemaakt. Dat wordt toch wel sterk aanbevolen een zorgde bij zelfbeoordeling én auditors tot maar 1 punt. Roland raad wel aan daar experts voor in te huren. Co-2-footprint bij zwembad vraagt wel het nodige.  Roland wijst nogmaals op noodzaak om op dit punt ook door te pakken. Zo kwamen we bij het grote punt: de uitdaging van het klimaatneutraal worden.Tot 2035 (doelstelling stad Köln) is het nog maar 12 jaar…. Lastige afwegingen tussen betaalbaar houden van gezond zwemmen en investeren in klima-neutrale gebouwen. Daarbij heeft KB ‘last’ van klima-freunden en ‘Denkmalschutz‘. Niet alleen is gebouw Agrippa (waar we die dag waren) een historisch monument, het is ook sonderbau. Dus veel glas. Niet vergelijkbaar met sporthal, museum of bibliotheek.

 

Gebouw is gebouwd in 1954 en herbouwt in 1999. Toen was er nog gas genoeg.

Men is wel plannen aan het maken om klimaatneutraal te worden. Dat wil zeggen verder kijken dan 2035. Zonnepanelen kan moeilijk: gebouw is van veel glas en de dakcontructie kan niet aan. Transparant glas wat toch energie-opwekt zou ideaal zijn. Hoewel glas is in zomer 35+ en in winter veel energie verlies. Dergelijk bouwsel zou men nu nooit meer neerzetten. Grondwarmte (geothermie) is oplossing, maar dat kan weer moeilijk in een binnenstad.  Weer zware afweging ecologie-economie. In de buitenwijken-zwembaden is een andere afweging op dit vlak aan de orde. Grond gebruiken voor zonnepanelen? Dus minder ligweiden en/of mindere bomen. Met stijging van temperatuur is dat ook een probleem. Zwembaden zijn sowieso hard nodig met hogere temperaturen in (binnen-) steden. Bij het Agrippa-bad in de oude binnenstad is het bij hitte zo druk dat wandelpaden en alle hoekjes van pand gebruikt worden. Men overweegt minder glas en daardoor dakterras waar mensen kunnen liggen…

Foto pand overdag vanaf dak hotel (door EJK)

Natuurlijk zijn er nog meer ecologische uitdagingen. Bijvoorbeeld door de hygiëne-eisen en benodigde chemicaliën in een zwembad. Of de hoeveelheid afval uit zwembad of zelfs zwemwater. In de groep zitten 2 natuurbaden. Daar gaat het met chemie goed. Eén is zandgat met veel diepte. Dat brengt weer andere risico’s mee.

Vervolgens E.

Onderdeel E gaat over de invloed op de samenleving. De maatschappelijke impact. Zoals bij D ook al enigszins aan de orde kwam. KB baseert zich op een Engels onderzoek dat sporten en specifiek zwemmen van iedere geïnvesteerde pond er 4 terugkrijgt aan ‘gezondheidswaarde’.  Hoewel dit voor mij hét impactonderwerp was, werd hier toch niet heel diep op ingegaan. Er waren geen Duits of Kölner onderzoek waaruit dit bleek. In de monitor Brede Welvaart van Nederland komt de toegang tot de gezondheidszorg wel voor als KPI, maar dat gebruikt men in Köln nog niet. Ook panelonderzoek naar fysieke en geestelijke gezondheid bleek niet voorhanden.  Deze impact is dus moeilijk te meten.

Roland vroeg nog naar bijzondere initiatieven zoals het ‘daklozenzwemmen’ zoals hij in München had gezien. Een mooie maatschappelijke waarde. Past bij ‘menschen-wurde’ zoals ECG nastreeft. Je ziet met dergelijke voorbeelden je een beetje op vlak van moralistisch adviseren komt…. KB-directie gaf duidelijk te verstaan dat daar veel problemen van komen door het grote aantal drugsgebruikers die dan het zwembad binnen zouden komen. Daarnaast heeft de stad Köln diverse douchevoorzieningen die echter ook niet of nauwelijks gebruikt worden. Dit ondanks grote aantal daklozen. Als voorbeeld hoeveel invloed de drugsproblematiek heeft op regulier zwembadbezoek: in alle WC’s van alle zwembaden in de Altstad (binnenstad) wordt gewerkt met blauw licht. Daardoor is het voor drugsgebruikers moeilijk om aderen te vinden en drugs te nemen. Nu is ook de buitengarage dicht anders zit het vol met drugsverslaafden..…..wel even een stiltemoment voor mij….

Overal blauw licht (foto EJK) 

 Wat men wel doet voor de smalle beurs is de Köln-pas waarmee men 50% korting krijgt. Ook op zwembad. Er zijn in Köln zo’n 50.000 passen…dus dat slaat wel aan.  Ook kan er gewerkt worden met 2 tickets kopen en 1 weggeven aan een arme inwoner van Köln. Tenslotte wordt door bedrijven, kerken of goede doelen tickets gekocht en aan kinderen gegeven, zelfs hele woongroepen krijgen tegoedbon. Ook zijn bedrijven die vakantie/vrije-tijd-programma’s sponsoren. Kortom KB deed het nodige aan leveren van maatschappelijke bijdrage.

Na deel E gaan we enige ‘waarneming ter plaatse’ doen. Dus met blauw hoesjes om de schoenen door het zwembad. Door de kelders langs vele technische apparaten. Alleen al om een idee te krijgen. Wat doet men met chemicaliën of met afvalwater.

Onder in de kelders (zonder zaklamp) 

Gevolgd door B. de financiële middelen

Bij een overheidsbedrijf is vermogen niet zo spannend. De controller voert ons lachend door de balans, echter het zwembad is structureel verliesgevend. En fors ook. Qua transparantie richting de burgers is het daarom te verdedigen wat een kaartje nu en zonder gemeentesubsidie zou kosten. Bij een dergelijk overheidsbedrijf is B niet lastig. Eigen vermogen is dus niet heel invloedrijk. Gemeente staat ‘toch’ garant voor het tekort. Dus solvabiliteit en solide financiële positie is niet heel erg meetbaar uit de balans. Bij B2 is de meerjarenbegroting van groot belang. Dat in aansluiting op de strategie van de onderneming. Bij B3 kijken we naar de realisatie van de begroting en dan vervolgens uitgesplitst richting sociale of ecologische impact. D’r wordt dus met meer dan financiële kapitalen gewerkt: natuurlijk, sociaal of maatschappelijk en natuurlijk economisch kapitaal.

Bij onder deel B zie je de moeilijke afwegingen die gemaakt moeten worden. Het blijft lastig om (financiële of traditionele) economie af te wegen tegen over sociaal – of ecologisch kapitaal. Ook bij KB. Bijvoorbeeld door de bubbelbaden dicht te doen gingen deze winter de energielasten naar beneden, maar het zwembadbezoek daalde ook met 21%. Daarmee zou je kunnen zeggen gaat gezond bewegen met 21% naar beneden…Daarmee botste het economisch en ecologisch belang op maatschappelijk belang.

Uiteindelijk punt A. De leveranciers

Dus spreken we met de inkoopafdeling. Waarbij de techniek en keten een grote rol spelen. Natuurlijk gaan we dan langs de auto’s en vooral de zwembad en ijsbaan. Naast veel onderhoud worden daar grote investeringen uitgevoerd . Onderhoud van machines, baden en gebouwen. De ketenanalyse is bij veel van die inkopen erg moeilijk. Neem een auto, ga je bij VW of Renault na hoe men in hun keten de auto bij elkaar brengt? Dit is niet goed overzichtelijk. Gevolg is makkelijk: je kunt er niet veel punten voor krijgen…

Ook werken met labels of certificaten is het lastig. Wie geeft het label af en op welke grond? Is er sprake van onafhankelijk oordeel? FSC in Duitsland is erg verschillend van FSC uit Roemenië.

KB moet nog beginnen met meer criteria in te voeren bij inkoopafwegingen. De inkopers moeten verder kijken als ‘rijdt de schilder elektrisch’. Maar waar komt de stroom vandaan of voor wie werkt de leverancier? Dus zullen de inkopers dieper onderzoek moeten doen. Door lange relaties weten de inkopers van KB al veel van hun leveranciers. Nu is het zaak om voor overdraagbaarheid en dus ook voor auditors een vragenlijst per leverancier te hanteren en deze in te vullen. Én te onderhouden. Zeg maar zo’n 6-8 vragen per onderwerpen A1, A2, A3 en A4.

Zwembad was nog open tot 22.30 uur…op voorgrond de dilemmabaden 

Professionele audit afdronk

Veel praten, stukken opvragen, zelfbeoordeling kritisch beoordelen en ervaring van andere audits inbrengen. Veel kennis van verduurzaming is wel gewenst. Auditors geven toch bij zo’n eerste audit nog veel adviezen. Steekproeven of detailonderzoek vind maar beperkt plaats. Verificatie kan nog wel wat dieper. Natuurlijk is er iets van professioneel inzicht bij de auditor en wat ook meespeelt is de eerlijke en open houding van de in groepsvorm participerende medewerkers en directie. Luchtfietserij zou in zo’n groep (zeker in Nederland) aan de kaak worden gesteld. Gesprekken bijvoorbeeld onder 4-ogen met OR of medewerkers met ander belangen dan de directie zijn van (groot) belang.

Terugblik en recap

We gaan aan het einde van deze (eerste) auditdag de groep bij langs. Dit overigens nadat dank voor openheid en duidelijkheid werd uitgesproken. Natuurlijk moeten er nog stukken beoordeeld worden, maar grote afwijkingen lagen niet in de lijn der verwachting.

De hoofd HR gaf aan: ‘Audit is vloek en zegen’….zorgt voor werk en toch goed om te weten waar je staat en wat er nog te doen is. Conclusie: we doen al zo veel. En de audit brengt ons op het juiste spoor. De audit heeft ook enkele zaken ‘aufgeklard’ daarom weten we nu iets beter waar we staan. Supermooi dat we alle onderwerpen samengebracht hebben. Eigenlijk is deze eerste audit een start om te kijken waar we verder kunnen komen. Winst is echt geweest dat men vanaf oktober begonnen is met het project en de discussies (en workshops) die gevoerd zijn bracht het hele team meer inzichten. Dat is ook goed voor de stad Keulen en voor de rol van het bedrijf KB daarbinnen.

Auditbericht

Auditor Roland gaat nu zijn eigen oordeel vormen en geeft ook punten. Het auditbericht kan openbaar gemaakt worden. Het eigen ECG-bericht wordt door KB nog in opmaak veranderd, dan wordt het geüpload op de internationale site van ECG. Kleine tip is nog wel: maak er goed persbericht, een ECG-bericht is vaak te lang om te lezen…In het bericht moet het auditbericht wel vermeld worden en een link opnemen naar het ‘complete ECG-bericht’ op de website.

Dinsdagavond 2 mei even bij  de Dom 

 Naschrift

En zo zaten 2 dagen Köln d’r op. Leerzaam over hoe de Duitse collega’s hun ECG-audits aanpakken. Nu er in Amsterdam diverse bedrijven meedoen met ECG zullen we ook in Nederland moeten gaan auditen om  te komen tot groei van het aantal ECG-gecertificeerde bedrijven, niet om de ECG, maar om dat deze bedrijven dan ook anders aankijken tegen ethische en menswaardige economie. Dus ‘we zijn op weg naar een andere economie…Groninger hoogleraar Bezemer zei het al in Trouw in 2020:

 

[1] Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland